De Horizon

Groningensingel 1183 6835 HZ Arnhem

Schoolfoto van De Horizon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar (2019-2020) waren wij verplicht een eindtoets af te nemen. Dit is wegens de uitbraak van het coronavirus niet door gegaan. Komend schooljaar zal de AMN eindtoets afgenomen worden bij de kinderen van groep 8. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per schooljaar worden de opbrengsten via methode onafhankelijke Cito-toetsen verkregen en geanalyseerd. De school stelt jaarlijks standaarden op voor de vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. 

De toetsresultaten worden op leerlingniveau geanalyseerd en op basis van die analyse wordt vastgesteld wat de opbrengst (het doel) moet zijn voor het volgende half jaar. De onderwijsbehoeften worden dan vastgesteld: wat heeft deze leerling nodig om het doel te behalen? Wat betekent dit voor het handelen van de leerkracht. Het ontwikkelingsperspectief wordt voor elke leerling aangepast (OPP). Het uitstroomprofiel per vakgebied en de uitstroombestemming wordt voor elke leerling met een didactische leeftijd hoger dan 35 (midden groep 6) vastgesteld of bijgesteld.

Uw kind krijgt 2x per schooljaar een rapport en dat wordt ten minste 1x per jaar met de ouders besproken. Dit wordt gecombineerd met het bespreken van het ontwikkelingsperspectief. In het rapport wordt het niveau van het kind vergeleken met het niveau van het reguliere basisonderwijs.

Voordat een leerling naar de laatste groep van de school gaat, krijgen de ouders een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt door de leerkracht, de orthopedagoog en de intern begeleider samengesteld op basis van de gegevens die we tijdens de schoolloopbaan verzameld hebben. Tijdens het tweede rapportgesprek in de voorlaatste groep wordt dit voorlopige advies met u besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroombestemmingschoolverlaters 2019-2020 voortgezet onderwijs.

In 2020 gingen onze leerlingen naar het volgende voortgezet onderwijs:

Praktijkonderwijs: 7 leerlingen ( 27 %)

VMBO basis beroeps (BB): 11 leerlingen (42 %)

VMBO kader beroeps (KB): 4 leerlingen (15 %)

VMBO dubbel (BB/KB): 1 leerling (4 %)

VMBO gemengd theoretisch (GT): 1 leerling (4 %)

VSO Prisma: 2 leerlingen ( 8 %)

Totaal schoolverlaters VO: 26 leerlingen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven