De Horizon

Groningensingel 1183 6835 HZ Arnhem

Schoolfoto van De Horizon

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid en duidelijkheid
  • structuur en regelmaat
  • extra zorg en aandacht
  • uitdagend en veelzijdig
  • samen met ouders: essentieel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen stromen gedurende het hele schooljaar in. Wanneer een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband PassendWijs heeft voor een speciale school voor basisonderwijs en ouders melden hun kind aan op De Horizon, bespreekt de directie met de intern begeleider en leerkrachten in welke groep een leerling het beste geplaatst kan worden. Naast leeftijd speelt ook mee wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen mogen 's morgens vanaf 8.35 uur naar binnen. Om 8.45 uur beginnen de lessen en moeten alle kinderen in de klas zijn. Ouders die hun kind naar de klas brengen, verlaten na de bel die om 8.40 uur gaat de school, zodat de leerkrachten om 8.45 uur echt kunnen starten met lesgeven. 

Tussen de middag hebben de leerlingen drie kwartier pauze. Zij eten samen met hun leerkracht in de klas. 

Omwille van de veiligheid van de kinderen mogen er alleen busjes en taxi's (speciaal vervoer) het terrein oprijden om kinderen bij de school af te zetten. De politie controleert regelmatig of de parkeerregels buiten het terrein nageleefd worden.

Tevens is de buitendeur tijdens de lessen op slot. Ouders die hun kind komen ophalen, wachten buiten. Pas als de bel om 15.00 uur gaat (en op woensdag om 12.30 uur), mogen ouders naar binnen. Dit geldt bij alle weersomstandigheden. Daarnaast vragen wij u, ook vanuit het oogpunt van de veiligheid, wanneer u uw kind ophaalt, het terrein zo snel mogelijk te verlaten.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

PassendWijs
SBO De Horizon is één van de scholen van het regionale samenwerkingsverband ‘PassendWijs’. In dit samenwerkingsverband werken de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (m.u.v. de zogenaamde cluster 1 en 2 scholen) samen. De bedoeling van het samenwerkingsverband is dat er voor alle kinderen in de regio een school is waar kinderen het onderwijs krijgen dat past bij wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat wat elke school te bieden heeft. Ook SBO De Horizon heeft een schoolondersteuningsprofiel, deze is te vinden op onze website en in deze schoolgids staat een samenvatting.

Jeugdarts
De jeugdarts houdt regelmatig spreekuur op De Horizon. De kinderen worden onderzocht in het jaar dat ze 6 worden (veelal in groep 2) en in het jaar dat ze 11 worden (veelal in groep 7). De ouder krijgt een vragenlijst thuisgestuurd. Als u zelf met haar een afspraak wilt maken, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Wijkcoach
De wijkcoach biedt ouders hulp en ondersteuning. Via de intern begeleider kunnen ouders in contact komen met het eigen wijkteam of de wijkcoach die verbonden is aan de school. Zij biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij het aanvragen van aangepast vervoer en maatwerk voor de leerling.

Veilig thuis
Veilig Thuis biedt advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het belang van het kind staat altijd voorop, daardoor zijn we soms genoodzaakt Veilig Thuis in te schakelen. Dit gebeurt wanneer het kind niet de zorg krijgt waar het recht op heeft. Ouders zijn meestal, in het belang van hun kind, bereid om naar oplossingen te zoeken.

Terug naar boven