PCBO Regenboog Osseveld

De Keerkring 70 7325 EA Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO Regenboog Osseveld
  • Schoolfoto van PCBO Regenboog Osseveld
  • Schoolfoto van PCBO Regenboog Osseveld

In het kort

Toelichting van de school

De Regenboog Osseveld: voor een sterke basis en betekenisvol onderwijs!

Welkom op De Regenboog Osseveld. Wij zijn er voor alle kinderen en hun ouders in Osseveld en de wijken daarom heen. Onze naam zegt het al: wij zijn met trots een kleurrijke school en wij omarmen verschillen. Het leidt tot het open gesprek met elkaar waarin vanuit verschillen vaak de overeenkomsten worden gevonden. Kinderen krijgen bij ons een stevige basis mee in taal en rekenen. We bieden betekenisvol onderwijs zodat talenten van kinderen volop tot ontwikkeling kunnen komen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij veilig en gezien voelen en doen daar elke dag onze uiterste best voor. Ieder kind heten we elke dag persoonlijk welkom. We bieden rust en structuur en leven samen met de kinderen duidelijke schoolafspraken na. Allemaal hebben we onze rol en taken in de school, ook kinderen. Zo leren zij verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Via onze leerlingenraad praten kinderen actief mee over hoe het bij ons op school verloopt. Zo zijn er al tal van mooie voorstellen vanuit de raad toegepast op school. 

Kinderen leren bij ons binnen én buiten de school. Met onder meer een muzieklokaal en een creatieve ruimte, biedt ons fijne schoolgebouw letterlijk en figuurlijk veel ruimte voor ontwikkeling. Bewegend leren doen we ook buiten. Ons groene plein is dan helemaal ingericht voor natuurlijk spelen en bewegen. In de pauzes staan we actief stil bij tal van spelmogelijkheden. Ontspannend, leerzaam en rijk voor de motorische én cognitieve ontwikkeling. We besteden in onze thematisch onderwijs ook graag extra aandacht aan kunst en cultuur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterke basis
  • Thematisch onderzoekend leren
  • Binnen en buiten leren
  • Veilig en gezien
  • Rust en ruimte

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aannamebeleid
PCBO De Regenboog Osseveld heet kinderen in de basisschoolleeftijd, met verschillende levensovertuigingen, maatschappelijke en sociaal economische achtergronden welkom. We richten ons voornamelijk op kinderen uit de buurt, maar laten ook kinderen uit andere delen van Apeldoorn toe. We vinden het belangrijk dat ouders/ verzorgers de Christelijke identiteit van onze school respecteren en dat de kinderen deelnemen aan de activiteiten die hieruit voortvloeien.

Bij de start van de school was de wijksamenstelling anders waardoor de school een groter aantal leerlingen had. Hiermee was De Regenboog Osseveld in verhouding een grotere school, omdat ons pand de meeste ruimte in de wijk heeft. Met minder kinderen in de wijk daalt de school in leerlingaantal waarbij nu het laatste stukje van krimp gaande is. Hierna is sprake van een stabiele schoolgrootte met van elk leerjaar één groep. We hebben hiermee fijn de ruimte voor onze leerlingen bij het leren.

Heeft u interesse in onze school, bent u welkom voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. In dat gesprek wordt de werkwijze en visie van de school uitgelegd en krijgt u een rondleiding door het schoolgebouw.

Aanmelding algemeen
De school hanteert het inschrijvingsbeleid van de gemeente Apeldoorn. In Apeldoorn gaat het inschrijven op scholen via het Stedelijk Toelatingsbeleid. Hiermee volgen de scholen éénzelfde manier van aanmelden en plaatsen met als doel te garanderen dat elk kind onder gelijke omstandigheid een gelijke kans heeft op een school van voorkeur.

Beleid aanmelding/inschrijving
Wij kennen bij de aanmelding en inschrijving twee groepen leerlingen die ieder een eigen traject volgen:   

  • Schoolgaande kinderen die een andere school zoeken. Hierbij kan de intern begeleider of de directeur contact opnemen met de school van herkomst. Hiervoor hebben we een protocol “Overname leerlingen”. 
  • Kinderen die vier jaar worden en hun schoolloopbaan beginnen in groep 1. Hiervoor heeft de school een protocol "Startende leerling". Nadat een leerling via de stedelijke toelating op onze school geplaats wordt, treedt dit protocol in werking.

Inschrijving algemeen
Een inschrijving is een toezegging tot plaatsing door beide partijen: de school en de ouders. Er is sprake van inschrijving als de school schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het aangemelde kind plaatsbaar is. We verwachten van kleuters dat zij zindelijk zijn.

Tussentijds overstappen
Bij tussentijds overstappen van een andere school naar onze school anders dan vanwege een verhuizing, wordt in alle gevallen getoetst of kinderen en ouders/verzorgers passend zijn in ons pedagogisch en didactisch klimaat, onze visie en onze religieuze achtergrond respecteren. Middels de informatie-uitwisseling, die voortvloeit uit gesprekken met ouders/verzorgers, de eventuele onder­wijskundige rapportage van de school van herkomst en eventuele hulpverlenende externe instanties, zal de directie een oordeel vormen en expliciet aangeven wanneer en waarom aanname al dan niet wenselijk is. Uitgangspunt is dat de school in staat is een passend onderwijs­arrangement aan te bieden. De intern begeleider is ook betrokken zijn bij deze inschrijfprocedure. Eventuele afspraken tussen de ouders en school worden vastgelegd tijdens de inschrijfprocedure.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode
Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling werken alle PCBO scholen volgens een protocol Meldcode. Voor een goede uitvoering van de Meldcode is op iedere pcbo school een geschoolde aandachtsfunctionaris aangesteld. Deze draagt binnen de school zorg voor scholing en begeleiding bij vraagstukken omtrent de meldcode.  

Terug naar boven