Katholieke Basisschool De Bangert

Hooijschuurstraat 2 1619 CT Andijk

Bewegingsonderwijs door vakdocent, acrobatiek.

Het team

Toelichting van de school

De Bangertschool is één van de 22 scholen van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. 

De bestuurder van de Stichting is Leo Wijker. Op het bestuurskantoor is een team van mensen werkzaam die de scholen ondersteunt met allerlei zaken, zoals financiën, onderwijsinhoudelijke zaken en facilitaire zaken.

De directeur van de school is de schoolleider op locatie. In een bovenschools directieoverleg komen de schooldirecteuren bijeen om van elkaar te leren en de onderwijskwaliteit te versterken. Scholen maken ieder jaar een jaarplan waarin de speerpunten van desbetreffend jaar worden beschreven. Dit noemen we de zogenaamde 'Big Rocks'. Voor onze school ligt het accent komend jaar op een rijk taalaanbod voor jonge kinderen, taalrijke teksten en het vak schrijven (motoriek en teksten schrijven).

We maken ook deel uit van het Samenwerkingsverband De West-Friese Knoop. De West-Friese Knoop ondersteunt als het gaat om leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Scholen uit West-Friesland zijn hierbij aangesloten. In samenwerking met de West-Friese Knoop is een ondersteuningsplan voor scholen ontwikkeld. Scholen schrijven van hieruit een school specifiek ondersteuningsplan. Ieder jaar wordt het ondersteuningsplan geactualiseerd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten maken wij gebruik van een vervangingspool en/of part time collega' s die extra willen werken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De basis van ons onderwijs wordt gevormd door een leerstofjaarklassensysteem. De leeftijd van een kind is richtinggevend, de ontwikkeling van een kind is bepalend voor de groep waarin een leerling wordt geplaatst. Er wordt op bepaalde momenten ook groepsdoorbrekend gewerkt, bijvoorbeeld leerlingen van groep 7 rekenen in groep 8 of leerlingen van groep 7 lezen met leerlingen van groep 3. We stemmen ons onderwijsaanbod af op wat een kind nodig heeft.

Ons onderwijs kenmerkt zich ook door de aanwezigheid van de vele specialisten op allerlei gebied; lezen/taal, rekenen, gedrag, hoogbegaafdheid, ICT en kunst/cultuur. Zij organiseren de extra ondersteuning die een leerling, groep of leerkracht nodig heeft. Daarin vervullen zij een coachende rol. Zij zorgen ook voor kwaliteitsbewaking binnen hun expertise. Om verbinding te houden tussen verschillende specialisten en schoolbreed de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, hebben wij een kwaliteitscoördinator in de school. 

Iedere dinsdag is er voor de groepen 3 t/m 8 een vakdocent gym aanwezig (en later in het schooljaar ook voor groep 2). Pearl Haakman maakt sinds 2023 deel uit van ons leerkrachten team.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt waarbij alle ontwikkelingsgebieden worden opgenomen. Binnen de thema's is aandacht voor taalontwikkeling, rekenbegrippen, brede ontwikkeling (muziek, wereldoriëntatie, creativiteit, burgerschap), motoriek en (sociaal)spel. Dit wordt aangeboden binnen de belevingswereld en van jonge kinderen. Ook is er aandacht voor onderzoekend leren.

We volgen de leerlingen nauwgezet in hun ontwikkeling en gebruiken daarvoor een bepaalde methodiek. De leerlijnen van KIJK worden gebruikt. We signaleren met observatie instrumenten om de taalontwikkeling te monitoren om vroegtijdig met taalondersteuning te kunnen beginnen o.a. door middel van de methode BOUW. Schooljaar 2023-2024 zullen we ons richten op een nog meer taalrijk aanbod en taalrijke omgeving voor jonge kinderen. Ook zullen we het IEP leerlingvolgsysteem voor groep 1-2 gaan uitproberen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is een richtlijn. De onderwijstijd wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen.

'Overig' is flexibele tijd die wordt ingezet voor o.a. zelfstandig werken, werkstukken, presentaties, wetenschap en technologie, burgerschap en programmeren, waarbij alle genoemde vakgebieden geïntegreerd zijn.

In alle groepen wordt ongeveer een uur Engels gegeven. In de groepen 1 t/m 4 wordt 'Spelen met Engels gebruikt'. In de groepen 5 t/m 8 de methode 'Join in'.

Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in Getallen, vanaf groep 3. Voor taal en spelling gebruiken we de methode PIT. In groep 3 wordt de methode Veilig Leren Lezen gebruikt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op, in het kader van Passend Onderwijs. Jaarlijks wordt dit geactualiseerd. 

In het profiel hieronder kunt u zien welke ondersteuning De Bangert extra kan bieden. We beschikken over een flink aantal specialisten. De specialisten maken in overleg met de leerkracht van uw kind een plan van aanpak als uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Wij werken samen met andere scholen voor het realiseren van Passend Onderwijs in Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Hier vindt u meer informatie over Passend onderwijs. Op de website van het Samenwerkingsverband vindt u ook het ondersteuningsplan voor onze regio.

Website:

https://dewestfrieseknoop.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school is bezig om leerlingen te betrekken bij eigen leerdoelen.

De gedragsspecialist zal leerkrachten ondersteunen en voortrekker zijn van het proces om de leerkrachten te bekwamen tot het voeren van kindgesprekken. In deze kindgesprekken staan persoonlijke leerdoelen op het gebied van rekenen, taal en lezen centraal. Een persoonlijk leerdoel van een leerling wordt gekoppeld aan de basisstof die een leerling aangeboden krijgt in desbetreffende groep.

Schoolbreed gaan we inzetten op het versterken van schrijven (motoriek en stellen). Zo willen we de kwaliteit van het handschrift en geschreven teksten verbeteren.

De executieve functies met de daarbij behorende taal vormt een rode draad door de school. Hierin is groeitaal verweven. Accent ligt op waar een kind zich op kan ontwikkelen en wat het daarbij nodig heeft. Een leerling kan iets NOG niet en is op weg naar....Dit wordt ook weergegeven in het leerlingvolgsysteem, zodat leerlingen hun eigen ontwikkeling kunnen volgen. Een onderdeel hiervan is ook de talentenkaart waarbij het het accent ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt desbetreffende interne specialist in eerste instantie ingeschakeld. Er zijn ook twee onderwijsassistentes op school die in de groepen extra ondersteunen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Jonge kinderen krijgen het aanbod zoveel mogelijk middels (begeleid)spel.


Terug naar boven