Shri Laksmi School

Janusz Korczakstraat 73 1102 JR Amsterdam

Schoolfoto van Shri Laksmi School

In het kort

Toelichting van de school

De Shri Laksmischool staat in Amsterdam Zuidoost in het centrum van de Bijlmermeer. Sinds januari 2003 is de school gehuisvest in een modern, geïnspireerd op de Hindoecultuur, ontworpen gebouw. De school is toegankelijk voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd, het aannamebeleid is er op gericht om absoluut geen onderscheid te maken naar afkomst of geloofsovertuiging van de leerlingen. Uiteraard vragen wij wel aan de ouders om de grondslag van de school te respecteren. Onze school maakt deel uit van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON), wij zijn dan ook een algemeen bijzondere basisschool gegrondvest op Hindoeïstische principes.

Geschiedenis van de school in het kort 

De Hindoe Basisschool Shri Laksmi is opgericht in 1989 en bestaat dus al 34 jaar! Het eerste gebouw stond aan de Millingenhof, maar moest worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. In 1992 verhuisde de school naar een noodlocatie in Develstein, waar ze elf jaar gehuisvest bleef. Schoolbestuur, directie en teamleden stelden alles in het werk om een  nieuw schoolgebouw gerealiseerd te krijgen en begin 2003 trok de Shri Laksmischool in het huidige gebouw, één van de mooiste schoolgebouwen van Nederland. De school is ooit begonnen met 18 leerlingen. Momenteel ligt het leerlingenaantal rond 300. 

Huisvesting De Shri Laksmischool beschikt over alle moderne voorzieningen zoals een netwerk van radio, tv, internet, video en verder andere zaken als stadsverwarming, vloerverwarming in de aula, beveiligings- en ontruimingsinstallaties, decorverlichting, veel groen, een altaar enz. In de school is ook de voorschool ondergebracht. Dit maakt de toegankelijkheid tot de basisschool voor de ouders en de nieuwe leerlingen stukken gemakkelijker. De uitbreiding van het schoolgebouw in 2006 heeft geleid tot de verdere groei van de school. Omdat er meer vraag is dan ruimte kan de school beperkt nieuwe leerlingen toelaten. We treffen dan ook voorbereidingen om de school verder uit te breiden.

Bereikbaarheid Shri Laksmischool is gelegen in de wijk Florijn in Amsterdam Zuidoost. Het dichtstbijzijnde metrostation ligt op een loopafstand van ca. 12 minuten. Een bushalte staat op ca. 50 meter van de school.

Samenstelling schoolbevolking Aan het begin van het schooljaar 2023-2024 telt de Shri Laksmischool rond de 300 leerlingen. Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is 21. In tegenstelling tot andere scholen in de buurt heeft de school een regionale functie. Dit houdt in dat leerlingen niet alleen uit de buurten rond de school komen, maar ook uit andere stadsdelen. 

Voorschool en opvang

Voorschool ‘De Speelhoek’ De Shri Laksmischool heeft een voorschool voor kinderen in de leeftijdscategorie van 2½ tot 4  jaar. Na de voorschool kunnen deze kinderen doorstromen naar de Shri Laksmischool. U kunt  uw kind enkele ochtenden op de voorschool plaatsen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de groepsleerkrachten van de  groepen 1 en 2. 

Overblijf De school heeft het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de leerlingen van 8.30 tot 14.15 uur op school blijven. De leerlingen nemen fruit mee voor het 'tienuurtje', Rond 12 uur wordt er geluncht, de leerlingen nemen hiervoor een lunch mee.

Naschoolse opvang Het kinderdagverblijf ‘Kinderachtig’ organiseert de naschoolse opvang. Wilt u uw kind hier plaat sen dan kunt u daarvoor informatie halen bij de administratie of zelf langs gaan. Het adres: BSO  De Blokkenhut. Florijn 46 1102 BA Amsterdam.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Hoge verwachtingen
 • Talentontwikkeling
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerking
 • Hindoe normen en waarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de kwaliteit van de school is er veel belangstelling voor onze school, waardoor ons leerlingaantal is gegroeid. 


Achtergrond leerlingen en voertaal De Shri Laksmischool is een ‘zwarte school’, omdat vrijwel alle leerlingen een allochtone achter grond hebben. Dit betekent in de praktijk dat onze school aandacht besteedt aan de landen van  herkomst van de leerlingen.  De voertaal is het Nederlands. Leerlingen die vanuit de thuissituatie gewend zijn om bijvoor beeld Sarnami of Hindoestani te praten vinden op school goede aansluiting. De leerkrachten zijn  merendeels twee- of meertalig en kunnen begrippen en woord concepten omzetten van de ene  taal naar de andere. 

Bereikbaarheid Shri Laksmi School is gelegen in de wijk Florijn in Amsterdam Zuidoost.  Het dichtstbijzijnde metrostation ligt op een loopafstand van ca. 12 minuten. Een bushalte staat  op ca. 50 meter van de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
263
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Deurbeleid Om rust en soepel verkeer van leerlingen en ouders in het schoolgebouw mogelijk te maken hanteert de school het volgende deurbeleid:

 • Ouders brengen hun kind vóór 8:25 uur tot de ingang van de school. De deur gaat om 8:15 uur open.
 • Ouders van de leerlingen uit de groepen 1 en 2 kunnen met hun kind doorlopen naar het groepslokaal waar de spelinloop plaatsvindt.
 • Als de lessen begonnen zijn, is het de leerkrachten niet meer toegestaan om nog een praatje te maken met een ouder.
 • Het is ouders verboden om tijdens de lestijden de klassen te betreden.
 • Bij het afhalen gelden dezelfde regels: U wacht bij de ingang (in de hal) en uw kind komt zelf naar buiten.
 • De voordeur zal in de regel dicht blijven.
 • Voor spoedgevallen tijdens de lestijden dienen de ouders zich te melden bij de directie.
 • Wilt u de directie of een leerkracht spreken, dan kunt u via de hoofdingang naar binnen.
 • Ouders dienen het deurbeleid in acht te nemen.

Verlofregeling leerlingen Ouders die willen afwijken van de reguliere schooltijden of vakantiedagen moeten hiervoor toestemming vragen aan de directeur en de leerplichtambtenaar. Dit extra verlof zal alleen toegekend worden in gevallen waarbij er geen wettelijke bezwaren bestaan.  Bij de administratie kunt u meer informatie over de verlofregeling en officiële aanvraagformulieren voor extra verlof krijgen.  Weet dat u en wij ook op het naleven ervan door de leerplichtambtenaar worden gecontroleerd! U dient uw aanvraag voor 8 weken ingediend te hebben bij de directie. Ouders dienen zich te realiseren dat bij opname van verlof buiten de normale schoolvakanties hun kind belangrijke schooltijd gaat verliezen en dat dit ten koste gaat van zijn of haar prestaties. Bovendien moeten de opgelopen achterstanden ook ingehaald worden.

Spijbelen en verzuim Op de Shri Laksmischool wordt niet of nauwelijks gespijbeld. Ook het schoolverzuim is laag. Het schoolklimaat stimuleert kinderen zoveel mogelijk en bindt ze sterk aan de school. Als kinderen toch wegblijven zonder redenen, worden de ouders direct op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Hierna stellen wij de leerplichtambtenaar op de hoogte. Alle redenen die opgegeven worden voor verzuim worden zorgvuldig geverifieerd. Hiervoor heeft de school een verzuimcoördinator in dienst. De verzuimcoördinator registreert alle laatkomers en alle verzuim. Leerlingen die meer dan drie dagen verzuimen of meer dan drie keer laat komen worden gemeld bij het bureau Leerling Administratie Systeem (LAS).

Lesuitval en vervanging leerkracht De schoolleiding streeft ernaar de lesuitval tot een minimum te beperken. Continuïteit staat hoog in ons vaandel. Het kan natuurlijk gebeuren dat een groepsleraar ziek wordt. Tot op heden is het altijd gelukt tijdig een vervanger te vinden. Kinderen worden niet naar huis gestuurd binnen de reguliere schooluren. Vergaderingen en rapportbesprekingen vinden altijd na schooltijd plaats, zodat het lesrooster niet in het gedrang komt.

Kleding en make-up Wij verwachten dat de leerlingen fatsoenlijk zijn aangekleed op school, dus geen doorkijk kleding, super mini rokjes en jurkjes, T-shirts met een zeer lage uitsnijding enz. De leerkracht zal u hier op aanspreken indien de grens volgens ons wordt overschreden. 

Kinderen t/m 10 jaar wordt niet toegestaan met make up op hun gezicht op school te komen. De oudere leerlingen mogen zich netjes opmaken, echter geen feest make up aanbrengen. Wij zijn een school en geen discotheek.

 Telefoon / Mobieltje Telefoon is een onmisbaar en nuttig communicatiemiddel, mits verstandig gebruikt. Dat geldt dus ook voor het veel gebruikte ‘mobieltje’. Kinderen die voor hun veiligheid van huis naar school en terug een mobiele telefoon meenemen leveren dit in bij het binnengaan van de school aan de leerkracht. Het is niet toegestaan om tijdens de schooltijd te telefoneren. Na schooltijd krijgen zij het uiteraard weer terug.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Overtreding door ouders of leerlingen Bedreigingen en beledigingen aan het adres van de directie en leraren worden niet getolereerd.  Van alle gevallen zal de directie schriftelijk melding maken bij de politie en het schoolbestuur. Indien er sprake is van een ernstige overtreding(en) of laakbaar handelen door een leerling dan  kan het protocol toelatings- en verwijderingsnormen (zie bijlage 2: Toelatings- en verwijderings normen) in werking treden.

Terug naar boven