Montessorischool Passe-Partout

Lange Grafte 37 7321 ZC Apeldoorn

  • Passie en zorgzaamheid
  • Zelfbewust en zelfstandig
  • Ontplooiing en ontwikkeling
  • Vertrouwen en verantwoordelijk
  • Uniciteit en eigenheid

In het kort

Toelichting van de school

"Leer mij het zelf te doen" is het motto van onze school. Het is wat ons betreft de kern van het Montessorionderwijs en opvang. Wij willen kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen. ‘Leer mij het zelf te doen’ is samen met onze christelijke identiteit het fundament van ons onderwijs.

Zelfstandig leren denken en handelen, betekent op ons Montessori Kindcentrum: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren. We komen tegemoet aan de spontane belangstelling van kinderen en sluiten aan bij hun individuele ontwikkeling. In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Van drie tot zes jaar in de onderbouw, van zes tot negen in de middenbouw en van negen tot twaalf in de bovenbouw. Zo leren kinderen op verschillende manieren samenwerken. In elke bouw is een kind een keer de jongste, middelste en oudste en ervaart dus verschillende rollen.

Wij zijn ervan overtuigd dat een kind zich van nature graag ontwikkelt. Die ontwikkeling ondersteunen en stimuleren onze leerkrachten en pedagogische professionals door ieder kind optimaal te motiveren en uit te dagen. Zij hebben een grondige kennis van van de kinderen en van de leerlijnen en zorgen voor de ideale ‘voorbereide omgeving’. In de klas vinden kinderen uitdagende (leer)materialen en activiteiten waarmee zij zelf aan het werk kunnen. Natuurlijk houden we in de gaten of een kind zich niet te eenzijdig ontwikkelt en of hij of zij alle leerdoelen haalt. Al leert onze ervaring dat kinderen prima in staat zijn om zelf regisseur te zijn van hun eigen leerproces.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelf
  • Groei
  • Samen
  • Liefde
  • Vrijheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Montessori Kindcentrum Apeldoorn is de plek voor Montessori onderwijs en opvang in Apeldoorn, met twee locaties. De locatie in het Centrum is gelegen in de wijk Welgelegen aan de Lange Grafte, de locatie in Kerschoten is gelegen aan de Boerhaavestraat. Dit geeft ouders uit verschillende wijken de kans om voor deze vorm van onderwijs en opvang te kiezen. We zijn een groeischool en zullen uitgroeien tot ruim 200 kinderen. Door de intensieve samenwerking met MAM's profileren wij ons als Integraal Montessori Kindcentrum. Hierdoor kunnen wij onderwijs en opvang bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

We zien een trend dat steeds meer ouders en kinderen uit alle wijken van Apeldoorn onze Montessori locaties weten te vinden. Deze centrale plekken in Apeldoorn maakt montessorionderwijs en opvang mogelijk voor alle kinderen in Apeldoorn; vanuit welke wijk dan ook, het Montessori Kindcentrum is altijd in ongeveer 15 minuten te bereiken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven