Shri Laksmi School

Janusz Korczakstraat 73 1102 JR Amsterdam

Schoolfoto van Shri Laksmi School

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit jong en zeer ervaren personeel. We hebben ook nog mannen in ons voornamelijk vrouwelijke team. Dankzij deze verschillen beïnvloeden wij elkaar op een positieve manier.

Personele bezetting De directeur van de school is aanspreekbaar voor alle vragen die de school aangaan. De directie heeft dagelijks open spreekuur van 8:00 tot 8:30 uur. Voor vragen over de leerlingen kunt u terecht bij de docenten. Naast het lerarenteam is er ondersteunend personeel. Ook zijn ouders als vrijwilligers betrokken bij de school.

Medewerkers

 • Directeur    S. Thakoerdat

Onderwijzend personeel:  

 • S. Badal
 • S. Chotoe
 • F. Ferrier
 • S. Ganesh
 • R. Jankipersadsing
 • M. Kamminga
 • S. Kanhai
 • S. Matabadal
 • M. Mahadewsingh
 • D. Nankoe
 • N. Shankar
 • S. Thakoer
 • G. van der Wees
 • E. Nora
 • M. Mohan
 • R. Wielingen
 • S. Jaglal
 • F. Lalaram
 • W. Ramcharan
 • G. van Klooster
 • M. Timmerman

Onderwijsondersteunend personeel: 

 • S. Raghoenath 
 • R. Rosiek

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging van leerkrachten proberen wij alles intern op te lossen, zodat wij geen kinderen naar huis hoeven te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijsaanbod op onze school voldoet aan de wet en regelgeving zoals op alle Nederlandse scholen. In al onze groepen wordt er door de bevlogen leraren op een leuke manier les gegeven. Het onderwijs voor de leerlingen is aangepast aan de onderwijsbehoefte van het kind. Dit gebeurt eventueel in samenwerking met SMV (het samenwerkingsverband). Daar waar nodig wordt er ook ondersteuning geboden door de Remedial Teacher. De groepsleerkracht is de spil in de organisatie. Hij/zij begeleidt onze kinderen doelgericht.

Doelen van het onderwijs De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) geeft een uitgebreide en heldere beschrijving van de  doelen van het onderwijs. Ook de leergebieden waaraan aandacht wordt besteed zijn aangegeven in deze wet. Op grond van de WPO zal de Shri Laksmi School zorgdragen dat het verzorgde onderwijs past in de context van de Nederlandse samenleving, m.a.w. het schoolbestuur zorgt ervoor dat het aangeboden onderwijs de wettelijke kwaliteitstoets kan doorstaan en dat de leerlingen ook na hun basisschoolperiode moeite loos aansluiting vinden bij het voortgezet onderwijs. 

Belangrijke uitgangspunten van het onderwijs zijn:  

 • Een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen;
 • Ontwikkeling van emotionele, cognitieve, creatieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden;
 • Opgroeien in een multiculturele samenleving. Dit verwijst dus naar een verplichting tot het  geven van intercultureel onderwijs. Aan de vorming van burgerschap en tolerantie tegen over andersdenkende medeburgers wordt veel aandacht besteed;

Organisatie van het onderwijs De school kent een onder- en bovenbouw. Deze zijn weer onderverdeeld in jaargroepen. Voor deze indeling is gekozen om zoveel mogelijk homogene groepen te vormen. Ook de leerstof is afgesteld op jaargroepen. De leraren passen klassenmanagement toe, waardoor de leerlingen zelfstandig leren werken met de leerstof. 

ICT-onderwijs  Om de leerlingen zo vroeg mogelijk vertrouwd te maken met informatietechnologie is er op de Shri Laksmi school ruim aandacht voor informatie- en communicatietechnologieonderwijs (ICT). Alle groepen beschikken over een touchscreen en zijn er chromebooks aanwezig die worden ingezet in de groepen. Leerlingen leren werken met verschillende digitale programma’s op het gebied van rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en informatieverwerking. Dit zijn bijvoorbeeld: Junior Einstein, de Wereld in Getallen, Taal Actief, Estafette en Veilig leren lezen. Leerlingen van groep 5 en 6 leren werken met Word en in groep 7 en 8 leren ze gericht informatie te zoeken op internet. In groep 8 leren leerlingen werken met PowerPoint en andere programma's. Leerlingen mogen alleen onder toezicht surfen op het internet. In iedere groep zijn de regels voor veilig internetten gemaakt. 

Burgerschapsonderwijs Eén van de uitgangspunten van het basisonderwijs is dat kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. Op de Shri Laksmi school, die een groot aantal leerlingen kent uit allochtone groepen, is dit een integraal onderdeel. Wij proberen kinderen bewust en weerbaar te maken  zodat zij zich in deze maatschappij kunnen redden en ontplooien. De weerbaarheid van leerlingen wordt verhoogd door hen bewust te maken van hun culturele achtergrond, hun identiteit en rol in deze samenleving. Wij starten dit schooljaar met de implementatie van de Vreedzame school.

Algemene en culturele vorming De school besteedt ook aandacht aan de algemene en culturele vorming van de leerlingen.  Praktisch doen wij dit door deelname aan diverse kunstzinnige vormingsprojecten (muziekonderwijs, museum- en theaterbezoek, het bureau Krater voor kunstzinnige vorming in Zuidoost) en andere educatieve projecten (zoals het haven-, schooltuinen-, NME- en het verkeersproject, bezoeken van open dagen van zuivel-, tuinbouw- en nutsbedrijven enz). Leerlingen van groep 6 en 7 doen mee aan het project ‘Schooltuinen’. Deelname is gratis.

Zwemles De leerlingen van groep 5 krijgen wekelijks zwemles. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Alle  leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan het zwemonderwijs. Dispensatie kan alleen op medische indicatie verleend worden.

Huiswerk Op school is er afgesproken dat er vanaf groep 3 in alle groepen indien nodig wekelijks huiswerk wordt gegeven. Ouders die geen huiswerk voor hun kind willen, geven dit door aan de groepsleerkracht en aan de directie. In dit geval krijgt uw kind geen huiswerk mee. In de bovenbouw zal de hoeveelheid huiswerk toenemen om de leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en het kennisniveau te vergroten ter voorbereiding voor de doorstroomtoets in groep 8.

Naschoolse activiteiten In het kader van de Brede School organiseert de Shri Laksmi school diverse naschoolse activiteiten, waar alle leerlingen, afhankelijk van de aard van de activiteit, aan mee kunnen doen. Enkele activiteiten zijn: bespelen van slaginstrumenten zoals Dhool en Tabla, Harmonium, moderne  Bollywooddansen, leerlab, yoga, shaka (coördinatie en beweging), tekenen, schilderen en computerlessen. Deelname aan deze activiteiten is kosteloos.

Oriëntatie op studie - en beroepskeuze  Leerlingen worden voorbereid op het voortgezet onderwijs door o.a. de opendagen te bezoeken op de VO scholen in de buurt. Zij krijgen ook de gelegenheid om zich aan te melden voor deelname aan de Masterclasses georganiseerd door de VO scholen. Ouders van leerlingen in groep 8 krijgen van de school een advies voor een vervolgopleiding van hun kind. Dit advies wordt in nauw overleg door de directeur, IB en de leerkrachten opgesteld. Ouders nemen zelf uiteindelijk de beslissing over de vervolgopleiding, maar moeten daarbij wel rekening houden met de toelatingseisen van het voorgezet onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt alles spelenderwijs aangeboden, zodat kinderen (samen) "spelend leren"

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uiteraard verzorgen wij intensief tijd aan de basisvaardigheden, maar ook aan activiteiten o.b.v. onze identiteit en de maatschappij van de toekomst.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

"Om gelijke kansen te krijgen en om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs"; dat vormt het uitgangspunt voor ons onderwijs.

Onze leerlingen hebben allemaal verschillende onderwijsbehoeften en het is onze taak om hiervoor een passend aanbod te creëren. Op de Shri Laksmi School denken we in oplossingen en vanuit de mogelijkheden van het kind. Vanuit een positieve grondhouding zoeken we samen met ouders naar een passende aanpak voor elke leerling. Er heerst een constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.

Als uw kind op school extra aandacht nodig heeft, dan kan de eigen leerkracht uw kind meer begeleiding geven. Wij doen dit altijd in overleg met u. Bovendien beschikt onze school over interne begeleiders die de leerkrachten kunnen helpen bij deze extra ondersteuning. Hiernaast kunnen wij als dat nodig is een remedial teacher inzetten. De remedial teacher is een leerkracht die een speciale opleiding heeft gehad in het begeleiden van kinderen met leerachterstanden. Soms kan uw kind op daarvoor ingeroosterde tijden naar een groep waar kinderen speciale begeleiding of training krijgen. Wij geven extra aandacht aan het taal- en rekenonderwijs. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig vanwege een beperking of een stoornis.

Om deze ondersteuning te kunnen bieden, werken scholen in een regio samen in zogenoemde samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Via het samenwerkingsverband kan dan een specialist worden ingezet. Als u bij de aanmelding al weet dat uw kind extra aandacht en/of begeleiding nodig heeft, dan vragen wij u dat vooraf aan ons te melden, zodat we tijdig met elkaar in gesprek kunnen ove rde mogelijkheden voor het bieden van de gevraagde ondersteuning.

Door middel van onze clusterpannen, waarin alle streefdoelen en ambities genoemd worden, kunnen we kinderen beter begeleiden. Deze clusterplannen worden 3 keer per jaar bijgesteld en met ouders en leerling besproken. Het is een PDCA-cyclus. Waarin het plan wordt gemaakt, uitgevoerd, geanalyseerd en aan de hand hiervan weer bijgesteld.

Ondersteuning op schoolniveau

De ondersteuning op school wordt vormgegeven vanuit een schoolbrede aanpak om succes van leerlingen op leer- en gedragsgebied te bevorderen. De instrumenten om de (leer)vordering van alle leerlingen in beeld te krijgen zijn de observaties, gesprekken, methode gebonden toetsen en de Citotoetsen. In onderstaand piramidemodel is zichtbaar hoe ondersteuning op didactisch gebied (leertaken) en pedagogisch gebied (gedragstaken) is onderverdeeld in groepen.

• Basisondersteuning – effectieve interventies

• Extra ondersteuning - doelgroep interventies

• Extra ondersteuning - intensieve individuele interventies

"Wij maken van verscheidenheid een eenheid op de SLS".

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambities ter verbetering van de kwaliteit

Ambitiekaarten zijn de bouwstenen van ons onderwijs. Op deze kaarten werken we doelen op verschillende beleidsterreinen uit. Wat willen we vanuit onze visie op goed onderwijs bereiken? Deze kaarten zijn opgedeeld in verschillende domeinen die we koppelen aan de kerndoelen. Naast de kerndoelen hebben we nog andere schoolbrede ambities beschreven. De doelen op de ambitiekaarten worden zo SMART mogelijk beschreven. We beschrijven activiteiten en zetten zo aan tot nadenken over de middelen die er nodig zijn. De kaarten bevatten doelen voor een kortere en langere termijn. Tegen het einde van elk schooljaar evalueren we de ambitiekaarten en stellen we, indien nodig, de doelen bij. De ambities voor schooljaar 2021-2025 staan beschreven in het schoolplan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschool, doorgaande lijn

De Speelhoek is de voorschool van de Shri Laksmi School. Door een hechte samenwerking en afstemming van werkwijze verloopt de ontwikkeling van het kind vloeiend en zonder onderbreking (doorgaande lijn). Er zijn doorlopende programma’s/leerlijnen voor taal, rekenen en sociale ontwikkeling en er vindt (met toestemming van de ouders) overdracht plaats van gegevens van de kinderendoor de Speelhoek aan de school.

Groepen 1 en 2

Het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind met een digitaal observatie-instrument waarin leer- en ontwikkelingslijnen voor kinderen van 4-7 jaar voor taal, rekenen, spel, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling zijn uitgewerkt.

Met de hulp van de leerlijnen weet de leerkracht wat het nieuwe aanbod moet zijn om de ontwikkeling te stimuleren. Deze groeiruimte noemen we de zone van naaste ontwikkeling. Je biedt nieuwe activiteiten aan om de leerling de mogelijkheid te bieden verder te ontwikkelen.

Er wordt thematisch gewerkt. Deze thema’s duren +/- 6 weken. Per ontwikkelgebied en per leerjaar worden 1/3 doelen gekozen die tijdens het thema aan bod komen. De leerkrachten zorgen voor een rijke leeromgeving met een beredeneerd aanbod die is weggezet in verschillende activiteiten.

Terug naar boven