Katholieke Basisschool De Bangert

Hooijschuurstraat 2 1619 CT Andijk

Bewegingsonderwijs door vakdocent, acrobatiek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 wordt aan het begin van het schooljaar de NIO toets afgenomen. Uit deze toets vloeit een voorlopig advies voort (in november) voor het voortgezet onderwijs. In februari wordt het definitieve advies gegeven. De uitslag van de eindtoets kan ervoor zorgen dat het definitieve advies in mei/juni nog wordt bijgesteld, indien hier een hoger advies uitkomt dan de NIO toets laat zien. 

De opbrengsten van de eindtoets van 2022-2023 komen nagenoeg overeen met de eerder gegeven schooladviezen richting voortgezet onderwijs, die o.a. gegeven zijn n.a.v. de NIO toets. De resultaten zijn nog niet beschikbaar voor publicatie. De zichtbare resultaten zijn van het vorige schooljaar(2021-2022),

De eindtoets leert ons welke lesstof extra aandacht verdient in de schoolloopbaan van uw kind. Hierop stemmen wij ons aanbod af. Voor onze school geldt dat er goed gescoord wordt op (begrijpend)lezen en op het gebied van taalverzorging op de onderdelen samenvatten en opzoeken. Het onderdeel werkwoordspelling verdient aandacht. Voor rekenen zal de school de leerlingen versterken in het onderdeel meten, tijd, geld. De totaal opbrengsten van de eindtoets 2021-2022 liggen net onder het landelijk gemiddelde. Deze uitslag is naar verwachting, gezien de uitstroomprofielen van de groep.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen alle leerlingen nauwgezet met behulp van methode onafhankelijke toetsen. Hiervoor gebruiken wij het IEP leerlingvolgsysteem (Inzicht Eigen Profiel). Dit leerlingvolgsysteem geeft leerlingen, ouders en leerkrachten inzicht hoe een kind zich ontwikkelt, hoe het kind groeit. Het laat zien wat een kind al beheerst en waar het naar op weg is. Ook wordt er op sociaal-emotioneel gebied een talentenkaart aangemaakt. Hierop is te zien waar sterke kanten liggen en wat ontwikkelpunten zijn.

Naar aanleiding van ons aanbod, observaties en tussentijdse toetsen bekijken we hoe leerlingen zich ontwikkelen. Waar nodig bieden wij leerlingen extra (uitdagend) aanbod, herhaling van instructie of een aangepaste leerlijn.

Twee keer per schooljaar analyseren wij de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen. Naar aanleiding van deze analyse stellen we leerlinggerichte doelen en leerkrachtgerichte doelen vast. We noteren dit in periodeplannen. Daarnaast kijken wij of ons methodeaanbod aangepast moet worden.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale veiligheid is een belangrijk onderwerp binnen onze school.

Als leerlingen zich prettig en veilig voelen kunnen zij optimaal tot ontwikkeling komen.

We hebben een actueel pestbeleid/gedragsprotocol waarin de omgangsvormen met elkaar en de gedragsverwachtingen helder beschreven staan.

We hanteren zeven regels voor leerlingen en zeven verwachtingen van ouders en leerkrachten. Deze 7 regels zijn tot stand gekomen in overleg met de doelgroepen waarvoor ze zijn bestemd(ouders MR, leerlingenraad en leerkrachten).

Leerlingen op de Bangert:

 1. Accepteren elkaar.
 2. Houden zich aan Kanjerregels.
 3. Denken en werken mee aan eigen ontwikkeling.
 4. Lossen eerst zelf problemen op.
 5. Luisteren naar alle meesters en juffen.
 6. Gaan netjes om met materialen en met elkaar.
 7. Lopen, werken, praten rustig in school.

Leerkrachten op de Bangert:

 1. Zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen.
 2. Gaan respectvol om met ouders, leerlingen en elkaar.
 3. Waarderen leerlingen om wie ze zijn.
 4. Zorgen voor een veilige omgeving.
 5. Denken in mogelijkheden.
 6. Leveren kwalitatief goed onderwijs.
 7. Delen kennis en leren van elkaar.

Ouders op de Bangert:

 1. Hebben vertrouwen in school, de leerkrachten en hun kind.
 2. Houden zich aan (privacy) regels en afspraken.
 3. Communiceren persoonlijk met leerkrachten op transparante manier.
 4. Hebben een open houding en gaan respectvol met verschillen om.
 5. Laten iedereen in zijn waarde en laten voorbeeldgedrag zien.
 6. Werken samen aan schoolontwikkeling en de ontwikkeling van hun kind.
 7. Kijken vooruit, toekomstgericht en staan open voor vernieuwing.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Transparant communiceren
 • Iedereen in zijn waarde laten

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in schooljaar 2021-2022 een thema onderzoek gedaan naar 'Kansrijk adviseren'.

In dit onderzoek stond onze werkwijze centraal met betrekking tot de schoolkeuze procedure die we binnen school hanteren.

We voldoen hierbij aan de wettelijke eisen en hebben dit inhoudelijk goed op orde.

Voor inspectie geen aanleiding tot een vervolgafspraak/onderzoek.

Terug naar boven