Basisschool Pastoor van Arsschool

Lupinestraat 12 6841 GD Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score die bepalend is voor de inspectie, is de ongecorrigeerde standaard score. Afhankelijk van het percentage gewichts- of doelgroepleerlingen op school is er een marge, zowel naar boven als naar beneden toe. Van de afgelopen jaren was deze score voor onze school achtereenvolgens: 534,7 (2019), 532,3 (2018), 536,8 (2017), 532,9 (2016), 533 (2015), 532,7 (2014), 531(2013). De score van 2018 valt onder de inspectienorm, de andere scores vallen binnen de gestelde inspectienorm.

Wij 'volgen' onze kinderen a.d.h.v. een leerlingvolgsysteem en de expertise van ons team, zodoende het ontwikkelingsproces goed te kunnen monitoren. In 2018-19  vielen wij in schoolgroep 14 (14% doelgroepleerlingen).

Wat betreft de score van 2019: 31 leerlingen hebben de toets gemaakt. Zeven leerlingen tellen niet mee in de eindscore: vier leerlingen zijn korter dan twee jaar op onze school, twee leerlingen wonen korter dan vier jaar in Nederland en één leerling gaat naar praktijkonderwijs. Deze leerlingen worden niet meegeteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De structuur brengen wij aan, door vanaf groep 1 de ontwikkelingen van uw kind in een leerlingvolgsysteem bij te houden (in groep 1-2 ook via een signaleringslijst). Met behulp van overdrachtskaarten zorgen wij ervoor dat leerkrachten op de hoogte zijn van belangrijke zaken die uw kind aangaan. Relevante gegevens zijn in leerling dossiers opgeslagen en centraal opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk mee om omgegaan. Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we de gestandaardiseerde Cito-toetsen, om zo een beeld van de vorderingen van de leerprestaties van uw kind te krijgen en brengen deze vervolgens in kaart. We gebruiken hiervoor de volgende toetsen:

In groep 1/2:

• Taal voor kleuters (CITO)

• Rekenen voor kleuters (CITO)

Vanaf groep 3:

• A.V.I. toets 2009                  (groep 3 t/m 8)

• DMT                                     (CITO  (groep 3 t/m 8)

• Woordenschattoets 3.0         (CITO) (groep 3 en 4)

• Begrijpend Lezen  3.0           (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets 3.0                   (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets voor werkwoorden 3.0   (CITO) (groep 7 en 8)

• Rekenen en Wiskunde toets  3.0        (CITO) (groep 3 t/m 8

• Eindtoets                                           (groep 8)

Daarnaast wordt in groep 3 volgens Protocol Leesproblemen en Dyslexie de herfst, winter, lente en zomersignalering gebruikt. Deze hoort bij de taal/leesmethode Veilig leren lezen.

De intern begeleider (IB-er) is degene bij wie alle resultaten centraal terecht komen. Zij beheert en coördineert deze gegevens, die onderdeel vormen van het leerling volg systeem (LOVS).De Intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school en houdt zich vooral bezig met de zorgverbreding en maatschappelijke ondersteuning van kind en ouder. Zij werkt samen met het zorgteam bestaande uit: de orthopedagoog van Onderwijszorg Delta, de jeugdarts, de wijkcoach en de directeur van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de Eindtoets gegevens geven wij  in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de vaardigheden, werkhouding en inzet van het kind, waarbij de vorderingen die het kind maakt tijdens de basisschooltijd belangrijk zijn. Deze monitoren wij in het leerling volgsysteem.  

In het schooladvies vermelden wij welke vorm van voortgezet onderwijs wij het best bij uw kind vinden passen en waar het hoogstwaarschijnlijk het best tot zijn recht komt. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Naast kennis en inzicht vinden wij het sociale aspect heel belangrijk. Hoe manifesteert een kind zich in de groep? We willen dit ‘zien’ en we zullen hierover ook met u in gesprek gaan. Zoals eerder beschreven vinden we het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan. Het respecteren van elkanders cultuur, eigenheden en gewoontes dragen wij uit. Zo starten wij ieder school- en kalenderjaar met de Gouden Weken. Een periode waarbij het accent ligt op het creëren van een pedagogisch fijne sfeer. Hierin komt ook het thema "pesten" aan de orde. Dit onderwerp nemen we zeer serieus. Problemen moeten bespreekbaar zijn en worden zo goed mogelijk opgelost. We stimuleren het samenwerken en het samenspelen. Daarnaast leren we kinderen zich te verplaatsen in de ander.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect / Veiligheid
  • Rust
  • Duidelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in januari 2014 door de inspectie bezocht in het kader van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In november 2012 bezocht de inspectie onze school in verband met  het reguliere vierjaarlijkse toezicht. Eerdere bezoeken waren in  2010 (VVE) en in 2008 (Taal). Zie ook waardering inspectie.

In het jaarplan formuleert onze school de plannen / verbetertrajecten voor de komende jaren, waarbij de aandachtspunten van de inspectie zijn meegenomen.

Terug naar boven