SBO De Klaproos

Kluizeweg 189 6815 EC Arnhem

Schoolfoto van SBO De Klaproos

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets van groep 8 is sinds het schooljaar 2019-2020 verplicht voor SBO scholen.

De volgende leerlingen hoeven geen eindtoets te maken:

* Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en onvoldoende Nederlands spreken om te kunnen deelnemen aan de toets.

* Leerlingen met een IQ lager dan 75

* Leerlingen met een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel of uitstroomprofiel dagbesteding, in het VSO. 

* Leerlingen waarbij de gegevens uit het leerlingvolgsysteem bevestigen dat de leerlingen uitstroomt op E5 of lager. 

In schooljaar 2020-2021 hebben 14 van de 27 leerlingen deelgenomen aan de CET. 

De volgende referentieniveaus zijn behaald: 

Rekenen: 1F --> 57%  1S --> 7% --> Schoolambitie niet gehaald. Hier hebben we schoolbreed een verbetertraject op gezet. 

Spelling: 1 F--> 79%  1S --> 10% --> Schoolambitie gehaald

Lezen:    1F --> 80%  1S --> 10% --> Schoolambitie gehaald. 


Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om ons onderwijs te evalueren en verbeteren doorlopen we twee keer per jaar een cyclus die bestaat uit: 

1) Schoolbespreking

2)  Data analyse in de leerteams op leerteamniveau

3)  Groepsbespreking op groeps- en leerlingniveau 

4) Evalueren interventies in de leerteams

Op de eerste drie niveaus doorlopen we de volgende stappen: 

- analyse

- verklaren

- acties/interventies

Voor elk van onze leerlingen wordt een Ontwikkelings Perspectief (hierna OPP) opgesteld. Een OPP is een wettelijk verplicht document waarin de school de geplande leerroute (onderbouwd) vastlegt en aangeeft wat er nodig is om deze ontwikkeling te realiseren.

Twee keer per jaar ( na de Cito LOVS toetsen) wordt met ouders besproken hoe de leerling zich ontwikkelt en welke interventies in worden gezet om deze ontwikkeling te blijven stimuleren.Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school geven we onderwijs aan kinderen die in hun basisschoolperiode een kwetsbare positie hebben. Voor veel van onze leerlingen geldt dat de carrière op de basisschool stagneerde. Wij zien het als onze opdracht hen te leren en te helpen hun mogelijkheden volledig te ontwikkelen en te benutten.

Onze belangrijkste opdracht is onze leerlingen (weer) te laten groeien in hun ontwikkeling. De basis van ons werken ligt in de relatie met kinderen. Deze moet veiligheid, vertrouwen en warmte bieden. Van daaruit appelleren we aan de basisbehoeften van kinderen: competentie (ik kan het!) en autonomie (ik doe het!).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfvertrouwen
  • competentie (Ik kan het)
  • autonomie (Ik doe het)

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven