SBO De Delta

Olingermeeden 3 9901 ES Appingedam

Schoolfoto van SBO De Delta

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van S(B)O De Delta/ Prof.W.J. Bladergroenschool Appingedam voor het schooljaar 2023-2024. De schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van leerlingen en leerlingen die al op onze school zitten of hier binnenkort naartoe zullen gaan. Het is een gecombineerde school met SO, SBO en ZML leerlingen, gedurende het schooljaar zitten er in totaal ongeveer 175 leerlingen bij ons op school.

De schoolgids is door het ministerie van onderwijs verplicht gesteld, mede om het voor ouders mogelijk te maken zich beter te oriënteren op de schoolkeuze voor hun kind. De leerlingen die op de S(B)O De Delta/ Prof.W.J. Bladergroenschool Appingedam zitten, hebben extra ondersteuning en begeleiding in het onderwijs nodig. In de gids wordt een beeld geschetst van wat u van het onderwijs op de S(B)O De Delta/ Prof.W.J. Bladergroenschool Appingedam kunt verwachten.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

·        hoe de organisatie van het onderwijs is geregeld;

·        de inhoud van het onderwijs;

·        de begeleiding van leerlingen;

·        de ontwikkeling van het onderwijs in de school;

·        de resultaten van het onderwijs.

Daarnaast staat in de gids allerlei nuttige informatie over onder andere schooltijden, vakanties, regelingen en afspraken. Deze schoolgids is, in samenwerking met de medezeggenschapsraad en onder verantwoordelijkheid van het bestuur samengesteld door medewerkers van de school. We hopen dat deze gids inzicht geeft in hoe het onderwijs op onze school is verzorgd. [1] Als er ‘ouders’ staat worden hier ook de verzorgers en/of opvoeders mee bedoeld. 

Zoals een rivierdelta een veelstromengebied is, waar iedere stroom z’n eigen weg mag gaan, zo willen de teamleden van SBO ‘De Delta’ samen met ouders/verzorgers een veilige omgeving scheppen waar voor iedere leerling kansen en mogelijkheden zijn om zich optimaal te ontwikkelen. Wij bieden onderwijs aan kinderen die niet ten volle kunnen profiteren van het onderwijsaanbod op een reguliere school.

Belangrijk hiervoor:

 • Veiligheid, structuur en rust;
 • Pedagogisch en didactisch handelen in samenhang met de zorg voor de leerling;
 • Passend onderwijsaanbod aan leerlingen met leer- en/ of gedragsproblematiek die een uitstroomperspectief hebben in de range van praktijkonderwijs tot en met vwo-onderwijs;
 • Een nauwe samenwerking met ouders en het creëren van een stevige driehoek leerling-ouders-school.

De focus binnen de school ligt op:

 • De ontwikkeling van de leerlingen volgen;
 • Opbrengst- en handelingsgericht werken;
 • Hoge verwachtingen;
 • Professionele, oplossingsgerichte en positief ingestelde leerkrachten;
 • Een inspirerende leeromgeving aanbieden die blijft prikkelen tot verkenningen en ontdekkingen die bijdragen aan succeservaringen, kortom: innoverend en vernieuwend lesgeven;
 • Voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kwaliteit
 • Respect
 • Duidelijkheid
 • Openheid
 • Betrouwbaarheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het is een gecombineerde school met SO (Speciaal Onderwijs Cluster 3 en Cluster 4) en SBO (Speciaal Basis Onderwijs) leerlingen, gedurende het schooljaar zitten er in totaal ongeveer 175 leerlingen bij ons op school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Ketenpartners/samenwerkingspartners

We werken samen met diverse partners zowel op leerling niveau als op schoolniveau. Met onze partners werken we samen, ontwikkelen we nieuwe producten en dienen we hetzelfde belang. Namelijk dat het goed gaat met onze leerlingen en dat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, maar ook regionaal dat het onderwijsaanbod complementair en passend is voor alle kinderen in de regio. 

Omdat onze school een bovenregionale school is werken we samen met diverse gemeenten. Waaronder: Eemsdelta, Hogeland & Midden-Groningen. Met de jeugdconsulenten van het Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en leerplichtambtenaren van bovenstaande gemeentes is frequent overleg en afstemming.

We werken ook samen met hulpverlening geïndiceerd door het CJG of de huisarts. Deze organisatie worden betrokken door de hulpvraag van ouders en kind. In de driehoek ouders – kind – school streven we er naar om samen de ondersteuning aan de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Onze belangrijkste partners in de zorg zijn onder andere; Reik, Elker/Boog en Molendrift.

SWV 20.01

Met het Samenwerkingsverband wordt nauw samengewerkt; ook om nieuwe aanvullende onderwijsfaciliteiten mogelijk te maken. Er is nauw contact wanneer het b.v. gaat om mogelijke thuiszitters. Daarnaast werken wij ook met het samenwerkingsverband samen voor de ontwikkelingen van de ondersteuningsbehoeften van de hele school

Andere scholen:

Stichting voortgezet onderwijs Eemsdelta bestaat uit meerdere scholen voor voortgezet onderwijs. Locatie Georg Martens biedt onderwijs aan leerlingen met de PRO (Praktijk) uitstroom. Om de overstap voor onze leerlingen groep 7/8 met uitstroom PRO goed voor te bereiden werken we samen met deze locatie. 

Reguliere scholen: met alle schoolbesturen in de regio vindt samenwerking plaats bijv. Marenland en Noordkwartier, Lauwers en Eems, VCPO Noord-Groningen. Leerlingen van deze schoolbesturen met een uitstroom perspectief richting praktijkonderwijs kunnen de praktijklessen binnen onze school volgen. Tevens bieden wij een mogelijkheid tot symbiose. Waarbij een leerling tijdelijk in onze school vertoeft met het streven zo snel als mogelijk (weer) deels op een reguliere school het onderwijs volgen.

In samenwerking met de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier is een terugplaatsingsprotocol opgesteld waarbij leerlingen met ondersteuning vanuit SBO De Delta en/of vanuit het RET geschakeld worden naar het regulier onderwijs.

Terug naar boven