Protestants Chistelijke Daltonschool Willem Van Oranje

Kobaltstraat 15 7334 AL Apeldoorn

Schoolfoto van Protestants Chistelijke Daltonschool Willem Van Oranje

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken wij gebruik van de nieuwe doorstroomtoets. Deze toets wordt in februari afgenomen. 

De totale ontwikkeling vanaf groep 6 tot aan midden groep 8 zijn bepalend om tot een goed schooladvies te komen voor het voortgezet onderwijs.   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem IEP LVS

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel van observatie, methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen.

We houden zicht op de (specifieke)ontwikkeling van kleuters aan de hand van vijf ontwikkelingslijnen met bijbehorende observatiepunten uit BOSOS, een leerlingvolgsysteem voor kleuters. Screeningslijsten voor groep 1 en 2 op gebied van de lees- en reken ontwikkeling komen uit de BOSOS methode.

IEP (LVS) heeft landelijk 'genormeerde' toetsen ontwikkeld om de leerontwikkeling van een kind te volgen en zo objectief in beeld te brengen. Deze worden in januari en in mei/juni afgenomen. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling brengen we in groep 3 tot en met 8 in kaart met behulp van de Kanvas. De vragenlijsten van de Kanvas worden door leerkrachten ingevuld en in de hogere groepen is er ook een leerlingvragenlijst. Over de uitkomsten van de Kanvas wordt in november tijdens een tienminutengesprek met u en uw kind van gedachten gewisseld.

De 'genormeerde' toetsen van IEP LVS worden tijdens tienminutengesprekken in februari en juni met u besproken.

De leerkracht analyseert iedere toets en reflecteert op het eigen handelen en onderwijsaanbod. Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de volgende onderwijsperiode. Er worden groepsdoelen geformuleerd en specifieke individuele doelen. Waar mogelijk worden kinderen geclusterd met gemeenschappelijke leerdoelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voortgezet onderwijs

In februari van het schooljaar wordt in groep 8 de nieuwe doorstroomtoets afgenomen. Met de uitslag van deze toets zal de leerkracht van groep 8 met u (als ouders) en uw kind een gesprek hebben waarin een definitief advies wordt gegeven voor het vervolgonderwijs. Dit advies is gevormd op basis van hoe wij uw kind hebben leren kennen en hoe uw kind zich heeft ontwikkeld in de afgelopen schooljaren. Niet alleen cijfers spelen bij dit advies een rol, maar zeker ook motivatie, werkhouding en sociaal-emotionele aspecten. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ontdek wie je zelf bent

De sociaal emotionele ontwikkeling en daarbij het sociaalvaardig worden, is voor ons heel belangrijk. We benaderen het kind vanuit de volgende visie: jij als kind bent belangrijk voor ons. Wij zien jou, zoals je bent: een waardevol mens, met verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander. Uniek en gelijkwaardig. Bij ons leer je jezelf kennen. Je ontdekt en ervaart wat je daarmee betekent voor anderen. Mensen om je heen hebben het nodig dat jij jezelf bent. Hoe meer jij in balans bent, hoe meer jij kan betekenen voor de ander. Je bent een onderdeel van de groep. We respecteren elkaar in hoe je bent en waar je staat in je ontwikkeling. Vanuit ons christelijk geloof, onze waarden en normen en onze kanjerafspraken (vanuit de Kanjertraining) leer je omgaan met situaties uit het leven. Vanuit vertrouwen en veiligheid geven wij jou de ruimte om te groeienen te ontwikkelen. Wij begeleiden en stimuleren jou hierbij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Uniek en waardevol
  • Betekenisvol
  • Gelijkwaardig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven