Basisschool Pastoor van Arsschool

Lupinestraat 12 6841 GD Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool
  • Schoolfoto van Basisschool Pastoor van Arsschool

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit de directeur, de intern begeleider, 15 leerkrachten, de leerkrachtondersteuner, de onderwijs assistent, de concierge en de administratief medewerker.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van personeel maken wij gebruik van de centrale vervangingspool. Hierin zitten (vaste) poolleerkrachten die worden ingezet in geval van nood.

Mocht er geen vervanging voorhanden zijn dan kijken wij of er intern personeel inzetbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, dan verdelen wij de kinderen over andere groepen. Is dit laatste niet mogelijk dan zijn wij genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen (dit is een uiterste maatregel en is gelukkig nog niet voorgekomen en is ook niet wenselijk!).

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school is een taal-, reken-, gym en gedragsspecialist aanwezig, alsmede twee bouwcoördinatoren.  

De intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school. Mocht er verdere extra zorg nodig zijn, dan is er een zorgteam (ZT) op school aanwezig, bestaande uit expertises van diverse geledingen, te weten de intern begeleider zelf, de orthopedagoog, de jeugdarts, de wijkcoach en de schoolleider.  

Twee teamleden hebben zich verdiept in Rots & Watertraining (weerbaarheidstraining).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor het school ondersteunings profiel (SOP) zie bijlage.

Goed onderwijs bieden is waar we voor staan, waarbij taal, lezen en rekenen een belangrijke plaats in nemen. Deze zijn de basis om straks goed te kunnen functioneren. Door zoveel mogelijk heldere doelen te stellen, onze organisatie zo in te richten (verlengde instructie, zelfstandig werken, plusgroepen)proberen we tegemoet te komen aan de behoeften van ieder kind, uiteraard binnen onze mogelijkheden. Naast onze onderwijskundige verantwoordelijkheid, hebben wij eveneens een opvoedkundige taak:normen en waarden, regels en afspraken, samen leren. We proberen kinderen te stimuleren, te ondersteunen en uit te dagen, maar ook structuur en zorg te bieden. We willen graag uit een kind halen wat erin zit!  Hoe wij daarmee omgaan, staat in onze schoolgids.

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven