Openbare Basisschool De Marke

Holtrichtersveld 1 7327 DJ Apeldoorn

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Marke

Het team

Toelichting van de school

Op de Marke werkt een jong, dynamisch en gedreven team. Er is een goede balans tussen ervaren en startende leerkrachten en ook tussen man en vrouw. De meeste leerkrachten werken fulltime.

Wij zijn een opleidingsschool en bieden studenten van de Pabo en de opleiding tot onderwijs assistent ruimte om bij ons te leren en werken. Zij maken deel uit van ons team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het leraren tekort is nog lang niet opgelost en wij ervaren soms dat het niet lukt om vervanging te regelen als er een leraar afwezig is.

We kijken altijd naar mogelijkheden om voor de eerste dag een oplossing op schoolniveau te vinden. De groep verdelen of inzet van een collega die extra werkt.

We vinden echter ook belangrijk dat het onderwijs in andere groepen zo veel mogelijk doorgang kan vinden. Soms moeten we helaas de keuze maken om een groep thuis te laten werken. Voor de jongere kinderen zal de leerkracht een keuze maken of er wel/geen werk gemaakt hoeft te worden. Voor de oudere kinderen zal er digitaal werk beschikbaar zijn dat gemaild zal worden. We informeren u zo snel mogelijk!

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen gaan met plezier naar school. De school biedt veiligheid door rust, structuur en duidelijkheid te bieden. Onze school streeft ernaar het onderwijs zo veel mogelijk af te stemmen op de verschillen in mogelijkheden en behoeften van onze leerlingen. Dit doen wij door de leerstof leerdoelgericht aan te bieden. De school bestaat uit 3 leerteams. Elk leerteam werkt samen op het leerplein. Groep 1, 2 en 3 vormen leerteam 1, groep 4, 5 en 6 vormen leerteam 2 en groep 7 en 8 vormen samen leerteam 3. Binnen elk leerteam wordt samengewerkt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons onderwijs is leerdoelgericht. De onderbouw werkt met de leerlijnen uit Parnassys en de groepen 4 t/m 8 met "mijn leerlijn".

Onze groepen vormen een leerteam waar veel wordt samengewerkt. Er zijn drie leerteams. Groep 1/2 en 2/3 vormt een leerteam op leerplein 1. Groep 4, 5 en 6 werken samen als leerteam op leerplein 2 en groep 7 en 8 vormen samen leerteam 3.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen Leerplein055 is de basisondersteuning op alle scholen op dezelfde wijze beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen zij onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer- en ontwikkelingsomgeving, passend bij wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Naast basisondersteuning kan soms extra ondersteuning nodig zijn. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.). Dergelijke aanpassingen worden besproken met ouders.

Blijkt de problematiek toch complexer, dan wordt het ingebracht in het kernteam. Ouders, samenwerkingsverband, jeugd maatschappelijk werk en schoolverpleegkundige overleggen samen.

In de school is wekelijks een schoolmaatschappelijk werker aanwezig.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij proberen passend onderwijs te bieden aan alle kinderen zodat zij in de wijk waar zij wonen naar school kunnen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons kindcentrum werken wij samen met kinderopvang Doomijn. Er zijn gezamenlijke activiteiten en de thema's zijn op elkaar afgestemd. De peuters komen spelen in de kleutergroep. 

Er is een groep 1/2 en een groep 2/3. Zij werken samen op het leerplein. De kinderen spelen samen en leren van en met elkaar.

Terug naar boven