Het Bovenland

Akersluis 1 A 1066 ER Amsterdam

 • Schoolfoto van Het Bovenland
 • Schoolfoto van Het Bovenland
 • Schoolfoto van Het Bovenland
 • Schoolfoto van Het Bovenland
 • Schoolfoto van Het Bovenland

In het kort

Toelichting van de school

Het Bovenland is een eigentijdse en ambitieuze basisschool in de Aker in Nieuw-West. We bereiden de leerlingen voor op de wereld van vandaag én morgen. Naast de basisvaardigen (taal en rekenen) vinden wij het belangrijk dat leerlingen kritisch en creatief leren denken, ict-vaardig zijn en om kunnen omgaan met veel informatie. Wij werken hiervoor met het concept International Primairy Curriculum (IPC), een geïntegreerde aanpak waarin we de zaakvakken en creatieve vakken thematisch aanbieden.

Leren vanuit plezier en verbinding staat op Het Bovenland centraal. We hebben alle aandacht voor ons pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door openheid, warmte en oprechte aandacht voor elkaar. Hieronder leest u verdere kenmerken waar wij als school trots op zijn.

 • Een jong, sterk, hecht, deskundig en enthousiast team
 • Een open en warme sfeer
 • Zelfstandig en thematisch werken groepen 1 t/m 8
 • Rond de 300 leerlingen
 • Een, aan de school verbonden, voorschool
 • Samenwerking met naschoolse opvang organisaties
 • Moderne leermethodes
 • Een leerlab, met extra taal en rekenaanbod
 • Structurele, permanente bijscholing van het team
 • We staan open voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen
 • Excellente interne begeleiding (orthopedagoog)
 • Motorische Remedial Teaching, logopedie
 • Naschoolse Sportactiviteiten
 • Naschoolse Muzieklessen
 • Digitale schoolborden
 • Muziekles door vakleerkracht
 • Bewegingsonderwijs door vakleerkracht
 • Veel projecten op het gebied van kunst & cultuur
 • Sportdag
 • Schooltuinen
 • Jaarlijks Eindfeest voor kinderen en ouders
 • Continurooster
 • Een actieve medezeggenschapsraad & ouderraad


 
   

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • IPC
 • Muziek
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren sterk toegenomen. We zijn schooljaar 2019-2020 gestart met 321 leerlingen. Gedurende het hele jaar stromen vierjarige leerlingen in. Als ouders hun kind voor een hogere groep willen aanmelden dan volgen wij de zij instroom procedure. Voor sommige groepen geldt een wachtlijst.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
360
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven