De Ontdekking PC Jenaplanschool

Schopenhauerstraat 277 7323 MB Apeldoorn

Schoolfoto van De Ontdekking PC Jenaplanschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets

Sinds vier jaar werken wij met de eindtoets van IEP. Voor de kinderen is dit vaak een spannend moment.
Voor ons is vooral belangrijk dat onze kinderen eruit halen wat erin zit en vooral dat wij ze een basis kunnen bieden, waarmee ze straks een goed en bij hen passende plek in de maatschappij kunnen bereiken.

Voortgezet onderwijs

Na acht jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De stamgroepleiders van groep 8 brengen aan het kind en de ouders advies uit over de keuze van een niveau voor voortgezet onderwijs. Dit advies volgt na een pré-advies dat de kinderen aan het eind van groep 7 hebben gehad. Ieder jaar is er overleg met de brugklasmentoren over de kinderen die naar het voorgezet onderwijs gaan.

In groep 8 kiest het kind (samen met de ouders) voor een school voor voortgezet onderwijs. De eigen wensen van de kinderen en die van de ouders, het advies van de stamgroepleider en de uitslag van de IEP­ eindtoets basisonderwijs spelen bij die keuze een rol. Het is ons streven de kinderen te verwijzen naar een schoolniveau, waarvan we verwachten dat hij/zij de opleiding met goed gevolg zal afmaken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Observatielijst

De vorderingen van de kleuters (groepen 1 en 2) worden op van te voren bepaalde momenten vastgelegd in een observatielijst.

Voorbeeld observatielijst:

GROVE MOTORIEK:

 • lopen;
 • rennen;
 • springen;
 • hinkelen; 
 • huppelen;
 • bal gooien/vangen.

FIJNE MOTORIEK:

 • potlood vasthouden;
 • soepelheid van kleur/schrijfbeweging;
 • knippen langs een rechte lijn;
 • prikken langs een rechte lijn;   
 • figuur inkleuren,
 • plakken.

Rapport

Voor alle leerlingen wordt er twee keer per schooljaar een rapport gemaakt. Afgelopen schooljaar is het rapport helemaal vernieuwd in samenwerking met ouders. De stamgroepleider en het kind hebben beiden inbreng in het rapport. Via dit rapport worden ouders van alle groepen op de hoogte gehouden van de vorderingen die hun kind(eren) maken op school. 


Toetsen

Daarnaast wordt jaarlijks een uitdraai van het IEP leerlingvolgsysteem opgenomen in het rapport. De IEP toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen. Deze toetsen worden jaarlijks op vastliggende momenten afgenomen. De toetsen brengen de prestaties van je kind in beeld vergeleken met het landelijke gemiddelde. Voordeel van deze dubbele meting is, dat ouders niet alleen inzicht krijgen in het functioneren van hun kind op schoolniveau, maar ook in hoe het presteert in vergelijking tot andere basisschoolleerlingen in het land.

Wij denken in doelen

Ieder kind is eigenaar van zijn leren. Wij gaan op zoek naar de intrinsieke motivatie van ieder kind. Waar loop jij warm voor? Wat is jouw talent? Wat wil jij later worden? Waar ligt jouw interesse? Samen met de kinderen formuleren we persoonlijke doelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de afname van de midden toetsen vinden de adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8 plaats. Ons uitgangspunt is om kansrijk te adviseren. Daar waar twijfel is tussen een niveau zullen we onderbouwen waarom we voor het hoogste niveau van de twee zouden kiezen.

Voor het adviesgesprek wordt het kind samen met de ouders uitgenodigd door de leerkracht voor een gesprek op school. Het advies dat gegeven wordt, is gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de indruk van de leerkracht. Motivatie, werkhouding en doorzettingsvermogen spelen naast de resultaten en de intelligentie van het kind een grote rol. Het advies wordt vooraf door de leerkracht besproken met de intern begeleider, de directeur en de stamgroepleiders van groep 6 en groep 7.

Het schooladvies richting Voortgezet Onderwijs dat de kinderen van ons meekrijgen, is niet alleen gebaseerd op de doorstroomtoets, maar ook op de resultaten die ze tijdens hun schoolloopbaan op alle fronten laten zien. Belangrijker is het om te kijken of de kinderen na drie jaar op het Voortgezet Onderwijs nog op het juiste niveau zitten. Zo kan de school in de gaten houden of het advies de juiste kwaliteit heeft. De definitieve adviezen worden tussen 15 maart en 24 maart met de ouders en kinderen besproken. 

Wanneer ouders en kind het niet eens zijn met het advies kan er een vervolggesprek gepland worden.

In de laatste week van maart melden de kinderen zich met hun definitieve advies aan bij de middelbare school. Wij zorgen er voor dat het onderwijskundig rapport bij de goede school terecht komt en verzorgen een warme overdracht.

De kinderen en ouders krijgen van de school voor Voortgezet Onderwijs bericht of ze wel of niet zijn toegelaten. In februari vindt de doorstroomtoets plaatst. Wij gebruiken de IEP-doorstroomtoets, omdat dit een mooi vervolg is op het IEP leerlingvolgsysteem.

Tijdens onze contacten met de voortgezet onderwijs scholen wordt nagevraagd wat er verbeterd kan worden om de doorstroom soepel te laten verlopen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kanjertraining

De aanpak volgens de ‘Kanjertraining’ zorgt voor vertrouwen, veiligheid, rust en respect tussen kinderen, tussen kinderen en stamgroepleiders en tussen stamgroepleiders onderling. Sinds enkele jaren werken we met de sociaal-emotionele methode ‘Kanjertraining’. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Gebleken is dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt. De Kanjertraining is schoolbreed ingevoerd. De positieve effecten zijn dagelijks merkbaar op school. De afspraken worden geleerd en in de school gehanteerd, ook bij de BSO. Verder worden er in alle stamgroepen groepsregels gehanteerd die jaarlijks samen met de kinderen worden afgesproken.

Gedragsprotocol

Daarnaast hanteren we een gedragsprotocol. Als onderdeel hiervan gebruiken de stamgroepleiders een preventieprotocol. Alle stamgroepleiders zijn gericht op het zo vroeg mogelijk signaleren van mogelijk pestgedrag. Als dit het geval is, worden de stappen doorlopen volgens het gedrags- en preventieprotocol. Beide exemplaren liggen op school ter inzage.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Positieve benadering

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven