Shri Laksmi School

Janusz Korczakstraat 73 1102 JR Amsterdam

Schoolfoto van Shri Laksmi School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets in het schooljaar 2019-2020, is door corona niet afgenomen. Alle jaren daarvoor en daarna scoren wij in een stijgende lijn ver boven het landelijk gemiddelde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij monitoren de ontwikkeling van de leerlingen door methode gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen (Cito leerling in Beeld) in ons leerlingvolgsysteem.

Het onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de vorderingen van leerlingen is een belangrijk instrument om goed onderwijs te geven. Om al die resultaten en vorderingen goed vast te leggen maakt onze school gebruik van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVS). Hierin verzamelen wij alle toetsscores van uw kind. Als uw kind zich op een vak of een onderdeel van een vak minder goed ontwikkelt, is dat zichtbaar in het leerlingvolgsysteem. De leerkracht kan uw kind op dat onderdeel dan extra ondersteunen al dan niet met een remedial teacher. Ouders worden door de leerkracht betrokken in dit proces.

De tussenresultaten worden besproken op school- groep- en individueel niveau. Indien nodig worden hier plannen aan gekoppeld en gedeeld met ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

ns streven is om samen met de leerlingen en de ouders te komen tot bij onze leerlingen passend schooladvies. Leerlingen die gedreven zijn en meer uit zichzelf willen halen worden daarbij zeker gestimuleerd en uitgedaagd. Tijdens de ontwikkelgesprekken wordt het ontwikkelperspectief (vaardigheidsgroei) van alle leerlingen besproken.

Vanaf komend schooljaar wordt in groep 8 de doorstroom toets afgenomen. Nadere informatie is te verkrijgen via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoetsbasisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze overtuiging is dat kinderen zich het beste ontwikkelen in een pedagogische, veilige schoolomgeving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school werd in het kader van een Thema-onderzoek in augustus 202.... door de inspectie bezocht.

De inspectie was zeer tevreden over de sfeer, de rust en de kwaliteit van de school. Uiteraard hadden ze ook een paar verbetertips, waarmee wijaan de slag zijn gegaan. 

Terug naar boven