SBO De Klaproos

Kluizeweg 189 6815 EC Arnhem

Schoolfoto van SBO De Klaproos

Het team

Toelichting van de school

De specialist bevordering taalgebruik is onze logopedist. Zij speelt een belangrijke rol bij het begeleiden van kinderen met een hulpvraag op het gebied van spraak, taal en/of communicatie.

Op onze school kunnen kinderen van 4 t/m 7 jaar door ons zelf op school behandeld worden. Dit hangt mede af van het aantal te behandelen kinderen. Oudere kinderen kunnen gebruik maken van een particuliere logopediepraktijk, die ook een vestiging heeft in onze school. Laska Könning is hierin onze samenwerkingspartner. 

Binnen onze school kunnen leerlingen ook behandeling krijgen die vallen onder het domein van fysiotherapie. Onze school werkt daartoe samen met kinderfysiopraktijk Daanen Derksen. Deze behandeling is altijd in overleg tussen school, ouders en behandelaar. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging bij verlof maken wij gebruik van de vervangingspool van Flores Onderwijs of van inzet van eigen leerkrachten. Dit laatste is over het algemeen het geval bij gepland verlof (bv. voor studie of Duurzame Inzetbaarheid). Bij ziekteverzuim doen we een beroep op onze eigen part-timers als er geen vervanger beschikbaar is vanuit de pool. Voor langdurig ziekteverzuim maken wij gebruik van flexwerkers via een uitzendbureau.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerlingen worden bij ons op school bij voorkeur geplaatst in de groep die passend is bij de leeftijd van de leerling en het aantal genoten onderwijsjaren. Soms wordt er gekozen voor een combinatiegroep, bijvoorbeeld als de onderwijsbehoeften en instructieniveaus dichtbij elkaar liggen, op die manier zorgen we voor maximale aandacht voor alle leerlingen
Bij enkele vakken wordt er groepsoverstijgend gewerkt om leerlingen beter van de instructie te voorzien die zij nodig hebben.

Op onze school werken we met vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs bieden ook Rots & Water-lessen in iedere groep, bij de jongste leerlingen (groep 1/2) heet dit Sherborne.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs aan kinderen in leerjaar 1 en 2 wordt gekenmerkt door speel-werkend te leren. Aan de hand van verschillende thema’s komen de  ontwikkelingsgebieden aan bod. Door middel van het observatie instrument Kijk! wordt een beredeneerd aanbod aangeboden waarbij ingezet wordt op de zone van naaste ontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze onderwijstijd wordt primair gericht op de kernvakken: lezen, taal, schrijven, rekenen en gym. Daarnaast komen o.a. de volgende vakgebieden aan bod: wereldoriëntatie, biologie, handvaardigheid, tekenen, muziek, sociaal-emotionele ontwikkeling, verkeer, etc.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school geven we onderwijs aan kinderen die in hun basisschoolperiode een kwetsbare positie hebben. Voor veel van onze leerlingen geldt dat hun ontwikkeling op de basisschool stagneerde. Wij zien het als onze opdracht hen te leren en te helpen hun mogelijkheden volledig te ontwikkelen en te benutten. Onze belangrijkste opdracht is onze leerlingen (weer) te laten groeien in hun ontwikkeling. De basis van ons werken ligt in de relatie met kinderen. Deze moet veiligheid, vertrouwen en warmte bieden. Van daaruit appelleren we aan de basisbehoeften van kinderen: competentie (ik kan het!) en autonomie (ik doe het!).

Leerkrachten zijn in staat hun ortho-didactisch handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Daarnaast hebben ze ervaring in het omgaan met sociaal emotionele problematiek, met eigen kind kenmerken zoals ADHD,PDD-NOS, onveilige hechting,  thuisomstandigheden, en/of negatieve schoolervaringen. Zij worden daarbij ondersteund door het zorgteam waarin o.a. de KC-er (Kwaliteitscoördinator) en de orthopedagoge zitten en op afroep de logopediste, fysiotherapeute en eventuele andere deskundigen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

SBO de Klaproos heeft vanwege het SBO-karakter een regionale functie. Als gevolg daarvan werken we niet specifiek samen met één peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, maar hebben we contacten met elke peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waarvan we een peuter aangemeld krijgen. Om bij ons op school onderwijs te volgen is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt in de regel aangevraagd door de school waarbij het kind staat ingeschreven. Peuters zitten nog niet op een school en in zo'n geval vragen wij als school in samenwerking met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf een TLV aan. De samenwerking tussen school en de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf in combinatie met ouders is belangrijk om een goed beeld van de ondersteuningsbehoefte van het kind te krijgen.

Terug naar boven