Basisschool Pastoor van Arsschool

Lupinestraat 12 6841 GD Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Zo staan wij in het onderwijs:

Voor ons is ieder kind uniek. Zo gaan we  in ons onderwijs daar ook mee om. We ki j k e n naar het totaalbeeld: naast de kennis en vaardigheden, is ook de sociaal emotionele ontwikkeling van belang. Onderwijs is voor ons meer dan alleen opbrengsten. We hebben z i c h t  o p de onderwijsbehoefte van onze kinderen, o o g voor hun talenten en hoe we hen daarbij ‘t best kunnen begeleiden. We hebben een b e e l d van het welbevinden van onze kinderen, waarbij je veilig voelen en gezien worden een grote rol spelen. Door duidelijk, open en transparant te zijn in ons handelen willen we  daar structuur aan geven. Daarbij is onze b l i k ook gericht op de ouders, die wij als partners zien alsmede naar elkaar als collegae, om zodoende samen op te trekken in de ontwikkeling van onze kinderen.   Kortom door goed te k i j k e n word je z i c h t b a a r. Boven onze organisatie hangt daarom: Hier word je gezien!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open communicatie, vertrouwen
  • Inlevingsvermogen
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect, integriteit
  • Betrokkenheid, bezieling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de wijk Malburgen West, één van de meest succesvolle krachtwijken in Nederland. De meeste kinderen komen uit het nieuwbouwdeel, Plantage en 't Nieuwe A.

Per 1 oktober 2021 zitten er 216 kinderen op onze school.

Onze schoolweging is 30,7 (=gemiddelde samenstelling, kijkend naar de schoolbevolking). De spreiding is 7,6: dit betekent dat wij een brede doelgroep moeten bedienen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als school proberen we vooral proactief te zijn op mogelijk pestgedrag. Naast het feit dat we duidelijke regels en afspraken maken over hoe we met elkaar om willen gaan en hierop ook toezien, zijn we alert tijdens mogelijke 'risico situaties' (kleedkamer, gangen). We maken zaken bespreekbaar als we iets merken en betrekken ouders erbij, indien nodig.

Eigenlijk zijn alle leerkrachten 'pestcoördinatoren'; zij signaleren, anticiperen en interveniëren als eerste op wat er in de groep gebeurt.

Als ondersteuning maken wij gebruik van de SEO (sociaal emotionele ontwikkeling) methode 'Beter omgaan met jezelf en de ander'. Burgerschap en sociale integratie zitten verwerkt in ons onderwijspakket.

Van ons team zijn drie leerkrachten BHV-er.

Om het schoolklimaat te toetsen wordt er één keer in de drie jaar een leerling-, ouder- en een leerkrachttevredenheidsonderzoek afgenomen.

Terug naar boven