School voor Speciaal Basisonderwijs Universum

Th. Weeversweg 4 1025 AW Amsterdam

  • Logo SBO Universum en Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam- Noord
  • De hal, administratie
  • Grote zaal en keuken.
  • De schoolbibliotheek
  • De planeten.

Het team

Toelichting van de school


Op Universum werken 5 mannen en 29 vrouwen. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van bij ziekte of verlof wordt bij voorkeur intern opgelost. We proberen dit zoveel mogelijk omdat alle medewerkers de kinderen endezelfde afspraken hanteren die gemaakt zijn met de eigen leerkrachten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zitten in een groep met leeftijdgenoten. Om het onderwijs op SBO Universum zo optimaal mogelijk vorm te geven, wordt er bij het lesaanbod gekeken naar de ondersteuningsbehoeften en leermogelijkheden (intelligentie, didactische vaardigheden) van de leerlingen. Deze behoeften en mogelijkheden worden opgenomen in een eigen plan voor iedere leerling, het ontwikkelperspectief (OPP). Het OPP wordt jaarlijks met de ouders/verzorgers besproken. Naast bovengenoemde punten wordt er ook gekeken naar mogelijke uitstroom na de basisschool. Er is sprake van een praktische en een theoretische stroom. Ieder jaar worden de leerlingen meerdere malen besproken en er wordt bekeken of het aanbod nog steeds passend is of dat er een bijstelling nodig is.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel wordt elk jaar geëvalueerd en bijgesteld. Scholing voor het personeel is een belangrijk onderdeel. De basisondersteuning wordt daardoor uitgebreid, er komt meer kennis in de school.

Het mooie van een speciale basisschool is dat er veel experts in huis zijn op het gebied van gedrag, taalontwikkeling en motoriek en de sociale kaart helder is, waardoor ook externen goed betrokken kunnen worden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerkrachten op SBO Universum gaan kindgesprekken voeren. Tijdens de kindgesprekken wordt besproken op welke manier de leerlingen het liefst leren en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. Op deze manier kunnen de leerlingen zelf aangeven wat hun behoeftes zijn in plaats van dat hun leerkrachten dit invullen. Dit kan op leergebied zijn, maar ook op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven