Basisschool Pastoor van Arsschool

Lupinestraat 12 6841 GD Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score die bepalend is voor de inspectie, is de ongecorrigeerde standaard score. Afhankelijk van het percentage gewichts- of doelgroepleerlingen op school is er een marge, zowel naar boven als naar beneden toe. Van de afgelopen jaren was deze score voor onze school achtereenvolgens: 534,7 (2019), 532,3 (2018), 536,8 (2017), 532,9 (2016), 533 (2015), 532,7 (2014), 531(2013). De score van 2018 valt onder de inspectienorm, de andere scores vallen binnen de gestelde inspectienorm.

Wij 'volgen' onze kinderen a.d.h.v. een leerlingvolgsysteem en de expertise van ons team, zodoende het ontwikkelingsproces goed te kunnen monitoren. In 2018-19  vielen wij in schoolgroep 14 (14% doelgroepleerlingen).

Wat betreft de score van 2019: 31 leerlingen hebben de toets gemaakt. Zeven leerlingen tellen niet mee in de eindscore: vier leerlingen zijn korter dan twee jaar op onze school, twee leerlingen wonen korter dan vier jaar in Nederland en één leerling gaat naar praktijkonderwijs. Deze leerlingen worden niet meegeteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De structuur brengen wij aan, door vanaf groep 1 de ontwikkelingen van uw kind in een leerlingvolgsysteem bij te houden (in groep 1-2 ook via een signaleringslijst). Met behulp van overdrachtskaarten zorgen wij ervoor dat leerkrachten op de hoogte zijn van belangrijke zaken die uw kind aangaan. Relevante gegevens zijn in leerling dossiers opgeslagen en centraal opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk mee om omgegaan. Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we de gestandaardiseerde Cito-toetsen, om zo een beeld van de vorderingen van de leerprestaties van uw kind te krijgen en brengen deze vervolgens in kaart. We gebruiken hiervoor de volgende toetsen:

In groep 1/2:

• Taal voor kleuters (CITO)

• Rekenen voor kleuters (CITO)

Vanaf groep 3:

• A.V.I. toets 2009                  (groep 3 t/m 8)

• DMT                                     (CITO  (groep 3 t/m 8)

• Woordenschattoets 3.0         (CITO) (groep 3 en 4)

• Begrijpend Lezen  3.0           (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets 3.0                   (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets voor werkwoorden 3.0   (CITO) (groep 7 en 8)

• Rekenen en Wiskunde toets  3.0        (CITO) (groep 3 t/m 8

• Eindtoets                                           (groep 8)

Daarnaast wordt in groep 3 volgens Protocol Leesproblemen en Dyslexie de herfst, winter, lente en zomersignalering gebruikt. Deze hoort bij de taal/leesmethode Veilig leren lezen.

De intern begeleider (IB-er) is degene bij wie alle resultaten centraal terecht komen. Zij beheert en coördineert deze gegevens, die onderdeel vormen van het leerling volg systeem (LOVS).De Intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school en houdt zich vooral bezig met de zorgverbreding en maatschappelijke ondersteuning van kind en ouder. Zij werkt samen met het zorgteam bestaande uit: de orthopedagoog van Onderwijszorg Delta, de jeugdarts, de wijkcoach en de directeur van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de Eindtoets gegevens geven wij  in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de vaardigheden, werkhouding en inzet van het kind, waarbij de vorderingen die het kind maakt tijdens de basisschooltijd belangrijk zijn. Deze monitoren wij in het leerling volgsysteem.  

In het schooladvies vermelden wij welke vorm van voortgezet onderwijs wij het best bij uw kind vinden passen en waar het hoogstwaarschijnlijk het best tot zijn recht komt. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in januari 2014 door de inspectie bezocht in het kader van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In november 2012 bezocht de inspectie onze school in verband met  het reguliere vierjaarlijkse toezicht. Eerdere bezoeken waren in  2010 (VVE) en in 2008 (Taal). Zie ook waardering inspectie.

In het jaarplan formuleert onze school de plannen / verbetertrajecten voor de komende jaren, waarbij de aandachtspunten van de inspectie zijn meegenomen.

Terug naar boven