Openbare Basisschool De Marke

Holtrichtersveld 1 7327 DJ Apeldoorn

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Marke

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Marke worden twee keer per jaar methode onafhankelijke toetsen afgenomen, in januari en juni. Wij gebruiken hiervoor de toetsen van Cito-leerling in beeld.

De resultaten worden geanalyseerd en besproken in het team. Afspraken en eventuele interventies worden na aanleiding van de analyses gemaakt.

Wij werken leerdoelgericht en de door kinderen behaalde doelen worden bijgehouden in mijn leerlijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat de kinderen een advies krijgen dat passend is bij hem of haar.  Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van het kind.

In groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies. Dit advies is gebaseerd op leerprestaties, aanleg en ontwikkeling. In groep 8 krijgen de kinderen opnieuw een advies. Na het maken van de doorstroomtoets kan het advies eventueel naar boven bijgesteld worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Uitgangspunt is dat elk kind met plezier naar school gaat. Ieder kind wordt gezien en gehoord.

Wij gaan uit van de 5 competenties van sociaal emotioneel leren:

Besef hebben van jezelf

 • Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
 • Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
 • Een gezond zelfvertrouwen

Besef hebben van de ander

 • Empathie
 • Perspectief nemen
 • Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
 • Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren

Keuzes kunnen maken

 • Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
 • Bijdragen aan een positief klimaat in je school
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag

Zelfmanagement

 • Impulscontrole bij stressvolle situaties
 • Omgaan met heftige emoties
 • Doelgericht gedrag

Relaties kunnen hanteren

 • Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
 • Sociale druk weerstaan
 • Conflicten oplossen

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veilig
 • Plezier
 • Iedereen telt mee

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Steekproefsgewijs worden jaarlijks een aantal scholen per jaar bezocht, in het kader van een landelijk onderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland. In schooljaar 2011-2012 viel het lot op de Marke om aan dit onderzoek mee te doen. De indicatoren worden tevens gebruikt voor een regulier inspectierapport. Tevreden waren we over het feit dat deze "landelijke inspectie" het toegekende basisarrangement opnieuw heeft verlengd. De verbeterpunten hebben we goed geanalyseerd en hebben daarvoor ook actie ondernomen.

Terug naar boven