Shri Laksmi School

Janusz Korczakstraat 73 1102 JR Amsterdam

Schoolfoto van Shri Laksmi School

In het kort

Toelichting van de school

De ShriLaksmi School staat in Amsterdam Zuidoost in het centrum van de Bijlmermeer. Sinds januari 2003 is de school gehuisvest in een modern, geïnspireerd op de Hindoecultuur, ontworpen gebouw. De school is toegankelijk voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd, het aannamebeleid is er op gericht om absoluut geen onderscheid te maken naar afkomst of geloofsovertuiging van de leerlingen. Uiteraard vragen wij wel aan de ouders om de grondslag van de school te respecteren.Onze school maakt deel uit van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON), wij zijn dan ook een algemeen bijzondere basisschool gegrondvest op Hindoeïstische principes.

Geschiedenis van de school in het kort De Hindoe Basisschool Shri Laksmi is opgericht in 1989 en bestaat dus al 32 jaar! Het eerste gebouw stond aan de Millingenhof, maar moest worden afgebroken om plaats te ma ken voor nieuwbouw. In 1992 verhuisde de school naar een noodlocatie in Develstein, waar ze  elf jaar gehuisvest bleef. Schoolbestuur, directie en teamleden stelden alles in het werk om een  nieuw schoolgebouw gerealiseerd te krijgen en begin 2003 trok de Shri Laksmi in het huidige  gebouw, één van de mooiste schoolgebouwen van Nederland. De school is ooit begonnen met 18 leerlingen. Momenteel ligt het leerlingenaantal rond 330. 

Huisvesting De Shri Laksmischool beschikt over alle moderne voorzieningen zoals een netwerk van radio,  tv, internet, video en verder andere zaken als stadsverwarming, vloerverwarming in de aula, be veiligings- en ontruimingsinstallaties, decorverlichting, veel groen, een altaar enz. In de school is ook de voorschool ondergebracht. Dit maakt de toegankelijkheid tot de basis school voor de ouders en de nieuwe leerlingen stukken gemakkelijker. De uitbreiding van het schoolgebouw in 2006 heeft geleid tot de verdere groei van de school. Omdat er meer vraag is dan ruimte kan de school beperkt nieuwe leerlingen toelaten. We treffen  dan ook voorbereidingen om de school verder uit te breiden.

Bereikbaarheid Shri Laksmi School is gelegen in de wijk Florijn in Amsterdam Zuidoost.  Het dichtstbijzijnde metrostation ligt op een loopafstand van ca. 12 minuten. Een bushalte staat  op ca. 50 meter van de school.

Samenstelling schoolbevolking Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 telt de Shri Laksmi School rond de 300 leerlingen. Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is 21. Naast de groepsleerkracht staat vaak ook een klassen-assistent in de groep. In tegenstelling tot andere scholen in de buurt heeft de school een regionale functie. Dit houdt in dat leerlingen niet alleen uit de buurten rond de school komen, maar ook uit andere stadsdelen. 

Voorschool, opvang en vervoer

Voorschool ‘De Speelhoek’ De Shri Laksmi School heeft een voorschool voor kinderen in de leeftijdscategorie van 2½ tot 4  jaar. Na de voorschool kunnen deze kinderen doorstromen naar de Shri Laksmi School. U kunt  uw kind enkele ochtenden op de voorschool plaatsen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de groepsleerkrachten van de  groepen 1 en 2. 

Overblijf De school heeft het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de leerlingen van 8.30 tot 14.15 uur op school blijven. De leerlingen nemen fruit mee voor het 'tienuurtje', Rond 12 uur wordt er geluncht, de leerlingen nemen hiervoor een lunch mee.

Naschoolse opvang Het kinderdagverblijf ‘Kinderachtig’ organiseert de naschoolse opvang. Wilt u uw kind hier plaat sen dan kunt u daarvoor informatie halen bij de administratie of zelf langs gaan. Het adres: BSO  De Blokkenhut. Florijn 46 1102 BA Amsterdam. Maak altijd vooraf een telefonisch afspraak op  het nummer 0650505858.

Busvervoer Leerlingen krijgen de mogelijkheid om thuis opgehaald te worden door een bus. De Vereniging  Vishnu Vervoer Nederland beheert deze schoolbussen en opereert onafhankelijk van de school.  Een van de doelstellingen van deze vereniging is: het ophalen en thuis brengen van kinderen  die niet door hun ouders op school gebracht kunnen worden. De busregels van Stichting Vishnu Vervoer Nederland vindt u in de bijlage. Voor dit busvervoer geldt een wachtlijst en een geringe vergoeding. De vergoeding moet bij  vooruitbetaling voldaan worden en bedraagt € 20, - per maand voor kinderen die in Amsterdam  Zuidoost wonen. Voor kinderen die buiten Amsterdam Zuidoost wonen, gelden andere tarieven. 

Brengen en halen met eigen vervoer  Ouders die zelf hun kind met een auto brengen en halen, vragen wij rekening te houden met de schoolbussen. De schoolbussen moeten voldoende parkeerruimte voor de school hebben. De politie treedt streng op tegen foutparkeerders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Hoge verwachtingen
 • Talentontwikkeling
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerking
 • Hindoe normen en waarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de kwaliteit van de school is er veel belangstelling voor onze school, waardoor ons leerlingaantal is gegroeid. 


Achtergrond leerlingen en voertaal De Shri Laksmischool is een ‘zwarte school’, omdat vrijwel alle leerlingen een allochtone achter grond hebben. Dit betekent in de praktijk dat onze school aandacht besteedt aan de landen van  herkomst van de leerlingen.  De voertaal is het Nederlands. Leerlingen die vanuit de thuissituatie gewend zijn om bijvoor beeld Sarnami of Hindoestani te praten vinden op school goede aansluiting. De leerkrachten zijn  merendeels twee- of meertalig en kunnen begrippen en woord concepten omzetten van de ene  taal naar de andere. 

Bereikbaarheid Shri Laksmi School is gelegen in de wijk Florijn in Amsterdam Zuidoost.  Het dichtstbijzijnde metrostation ligt op een loopafstand van ca. 12 minuten. Een bushalte staat  op ca. 50 meter van de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Deurbeleid Om rust en soepel verkeer van leerlingen en ouders in het schoolgebouw mogelijk te maken hanteert de school het volgende deurbeleid:

 • Ouders brengen hun kind vóór 8:25 uur tot de ingang van de school en gaan daarna weg.
 • Ouders van de leerlingen uit de groepen 1 en 2 kunnen met hun kind doorlopen naar het  groepslokaal waar de spelinloop plaatsvindt.
 • Als de lessen begonnen zijn, is het de leerkrachten niet meer toegestaan om nog een praatje te maken met een ouder.
 • Het is ouders verboden om tijdens de lestijden de klassen te betreden.
 • Bij het afhalen gelden dezelfde regels: U wacht bij de ingang (in de hal) en uw kind komt  zelf naar buiten.
 • De voordeur zal in de regel dicht blijven.
 • Voor spoedgevallen tijdens de lestijden dienen de ouders zich te melden bij de directie.
 • Wilt u de directie of een leerkracht spreken, dan kunt u via de hoofdingang naar binnen.
 • Ouders dienen het deurbeleid in acht te nemen.

Verlofregeling leerlingen Ouders die willen afwijken van de reguliere schooltijden of vakantiedagen moeten hiervoor toe stemming vragen aan de directeur en de leerplichtambtenaar. Dit extra verlof zal alleen toegekend worden in gevallen waarbij er geen wettelijke bezwaren bestaan.  Bij de administratie kunt u meer informatie over de verlofregeling en officiële aanvraagformulieren voor extra verlof krijgen. Ouders dienen zich te realiseren dat bij opname van verlof buiten  de normale schoolvakanties hun kind belangrijke schooltijd gaat verliezen en dat dit ten koste  gaat van zijn of haar prestaties. Bovendien moeten de opgelopen achterstanden ook ingehaald  worden.

Spijbelen en verzuim Op de Shri Laksmischool wordt niet of nauwelijks gespijbeld. Ook het schoolverzuim is laag. Het  schoolklimaat stimuleert kinderen zoveel mogelijk en bindt ze sterk aan de school. Als kinderen  toch wegblijven zonder redenen, worden zij direct op hun verantwoordelijkheid aangesproken.  Hierna stellen wij de ouders en de leerplichtambtenaar op de hoogte.  Alle redenen die opgegeven worden voor verzuim worden zorgvuldig geverifieerd. Hiervoor  heeft de school een verzuimcoördinator in dienst. De verzuimcoördinator registreert alle laatkomers en alle verzuim. Leerlingen die meer dan drie dagen verzuimen of meer dan drie keer laat  komen worden gemeld bij het bureau Leerling Administratie Systeem (LAS).

Lesuitval en vervanging leerkracht De schoolleiding streeft ernaar de lesuitval tot een minimum te beperken. Continuïteit staat hoog  in ons vaandel. Het kan natuurlijk gebeuren dat een groepsleraar ziek wordt. Tot op heden is het  altijd gelukt tijdig een vervanger te vinden. Kinderen worden niet naar huis gestuurd binnen de  reguliere schooluren. Vergaderingen en rapportbesprekingen vinden altijd na schooltijd plaats,  zodat het lesrooster niet in het gedrang komt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Overtreding door ouders of leerlingen Bedreigingen en beledigingen aan het adres van de directie en leraren worden niet getolereerd.  Van alle gevallen zal de directie schriftelijk melding maken bij de politie en het schoolbestuur. Indien er sprake is van een ernstige overtreding(en) of laakbaar handelen door een leerling dan  kan het protocol toelatings- en verwijderingsnormen (zie bijlage 2: Toelatings- en verwijderings normen) in werking treden.

Terug naar boven