School voor Speciaal Basisonderwijs Universum

Th. Weeversweg 4 1025 AW Amsterdam

  • Logo SBO Universum en Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam- Noord
  • De hal, administratie
  • Grote zaal en keuken.
  • De schoolbibliotheek
  • De planeten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van SBO-Universum.

SBO-Universum is een speciale school voor basisonderwijs. De kinderen op onze ervaren problemen in het leren. De leerontwikkeling van onze kinderen verloopt anders dan die van hun leeftijdsgenootjes. De kinderen krijgen dezelfde vakken als op een reguliere basisschool. In ons aanbod besteden we extra aandacht aan woordenschatonderwijs en zijn we gericht op een goede basis in taal, lezen en rekenen.

Elk kind heeft zijn sterke kanten, die benut worden om de betrokkenheid bij het leren te vergroten. De groepen bestaan uit ca. 15 leerlingen. De leerkracht kan daardoor de begeleiding goed afstemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elke leerling. De kinderen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. Verder vinden er verschillende activiteiten plaats zoals schoolreisjes, schoolzwemmen, schooltuinen, theaterbezoek en activiteiten die te maken hebben met thema’s die in de klas behandeld worden.

Op Universum is een heldere zorgstructuur waarbij de intern begeleider en een zorg-coördinator een ondersteunende functie hebben. Verder werken er op school een logopedist, een kinderfysiotherapeut, een orthopedagoog en dyslexiespecialisten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte om te leren
  • Ontwikkeling
  • Creativiteit
  • Zelfvertrouwen
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schorsing en verwijdering

Ernstige verstoring van regels en afspraken, grove overtreding van onze waarden en normen, seksistische, racistische, discriminerende of aan de andere kant onaanvaardbare uitingen en geweld zijn een reden om met de betreffende leerling en de ouders in gesprek te treden om naar oplossingen te zoeken.Als de leerling en de ouders herhaaldelijk zijn gewezen op ernstig wangedrag van de leerling en er geen verbetering optreedt, neemt de directeur van de school hierover contact op met het bestuur. Het bestuur kan in zo’n geval een leerling van de school schorsen. Dit schorsen zal altijd in overleg met de ouders gebeuren en kan voor maximaal vijf dagen. In een enkel geval kan een leerling van school verwijderd worden. De beslissing over verwijdering ligt bij het schoolbestuur.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven