Protestants Chistelijke Daltonschool Willem Van Oranje

Kobaltstraat 15 7334 AL Apeldoorn

Schoolfoto van Protestants Chistelijke Daltonschool Willem Van Oranje

Het team

Toelichting van de school

We hebben de personeelskenmerken van de afgelopen jaren in beeld gebracht, zichtbaar in de grafieken op de site www.scholenopdekaart.nl. 

We hebben een goede verdeling ten aanzien van de leeftijden van de leerkrachten. We hebben een overwegend vrouwelijk team. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

PC Daltonschool Willem van Oranje is één van de 25 scholen van PCBO Apeldoorn. Vanuit de organisatie kunnen wij gebruik maken van een invalpoule. In deze poule zitten collega's die flexibel op alle scholen ingepland kunnen worden. Daarnaast hebben wij intern collega's werkzaam die, incidenteel, extra willen werken. Waar nodig kunnen wij de leerlingen opsplitsen en verdelen over de andere groepen.    

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken in een leerstofjaarklassensysteem en starten het schooljaar 2022-2023 met acht groepen en een instroomgroep. We zijn met 16 leerkrachten, waarvan 15 vrouwen en 1 man. We worden ondersteund door twee onderwijsassistenten, een vakdocent Gym en een vrijwillige conciërge. 

Het schoolmanagementteam wordt gevormd door drie personen: de directeur, een specialist Jonge Kind (onderbouw) en een unitleider bovenbouw. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Wij zijn een opleidingsschool voor de Marnix Academie te Utrecht. Er zijn, gedurende het gehele schooljaar, diverse stagiaires in de school aanwezig. Wij vinden het van groot belang te ondersteunen bij het opleiden van onze toekomstige collega’s. Daarnaast zijn wij een erkend Leerbedrijf, gericht op het begeleiden van onderwijsassistenten in opleiding.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we binnen thematisch onderwijs, waarbij het spelend leren centraal staat. Binnen de thema's staan er dagelijks lesactiviteiten gepland waarbij de kinderen spelend kennis en ervaring opdoen binnen de ontwikkelingsgebieden van taal en rekenen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school geven we ruim voldoende tijd aan de basisvakken taal, lezen en rekenen. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften binnen een groep kan de leerkracht ervoor kiezen de tijdverdeling aan te passen. De kunstzinnige en creatieve vorming worden vaak geïntegreerd binnen het thema van wereldoriëntatie of het lopende seizoen. Ook rondom de feestdagen worden er meer activiteiten aangeboden vanuit dit vakgebied. 

Vanaf schooljaar '22-'23 hebben de groepen 3-8 twee keer per week een gymles van onze vakdocent Gym.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Specifieke zorg: Zorg Ondersteuning Plan

Binnen onze school hebben wij een Zorg Ondersteuning Plan ontwikkeld. Hierin staat precies beschreven welke stappen de leerkracht doorloopt voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben. De leerkracht signaleert specifieke behoeften op het gebied van leren of gedrag. Na overleg met de intern begeleider worden ouders geïnformeerd en wordt het kind in overleg met hen aangemeld voor de interne zorgbespreking. In overleg met de intern begeleider wordt bekeken wat het kind nodig heeft. Eventueel wordt de gedragswetenschapper en/of het kernteam ingeschakeld. Naar aanleiding van de onderwijsbehoefte van het kind maakt de leerkracht een handelingsplan. Na een vooraf vastgesteld tijdblok evalueert de leerkracht de resultaten. Afhankelijk hiervan wordt de hulp afgesloten of (aangepast)vervolgd. Ook hierover wordt met de intern begeleider en met ouders overlegd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken dagelijks aan kwalitatief goed onderwijs, waarbij we continu gericht zijn op de afstemming van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We stemmen onze organisatie af op deze behoeften, waardoor we passend onderwijs verzorgen voor ieder kind. Dit is de kern van ons werk, dus de kern van onze ambitie.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bixo Peuteropvang

Onze school is geen VVE-school, maar beschikt wel over een interne voorschoolse voorziening. We werken samen met de organisatie Bixo. Bixo biedt op drie ochtenden peuters vanaf 2 jaar een plek waar ze spelenderwijs zich kunnen ontwikkelen. Ze bieden een kleinschalige aanpak met uitdagende thema's, activiteiten en gevarieerd spelmateriaal. De leerkrachten van de onderbouw werken nauw samen met de pedagogisch medewerkers, waardoor de peuters een goede voorbereiding krijgen op de basisschool. 

Andere peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt

We hebben natuurlijk ook contact met andere organisaties die opvang aanbieden. Wanneer een peuter bijna vier jaar wordt, nemen zij contact met ons op voor een goede overdracht. Op deze wijze kan de peuter een goede start maken bij ons op de basisschool en loopt de ontwikkeling zo soepel mogelijk door.  

Terug naar boven