De Ontdekking PC Jenaplanschool

Schopenhauerstraat 277 7323 MB Apeldoorn

Schoolfoto van De Ontdekking PC Jenaplanschool

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 hebben de leerlingen twee keer per week les van een vakdocent van bewegingsonderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

PCBO Apeldoorn, de stichting waar De Ontdekking onderdeel van is, beschikt over een grote vervangingspool. Bij verlof maken wij hier gebruik van.

Mochten we op een bepaald moment een invaller nodig hebben, maar deze is niet beschikbaar, dan proberen we dit intern op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door de taakomvang van eigen leerkrachten tijdelijk op te hogen of door te schuiven met werkdagen.

Wanneer er geen invaller beschikbaar is kan het betekenen dat wij in het uiterste geval een groep een dag thuis laten. Ouders worden in dat geval zo snel mogelijk geïnformeerd. Mochten zij zelf niet voor opvang kunnen zorgen, dan verzorgt de school dit.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd is een indicatie. Het is groep en soms ook kind afhankelijk maatwerk. Soms is er een periode meer aandacht nodig voor een bepaald vakgebied waar het op een ander vakgebied niet nodig is. Middels groepsbesprekingen met de intern begeleider, analyses van toetsingen, observaties en de leerlingpopulatie worden hierin weloverwogen keuzes gemaakt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vakken en vormingsgebieden

De wet schrijft voor welke vakken en vormingsgebieden de school moet aanbieden. Bij elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Daarin wordt de verplichte leerstof beschreven. De stamgroepleiders zorgen ervoor dat alle benodigde leerstof wordt behandeld. Wat dat inhoudt, wordt op een ouderavond aan het begin van het schooljaar met de ouders besproken. Aan het eind van de basisschool hebben alle kinderen de verplichte leerstof aangeboden gekregen. Soms zijn er kinderen die op een eigen leerlijn werken. Voor hen geldt niet dat zij alle verplichte leerstof aangeboden krijgen. Het afwijken van de reguliere lesstof gaat altijd in overleg met de intern begeleiders, stamgroepleiders en ouders. 

Wereldoriëntatie

In de middagen werken wij aan de hand van een thema aan wereldoriëntatie. Hieronder komen meerdere vakken samen zoals topografie, creatieve vakken, natuur & techniek, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde.

Computergebruik

Voor veel vakgebieden gebruiken we Chromebooks ter ondersteuning van de lessen. Zo kunnen de leerlingen voor oefening, verdieping of extra opdrachten ook digitaal aan het werk.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dagelijks geven onze leerkrachten onderwijs aan onze kinderen. Daarbij houden wij rekening met de onderwijsbehoeften van onze kinderen en bieden waar nodig ondersteuning. Hierbij hebben wij geen specifieke doelgroepen op het oog.

Kinderen die speciale aandacht nodig hebben

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband, SWV PO Apeldoorn. Het doel van deze organisatie is de scholen voor basisonderwijs te ondersteunen bij de hulp aan kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld door mee te denken of een vraag te beantwoorden. Samen passend onderwijs vormgeven is ons doel. Op De Ontdekking is voor de begeleiding van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een interne begeleider (ib’er) aanwezig. Zij is gedeeltelijk vrijgesteld van lestaken. Zij coördineert alle zaken rond de speciale leerlingbegeleiding. Dat kan uiteenlopen van het nog eens extra toetsen van kinderen tot het voeren van gesprekken met ouders over de voortgang van het onderwijsproces. Bovendien maken we onder de paraplu van het samenwerkingsverband gebruik van de hulp van externe deskundigen, zoals een gedragswetenschapper. Mocht nader onderzoek van een kind gewenst zijn, dan gebeurt dat in samenspraak met de betrokken ouders/verzorgers.

De ib’er draagt samen met de stamgroepleiders de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het lesprogramma. Zij bewaakt ook de vorderingen. De stamgroepleider zorgt er voor dat de kinderen de speciale leerstof op de juiste manier verwerken. Voor kinderen, die niet goed kunnen meekomen, bestaat de mogelijkheid een eigen leerlijn te volgen.

In een enkel geval kan het voorkomen dat een kind meer zorg nodig heeft dan wij op onze school kunnen bieden. In overleg met de stamgroepleider, de ib’er en de gedragswetenschapper kunnen ouders dan overwegen de leerling aan te melden bij een school voor speciaal (basis)onderwijs. 

Zitten blijven

Zitten blijven kan in sommige gevallen een oplossing zijn om een grote leerachterstand in te lopen. We gaan daar zorgvuldig mee om. Als zitten blijven voorkomt, zal dat voornamelijk in de groepen 3 en 4 zijn. In de groepen 1 en 2 is het beter om van een verlengde kleuterperiode te spreken, omdat de kleuters op verschillende momenten in het jaar instromen en dus lang niet allemaal twee jaren in groep 1 en 2 hebben volgemaakt. Slechts heel sporadisch, bijvoorbeeld na langdurige ziekte of bijzondere omstandigheden kunnen kinderen ook in hogere leerjaren blijven zitten.

Zitten blijven is alleen mogelijk na samenspraak van de stamgroepleider, de intern begeleider en de ouders/verzorgers. Mochten partijen onverhoopt niet tot overeenstemming komen, dan beslist de school over de voortgang. Gedurende de voorgeschreven acht jaren basisonderwijs kan een kind niet meer dan e´e´n keer blijven zitten. Kinderen die zijn blijven zitten en daarna een speciaal onderwijsprogramma volgen, hebben de mogelijkheid de school te verlaten als ze groep 7 hebben afgerond. Dat is voor hen dan het achtste jaar basisonderwijs. 


Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  

Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op Jenaplanschool de Ontdekking, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn.  

In ons School Ondersteunings Profiel (SOP) kun je lezen welke ondersteuning wij als school kunnen bieden.

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat het kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van een kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor een kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind.  Meer informatie vind je op www.swvapeldoornpo.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs. 

Meer- en hoogbegaafdheid

Is je kind meer- of hoogbegaafd, dan doen we er natuurlijk alles aan om passend onderwijs te bieden. Dit doen we door middel van het PCBO PlusProgramma. Hiermee bieden we onderwijs op maat voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Het PCBO PlusProgramma rust op drie pijlers: 

1. Plusbegeleiding op school Is je kind meer- of hoogbegaafd, dan ontvangt het in eerste instantie plusbegeleiding op school. Deze begeleiding vult onze school zelf in en wordt gegeven door leerkrachten en in de omgeving die je kind kent. 

2. De Plusvoorziening PCBO Apeldoorn Naast de plusbegeleiding op onze school, biedt PCBO Apeldoorn ook een plusvoorziening waar kinderen een dag/dagdeel in de week naar toe kunnen. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van neemt het kind hier 1 of meer dagdelen in de week aan deel. Deze plusvoorziening bevindt zich op PCBO De Regenboog – Osseveld én PCBO de Wegwijzer. Hier gaan we nog verder en dieper in op de specifieke ondersteuningsbehoefte van je kind, aanvullend op de Plusbegeleiding op school. We hebben aandacht voor leer- en werkstrategieën en het kind gaat samen met andere kinderen aan de slag met filosofie, expressie, motivatie, samenwerken, spelonderdelen en emotionele training voor bijvoorbeeld het vergroten van het zelfbeeld. Ook ontmoet het kind in deze klas andere meer- of hoogbegaafde leerlingen. Fijn voor je kind, omdat het merkt dat er meer kinderen zijn zoals hij/zij.   

3. Ondersteuning vanuit PlusBegeleiding en Kenniscentrum PCBO De PlusBegeleiding is het netwerk van PCBO Apeldoorn dat scholen ondersteunt in onderwijs aan begaafde leerlingen op school. We ondersteunen bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders bij de Plusbegeleiding die ze op school geven en zijn er voor ouders bij specifiekere vragen over begaafdheid. Daarnaast hebben we een Kenniscentrum PCBO Apeldoorn. Naast de meedenk- en adviesfunctie zijn in de orthotheek van het Kenniscentrum materialen te vinden die leerkrachten kunnen gebruiken. Vanuit het Kenniscentrum organiseren we ook een intern netwerk hoogbegaafdheid waar hb-specialisten van de scholen ervaringen uitwisselen, kennis delen en beleid ontwikkelen. Ook zijn we te vinden in de netwerken van het Samenwerkingsverband, in contact met voortgezet onderwijs en andere externe, relevante partners. Zo laten we ons ook vanuit PCBO gelden op het vlak van meer- en hoogbegaafdheid.  

Meer weten? Stuur dan in overleg met de leerkracht van je kind of de intern begeleider een mail naar de coördinator van het PCBO Plusprogramma, Annet Klaver via: aklaver@pcboapeldoorn.nl.   


Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden 

De jeugdverpleegkundigen van het CJG komen regelmatig op onze school. Voor vragen is een jeugdverpleegkundige aanwezig tijdens een gezamenlijke ouderavond, een inloopspreekuur of een themabijeenkomst. Het kan ook zijn dat de jeugdverpleegkundige aansluit aan bij een gesprek over je kind. Als de jeugdverpleegkundige op school aanwezig is, laten we dat weten via Parro. Wanneer het fijn is dat de jeugdverpleegkundige aansluit bij een gesprek, dan krijg je daar persoonlijk bericht over.  

Het CJG in de buurt 

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Je kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die bij het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die jou en je kind verder kunnen helpen. 

De gezondheid van je kind volgen 

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van je kind. Vanaf de geboorte van je kind ben je op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Zij zullen je kind ook in de basisschoolperiode een aantal keren uitnodigen. 

In het jaar dat je kind 5 jaar is, word je uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. Bij de uitnodiging krijg je een vragenlijst toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind dossier) in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt je kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. Je kunt al je vragen stellen en eventuele zorgen over groei of ontwikkeling delen. Eventueel maken we nog een extra afspraak met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van het CJG. 

Ook rond de tijd dat je kind 11 jaar is, word je uitgenodigd om samen met je kind naar het CJG te komen. Weer wordt je kind gemeten en gewogen en heb je de tijd en ruimte om vragen te stellen of eventuele zorgen te delen. We bespreken samen de lichamelijke veranderingen van je kind in de (komende) puberteit. 

Kernteam  

Maak je je zorgen over je kind? Vraag dan gerust advies aan het kernteam via de leerkracht van je kind of onze IB’er, Karin Roest. In het kernteam zitten verschillende professionals, waaronder ook de jeugdverpleegkundige. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met je kind mee. Samen bespreken en bekijken school, het CJG en jij als ouder wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg. 

Contact met het CJG? 

info@cjgapeldoorn.nl // (055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur). www.cjgapeldoorn.nl www.facebook.com/CJGapeldoorn  


Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk team (SMW-team) bestaat uit een aantal maatschappelijk werkers die, vanuit Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe (MD Veluwe), scholen ondersteuning bieden bij de opvoedende en zorgende taak richting schoolgaande kinderen. Het SMW kan voor iedereen die een kind heeft in het basisonderwijs iets betekenen die een vraag of probleem heeft. De hulpverlening vanuit het SMW richt zich vooral op gezinnen die meerdere problemen hebben waar ze geen uitweg of oplossing meer voor zien. Het kan gaan om complexe problemen maar ook bijvoorbeeld als het kind nog niet zindelijk is of steeds ruzie maakt met zijn/haar broertje kan men aankloppen bij het SMW. Zij kan hierin ondersteunen en adviezen geven of, wanneer nodig, doorverwijzen en begeleiden naar de juiste instantie. De hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig is. De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden op de school of bij het gezin thuis.

Kosten?
De hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis. Hoe werkt de aanmelding? U kunt zelf contact opnemen met het SMW-team met een vraag of probleem. Daarnaast kan een leerling/gezin (met diens toestemming) verwezen worden door bijvoorbeeld de intern begeleider of de stamgroepleider.

Het SMW-team heeft dagelijks (ook tijdens alle schoolvakanties) telefonisch spreekuur van 8.45 uur tot 10.00 uur.  Zij zijn bereikbaar op 055 - 526 24 22. Mailen kan ook  (smw­apeldoorn@mdveluwe.nl) of via het contactformulier op onze website www.mdveluwe.nl.

Nieuwkomers

Taalondersteuning voor kinderen met een taalachterstand 

Kinderen met een taalachterstand kunnen gebruik maken van de Intensieve Taalklassen die zijn verbonden aan vijf scholen in Apeldoorn. Daarnaast is er jaarlijks ruimte voor vier scholen om intensief begeleid te worden door een leerkracht van de Intensieve Taalklas. De kennis van de Intensieve Taalklassen wordt dan gedeeld met de school, zodat zij de leerlingen daarna zelf nog beter intensief kunnen begeleiden op het gebied van taal.  

Contact 

De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn). Kijk voor meer informatie en een overzicht van de deelnemende scholen op www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl of mail met info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.  

Wereldschool De Vlinder  

In Apeldoorn werken schoolbesturen en de gemeente samen aan een duurzaam en kwalitatief goed aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar. Dit onderwijs wordt gegeven op Wereldschool de Vlinder. Voor 4-jarige kinderen wordt sterk geadviseerd hen in te laten stromen in het regulier onderwijs.

Onder nieuwkomers verstaan we alle kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen en geen Nederlands spreken, zoals kinderen van asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en expats.   

Kinderen die in Apeldoorn komen wonen, melden zich eerst aan bij een school in de buurt van hun woning. Dit wordt de Stamschool. De Stamschool meldt daarna de kinderen aan bij Wereldschool de Vlinder. Na een jaar onderwijs op Wereldschool de Vlinder, stromen de kinderen uit naar de vooraf gekozen Stamschool. Zij kunnen op elke school in Apeldoorn terecht.  

Contact   

Wereldschool De Vlinder is een initiatief van de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn). Kijk voor meer informatie op de website van Wereldschool De Vlinder: www.wereldschooldevlinder.nl  – of mail voor meer informatie naar info@wereldschooldevlinder.nl    


SOZKA  

De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) verzorgt onderwijs voor kinderen die in het ziekenhuis liggen of thuis worden verpleegd. Ook begeleidt SOZKA chronisch zieke leerlingen die regelmatig moeten verzuimen en daarmee op school achterraken. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke Leerlingen IJsselgroep. Je kind komt in aanmerking voor onderwijs thuis als het leerplichtig is en het in verband met ziekte (voorlopig) niet naar school kan. Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde vrijwilligers. Wil je daar meer over weten? Neem dan samen met de groepsleerkracht of intern begeleider van onze school contact op met SOZKA. SOZKA heeft altijd nauw contact met de school. De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs van een zieke leerling. Meer informatie vindt u op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl.   

    

Kids College Apeldoorn 

Kids College Apeldoorn (KCA) is de weekendschool voor nieuwsgierige en gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar. Bij KCA kunnen zij op zondagmiddag kennismaken met de boeiende wereld van professionals op het gebied van onder andere techniek, cultuur, wetenschap en ondernemen. De kinderen maken kennis met interessante mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan het werk. Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen en motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding. Voor meer informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl. Aanmelden kan via de school of de website.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dit schooljaar gaan wij ons aanbod van rekenen verder verstevigen, naast de normale rekenlessen. We hebben bekeken welke onderdelen elke leerling nog lastig vindt. Door middel van de inzet van concreet materiaal en een digitaal programma bieden wij de leerlingen extra begeleiding. De leerlingen werken hier zelfstandig aan en/of worden begeleid door een leerkrachtondersteuner. 

Daarnaast maken wij volop gebruik van onze onderwijsassistente. Zij werkt met individuele kinderen of kleine groepjes kinderen. Dit gaat vaak om het geven van extra instructie of een instructie die de kinderen voorbereidt op de les die de kinderen in de klas gaan krijgen. Elders in deze schoolgids staat te lezen hoe wij onze leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften begeleiden en wat wij daarvoor aan (kunnen) bieden. 

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang (Integraal Kind centrum)

Bij onze peuteropvang spelen en ontdekken de peuters met plezier. In onze groepsruimte in basisschool De Ontdekking is het houten speelhuis favoriet! We bieden voor- en vroegschoolse educatie aan. Van boeken lezen, zingen en knutselen tot balspelletjes in het speellokaal en broodjes halen bij de bakker. Het plein lijkt wel een jungle met de houten jeep, de zandbak en de boomstammen. Ga mee op avontuur!

Partou De Ontdekking biedt voor-en vroegschoolse educatie aan voor kinderen van 2-4 jaar. Middels een goed doordacht pedagogisch werkplan is er een gevarieerde dagbesteding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Startblokken. Er is een goede balans tussen activiteiten en rustmomenten. Elke dag wordt er, wanneer het weer het toelaat, buiten gespeeld. Gekwalificeerde pedagogisch medewerkers staan elke dag klaar om met de peuters te werken aan onder andere sociale vaardigheden en zelfvertrouwen door middel van spel en activiteiten. De peuterspeelgroep werkt gericht samen met de kleuterklassen van de school om kinderen voor te bereiden op groep 1. Op een speelse manier raken de kinderen vertrouwd met de school. Doordat zij de route in en naar school al kennen is er een soepele overgang naar het basisonderwijs. 


Meer informatie: 
Op school kunt u een informatiepakket over de kinderopvang krijgen. Op de website www.partou.nl vindt u meer informatie. Hier vindt u ook de algemene voorwaarden, kosten, huisregels en een aanmeldingsformulier. 

Openingstijden
maandag, woensdag en vrijdag van 8:15-12:15 uur
Donderdag 12:15-15:15 uur


Terug naar boven