Pieter Brueghelschool

Bauerstraat 6-8 6813 KZ Arnhem

 • Je maakt het op de Pieter Brueghel!
 • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool
 • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool
 • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool
 • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool

Het team

Toelichting van de school

Onze primaire taak is het vormgeven van een leeromgeving voor kinderen waarbij zij optimaal en met plezier kunnen, willen en durven leren. Dat doen wij door de cognitieve, de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling evenwichtig aan bod te laten komen. Wij zijn tevreden als ieder kind naar het vervolgonderwijs kan doorstromen dat recht doet aan zijn/ haar talenten.

Wij vinden het daarbij belangrijk dat het onderwijs van hoge kwaliteit is. Zowel de instrumentele vakken (rekenen, taal, lezen, Engels) als de zaakvakken (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, Maakonderwijs, Cultuuronderwijs, Gym). De leerkrachten zetten zich hierbij in om de school elke dag een stukje beter te maken. Zij blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en zorgen dat het onderwijs aansluit bij de kinderen. 

Op school hebben we diverse coördinatoren, zij spelen een adviserende en innoverende rol in het ontwikkelen van ons onderwijs. Er zijn coördinatoren voor rekenen, sociale veiligheid, taal en lezen, cultuur en onderzoekend/ontdekkend leren (Maakonderwijs).

Voor dans, muziek en gym hebben wij vakleerkrachten. Alle groepen krijgen per schooljaar 10 danslessen en 10 muzieklessen verspreid over het jaar. Gymlessen krijgen alle groepen 2x per week. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het schoolbestuur 'Flores Onderwijs' beschikt over een invalpool. Als er sprake is van (ziekte) verlof van leerkrachten vragen wij een invaller aan.

Het huidige tekort aan leerkrachten is in de invalpool helaas ook merkbaar. Het komt daardoor regelmatig voor dat er geen invaller beschikbaar is. Wij doen dan ons uiterste best om de inval intern op te lossen daarbij hebben we de volgende mogelijkheden:

 1. Een leerkracht die op dat moment taken heeft buiten de klas neemt de groep over;
 2. Een onderwijsassistent/stagiair (met de juiste competenties en onder begeleiding) neemt de groep over;
 3. Een groep wordt samengevoegd, een onderwijsassistent/stagiair ondersteunt;
 4. De leerlingen worden verdeeld over de andere groepen.

Wanneer geen van bovenstaande mogelijkheden beschikbaar zijn, dan zullen we genoodzaakt zijn een groep naar huis te sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leren met en van elkaar

Rekenen, taal, lezen en Engels krijgen de kinderen in hun eigen leerjaar. Kinderen zitten met leeftijdsgenootjes in de klas en de doelen die behandeld worden zijn voor alle kinderen gelijk. Waar nodig krijgen kinderen extra uitleg of meer uitdaging. Zo leggen wij een sterke basis, op het niveau dat past bij het kind, om zo te komen tot creatief, oplossend en onderzoekend leren. 

Het Maakonderwijs, wereld oriëntatie en de Wereld, Cultuuronderwijs en burgerschap worden thematisch aangeboden. Doordat de leermomenten worden verwerkt in een context, wordt het herkenbaar wat betrokkenheid verhoogd. Het thematisch werken biedt kinderen de mogelijkheid om emoties te beleven, logisch te denken en sociale vaardigheden te oefenen. Tijdens het thematisch werken combineren we leerjaren. Oudere en jongere kinderen elkaar helpen elkaar. Dat heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1/2 - Leren door spel

De eerste twee jaren op de Pieter Brueghelschool leren de kinderen vooral door spel. Spel is de manier voor jonge kinderen om te leren en zich te ontwikkelen. Door in de klas uitdagende speelhoeken in te richten, krijgen kleuters de ruimte om te spelen, te experimenteren en te leren. In een goed ingerichte bouwhoek, huishoek of themahoek ontwikkelen kleuters verschillende vaardigheden en komen meerdere ontwikkelingsgebieden aan bod. Je brengt er de werkelijkheid mee in de klas. In uitdagende speelhoeken brengen kleuters gebeurtenissen en ervaringen onder woorden en krijgen ze grip op de wereld om zich heen. Tegelijkertijd werken ze aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van taal- en rekenactiviteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uitblinken!

Thematisch onderwijs waarbij wij de volgende vakken samenvoegen:

 • Wereldoriëntatie
 • Cultuuronderwijs (kunstzinnige en creatieve vorming)
 • Levensbeschouwing
 • Maakonderwijs

Maakonderwijs

 • Leren met hoofd, hart en handen.
 • Maakonderwijs is gericht op kennisconstructie.
 • Leerlingen leren werken met nieuwe materialen, technieken of apparatuur.
 • Ze leren experimenteren, uitproberen, falen en doorzetten.
 • Door te doen leer je beter: verworven kennis pas je direct toe.

KLIK HIER voor meer informatie over het Maakonderwijs

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basis - en extra ondersteuning

Elke school moet minimaal de basisondersteuning realiseren.

Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt. Extra ondersteuning kan ingezet worden met inzet van het ondersteuningsteam van SWV PassendWijs of met inzet van extra expertise die bekostigd wordt vanuit de ondersteuningsmiddelen van school en/of bovenschools.

Als er sprake is van een hulpvraag door de leerkracht, kind en/of ouders wordt in de eerste instantie bekeken of aan de onderwijsbehoeften van een kind en de begeleidingsbehoeften van de leerkracht middels de basisondersteuning kan worden voldaan. Als dit niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van extra ondersteuning. Zo zorgen we dat alle leerlingen zo optimaal mogelijke omstandigheden worden geboden om tot ontwikkeling te komen. Dit doen we zo veel mogelijk binnen de school. Is dit voor een leerling niet mogelijk dan gaan we op zoek naar een passende plek voor de leerling.

 • KLIK HIER voor meer informatie over de basisondersteuning

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Naast het specialisme dat we in school hebben, willen we ook een taal- leesspecialist opleiden

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het jonge kind

Op de Pieter Brueghelschool hebben we een Jonge Kind specialist. Dit omdat jonge kinderen zich ontwikkelen op een geheel eigen manier. Onderzoekend, met hun hele lijf, verkennen ze de wereld en krijgen ze er grip op. Het uitgangspunt van de specialist is dan ook om een breed palet aan (theoretische) kennis aan te bieden gericht op school, om zo af te stemmen op de begeleidings- speel- en onderwijsbehoeften van deze kinderen. Onze specialist adviseert, maakt beleid en coacht de leerkrachten hierin. 

Terug naar boven