School voor Speciaal Basisonderwijs Universum

Th. Weeversweg 4 1025 AW Amsterdam

  • Logo SBO Universum en Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam- Noord
  • De hal, administratie
  • Grote zaal en keuken.
  • De schoolbibliotheek
  • De planeten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op SBO Universum hebben alle leerlingen een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP staat individuele leerdoelen van de leerlingen. Alle leerlingen leren op hun eigen niveau, in hun eigen tempo. Naast de OPP's zijn er groepsplannen. In de groepsplannen zijn de leerlingen ingedeeld naar niveau en onderwijsbehoeften. Twee keer per jaar worden er DIA toetsen afgenomen. De DIA toetsen zijn een onafhankelijke meting van de vorderingen van de leerlingen. De uitslagen van de DIA toetsen en de methodegebonden toetsen worden gebruikt om de tussentijdse resultaten te meten en evalueren.

De OPP's, met daarin de tussenresultaten opgenomen, worden twee keer per jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De evaluaties zijn het uitgangspunt voor de nieuwe plannen. Aan de hand van de tussenresultaten wordt bekeken of de leerlingen op het juiste niveau werken of dat er een bijstelling nodig is. Tevens worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen geëvalueerd en wordt er gekeken wat er werkt in de aanpak en wat niet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf eind groep 5/begin groep 6 bespreken de leerkrachten met ouders welk uitstroomniveau verwacht wordt. In groep 8 krijgen ouders en leerlingen in januari het voorlopige advies. Dit advies wordt gevormd door de leerkrachten en het zorgteam (directie, orthopedagoge, zorgcoördinator en IB). Er wordt gekeken naar resultaten, maar ook naar gedrag, werkhouding en motivatie. Na een aantal toetsen (een deel van de leerlingen maakt in februari een doorstroomtoets) en toetsrondes krijgen de ouders en leerlingen in maart het definitieve advies. 

Leerlingen die naar het praktijkonderwijs, een tussenvoorziening of VSO gaan krijgen het definitieve advies begin februari. De inschrijving voor praktijkonderwijs, een tussenvoorziening of VSO is half februari en gaat niet volgens een loting. De leerlingen met een VMBO advies of hoger vullen met hun ouders een voorkeurslijst in. Ouders krijgen een code waarmee zij dit online kunnen invullen. Er wordt geloot voor plaatsing. Het invullen van de voorkeurslijst is eind maart en de uitslag van de loting is half april. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich met elkaar verbonden voelen. Op Universum is de diversiteit van de bezoekers groot en leerlingen komen niet allemaal uit de directe omgeving van de school, daarom besteden wij extra aandacht aan ontmoeting. 

Wij willen de toekomst voorbereiden op onze leerlingen. Wij streven ernaar dat onze leerlingen van maatschappelijke betekenis zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Communicatie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven