De Horizon

Groningensingel 1183 6835 HZ Arnhem

Schoolfoto van De Horizon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2019-2020 zijn wij als SBO-school verplicht een eindtoets af te nemen. 
Onze schoolverlaters (groep 8) maken de AMN eindtoets. De AMN is volledig digitaal en adaptief op itemniveau. 
Dit betekent dat onnodig moeilijke vragen worden vermeden. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per schooljaar worden de opbrengsten via methode onafhankelijke Cito-toetsen verkregen en geanalyseerd. De school stelt jaarlijks standaarden op voor de vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. 

De toetsresultaten worden op leerlingniveau geanalyseerd en op basis van die analyse wordt vastgesteld wat de opbrengst (het doel) moet zijn voor het volgende half jaar. De onderwijsbehoeften worden dan vastgesteld: wat heeft deze leerling nodig om het doel te behalen? Wat betekent dit voor het handelen van de leerkracht. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt voor elke leerling aangepast. Het uitstroomprofiel per vakgebied en de uitstroombestemming wordt voor elke leerling met een didactische leeftijd hoger dan 35 (midden groep 6) vastgesteld of bijgesteld.

Uw kind krijgt 2x per schooljaar een rapport en dat wordt ten minste 1x per jaar met de ouders besproken. Dit wordt gecombineerd met het bespreken van het ontwikkelingsperspectief. In het rapport wordt het niveau van het kind vergeleken met het niveau van het reguliere basisonderwijs.

Voordat een leerling naar de laatste groep van de school gaat, krijgen de ouders een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt door de leerkracht, de orthopedagoog en de intern begeleider samengesteld op basis van de gegevens die we tijdens de schoolloopbaan verzameld hebben. Tijdens het tweede rapportgesprek in de voorlaatste groep wordt dit voorlopige advies met u besproken. 

In de schoolverlatersgroep (groep 8) volgt na de toetsperiode in januari het definitieve advies. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroombestemming schoolverlaters 2022-2023 voortgezet onderwijs

In 2023 gingen onze leerlingen naar het volgende voortgezet onderwijs:

Praktijkonderwijs: 6 leerlingen (32%)

VMBO basis beroeps (BB): 10 leerlingen (53%)
VMBO kader beroeps (KB): 1 leerling (5%)

VMBO dubbel (BB/KB): 2 leerlingen (10%)

Totaal schoolverlaters VO: 19 leerlingen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het Onderwijs heeft tijdens haar kwaliteitsonderzoek in juni 2017 geconstateerd dat de kwaliteitszorg goed is. Het team werkt planmatig aan verbeteringen en evalueert regelmatig of de verbeteringen het gewenste effect hebben. De school gebruikt het kwaliteitsinstrument 'Werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs' (WMK-PO). Ieder schooljaar worden er ten minste drie vragenlijsten afgenomen. De resultaten hiervan komen terug in het jaarplan en jaarverslag

Terug naar boven