Pieter Brueghelschool

Bauerstraat 6-8 6813 KZ Arnhem

 • Je maakt het op de Pieter Brueghel!
 • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool
 • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool
 • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool
 • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Volgen van de kinderen - Leerling in Beeld

Met Leerling in beeld leggen we de focus op de groei van iedere leerling. De schoolopbrengsten uit Leerling in beeld zijn verbonden met de inrichting van ons onderwijsprogramma én het handelen van leerkrachten in hun groepen. Het helpt teamleden een aantal zaken met elkaar te bespreken:

Op schoolniveau:

 • of het onderwijsprogramma van de school in deze doelgroep leidt tot het behalen van opbrengstambities;
 • of de ambities van de school moeten worden bijgesteld;
 • of er aanpassingen in het onderwijsprogramma (verrijkt, basis, intensief) noodzakelijk zijn;
 • hoe vakgebieden zich tot elkaar verhouden.

Op groepsniveau:

 • hoe de sterkere en zwakkere groepen zich tot elkaar verhouden;
 • waarom het lesgeven in de ene groep makkelijker gaat dan in een andere groep;
 • of het onderwijsprogramma in een groep moet worden geïntensiveerd of worden verzwaard;
 • hoe vakgebieden zich tot elkaar verhouden.

Tevens maakt Leerling in beeld duidelijk hoe de opbrengstambities van de school, de schoolopbrengsten en de groepsopbrengsten zich verhouden tot de landelijke normen. Hiermee kan een schoolteam zich een beeld vormen van de plaats die men inneemt ten opzichte van de andere scholen in Nederland. Dit inzicht is nodig om een passende ambitie uit te kunnen spreken. 

KLIK HIER voor meer informatie over Leerling in beeld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In januari krijgt elke leerling in groep 8 krijgt een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Daarbij maken we gebruik van ons Leerlingvolgsysteem Leerling in beeld in combinatie met de expertise van de leerkrachten. 

Het vormen van een schooladvies doen we met een adviesteam. Dit team bestaat uit de leerkrachten van groep 7 en 8, de kwaliteitscoördinator en de directeur. 

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 in februari een doorstroomtoets. Zij maken de doorstroomtoets van Leerling in beeld.  De Leerling in beeld-doorstroomtoets sluit aan op het LVS Leerling in beeld en geeft een objectief beeld van waar je leerling staat op het gebied van taal en rekenen.

KLIK HIER voor meer informatie over deze doorstroomtoets. 

Tijdspad schooljaar 2023-2024

 • Tussen 10 en 31 januari krijgen de leerlingen hun voorlopig schooladvies. 
 • Zij maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
 • Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Goede relaties ontstaan vanuit structuur en hoge verwachtingen. De relatie tussen leerkracht en leerling is belangrijk, deze wordt gebouwd op vertrouwen, welke ontstaat door voorspelbaarheid in gedrag van beiden kanten. Deze voorspelbaarheid vraagt om duidelijke normen en routines die oprecht worden nageleefd. 

Deze normen en routines bieden wij in een doorgaande lijn met de Kanjertraining. Zo zorgen wij als team voor een basis van vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, elkaar en in de groep. De Kanjertraining heeft als vuistregel dat het kind ‘dat leeft vanuit vertrouwen’ zichzelf is. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier. Daarbij leer je reflecteren op jezelf en de ander en hoe je daarop kan reageren. 

Wij geloven dat wij als team het voorbeeld zijn voor onze kinderen. Wij zijn écht met ze begaan. Kinderen kunnen altijd bij ons terecht. Ze kunnen ons vertrouwen en we zorgen voor een veilige omgeving. We gaan er steeds voor om ze te laten groeien. We vinden het belangrijk om dit samen met ouders doen.Om ervoor te zorgen  dat kinderen het beste gereedschap voor de toekomst meekrijgen, blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Wij nemen weloverwogen beslissingen over de toepassing daarvan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Relatie
 • Reflectie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven