Basisschool Pastoor van Arsschool

Lupinestraat 12 6841 GD Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score die bepalend is voor de inspectie, is de ongecorrigeerde standaard score. Afhankelijk van het percentage gewichts- of doelgroepleerlingen op school is er een marge, zowel naar boven als naar beneden toe. Van de afgelopen jaren was deze score voor onze school achtereenvolgens: 534,7 (2019), 532,3 (2018), 536,8 (2017), 532,9 (2016), 533 (2015), 532,7 (2014), 531(2013). De score van 2018 valt onder de inspectienorm, de andere scores vallen binnen de gestelde inspectienorm.

Wij 'volgen' onze kinderen a.d.h.v. een leerlingvolgsysteem en de expertise van ons team, zodoende het ontwikkelingsproces goed te kunnen monitoren. In 2018-19  vielen wij in schoolgroep 14 (14% doelgroepleerlingen).

Wat betreft de score van 2019: 31 leerlingen hebben de toets gemaakt. Zeven leerlingen tellen niet mee in de eindscore: vier leerlingen zijn korter dan twee jaar op onze school, twee leerlingen wonen korter dan vier jaar in Nederland en één leerling gaat naar praktijkonderwijs. Deze leerlingen worden niet meegeteld.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De structuur brengen wij aan, door vanaf groep 1 de ontwikkelingen van uw kind in een leerlingvolgsysteem bij te houden (in groep 1-2 ook via een signaleringslijst). Met behulp van overdrachtskaarten zorgen wij ervoor dat leerkrachten op de hoogte zijn van belangrijke zaken die uw kind aangaan. Relevante gegevens zijn in leerling dossiers opgeslagen en centraal opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk mee om omgegaan. Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we de gestandaardiseerde Cito-toetsen, om zo een beeld van de vorderingen van de leerprestaties van uw kind te krijgen en brengen deze vervolgens in kaart. We gebruiken hiervoor de volgende toetsen:

In groep 1/2:

• Taal voor kleuters (CITO)

• Rekenen voor kleuters (CITO)

Vanaf groep 3:

• A.V.I. toets 2009                  (groep 3 t/m 8)

• DMT                                     (CITO  (groep 3 t/m 8)

• Woordenschattoets 3.0         (CITO) (groep 3 en 4)

• Begrijpend Lezen  3.0           (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets 3.0                   (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets voor werkwoorden 3.0   (CITO) (groep 7 en 8)

• Rekenen en Wiskunde toets  3.0        (CITO) (groep 3 t/m 8

• Eindtoets                                           (groep 8)

Daarnaast wordt in groep 3 volgens Protocol Leesproblemen en Dyslexie de herfst, winter, lente en zomersignalering gebruikt. Deze hoort bij de taal/leesmethode Veilig leren lezen.

De intern begeleider (IB-er) is degene bij wie alle resultaten centraal terecht komen. Zij beheert en coördineert deze gegevens, die onderdeel vormen van het leerling volg systeem (LOVS).De Intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school en houdt zich vooral bezig met de zorgverbreding en maatschappelijke ondersteuning van kind en ouder. Zij werkt samen met het zorgteam bestaande uit: de orthopedagoog van Onderwijszorg Delta, de jeugdarts, de wijkcoach en de directeur van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de Eindtoets gegevens geven wij  in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de vaardigheden, werkhouding en inzet van het kind, waarbij de vorderingen die het kind maakt tijdens de basisschooltijd belangrijk zijn. Deze monitoren wij in het leerling volgsysteem.  

In het schooladvies vermelden wij welke vorm van voortgezet onderwijs wij het best bij uw kind vinden passen en waar het hoogstwaarschijnlijk het best tot zijn recht komt. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven