Dr. E. Boekmanschool

Korte Lepelstraat 81 1018 ZA Amsterdam

 • Schoolfoto van Dr. E. Boekmanschool
 • Schoolfoto van Dr. E. Boekmanschool
 • Schoolfoto van Dr. E. Boekmanschool
 • Schoolfoto van Dr. E. Boekmanschool
 • Schoolfoto van Dr. E. Boekmanschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op welke manier worden de tussenresultaten gemeten?

Tijdens de hele schoolperiode volgen wij de leerlingen in hun cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor het meten van de resultaten op de vier basisvaardigheden (technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling) maken wij gebruik van methodetoetsen en de Cito Midden en Eind toetsen. Tevens nemen we een keer per jaar een sociogram af. 

Hoe ondersteunt de school de leerling in het behalen van de tussenresultaten?

 • Afstemming van het onderwijs op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, zodat alle leerlingen passend onderwijs krijgen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun eigen mogelijkheden en talenten.
 • Handelingsgericht en planmatig omgaan met verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen. Vroegtijdig signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en het proactief signaleren welke leerlingen verlengde instructie, extra instructie en specifieke begeleiding nodig hebben.
 • Blijvend verbeteren van de begeleidingsstructuur met de leerkrachten, de intern begeleider, de directie, de intern -en extern deskundigen en de ouders. Leerlingen en ouders zijn gelijkwaardige partners in de samenwerking met de school.
 • De leerlingen en de ouders worden expliciet bij het begeleidingstraject betrokken waarbij gezamenlijk een plan van aanpak wordt gemaakt.  

Op welke wijze reflecteert school?

Op leerkrachtniveau

 • Analyse van de resultaten door de leerkracht. De resultaten en mogelijke interventies worden besproken met de intern begeleider tijdens de groepsbesprekingen.
 • Ambitiegesprekken en ontwikkelgesprekken (hieraan zit een klassenbezoek gekoppeld).
 • Professionalisering: alle leerkrachten wonen de studiedagen van de school bij het optimaliseren van het onderwijs en leerkrachthandelen.
 • Coaching: met name voor startende leerkrachten en voor leerkrachten die op onderdelen coaching nodig hebben.  
 • Collegiale consultaties.

Op schoolniveau

 • De intern begeleider stelt na de afname van de CITO-toetsen referentieniveaus op en legt deze voor aan alle geledingen van het team, waarbij met elkaar wordt bekeken of de resultaten overeenkomen met de  schoolambities en waar interventies nodig zijn.
 • Tevredenheidonderzoek: elk jaar worden er tevredenheidsonderzoeken van Scholen op de kaart ingevuld door ouders en leerlingen.
 • Jaarplan, schoolplan en jaarverslag: hierin beschrijft de school welke doelen zij wil bereiken en hoe dit leidt tot verbetering van de onderwijskwaliteit.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2023/2024 maken alle kinderen in groep 8 de doorstroomtoets. De leerlingen van groep 8 ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies van de groepsleerkracht.  De doorstroomtoets wordt in de eerste twee weken van februari afgenomen. Bij een hogere score dan het advies van de leerkracht wordt dit in principe bijgesteld naar boven. Is de score lager? Dan verandert er niets.

Nieuw is de landelijke aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024. Tijdens deze week melden alle achtstegroepers zich tegelijkertijd aan bij een middelbare school. Omdat alle kinderen zo vroeg hun definitieve advies hebben, kunnen zij zich gelijktijdig op hun juiste niveau aanmelden. Zo heeft iedereen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze.

Wanneer gebeurt er wat?

- Tussen 10 en 31 januari 2024 ontvangen de leerlingen van groep 8 het voorlopig schooladvies.

- In de eerste helft van februari maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets op school.

- Halverwege maart krijgen de leerlingen de uitslag van de doorstroomtoets.

- Uiterlijk 24 maart ontvangen de leerlingen het definitieve schooladvies.

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, schriftelijk of digitaal, met hun definitieve advies aan bij de middelbare school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een veilige sfeer is bij uitstek belangrijk om je als kind te kunnen ontwikkelen. Onze leerlingen moeten er zeker van zijn dat de school die sfeer bewaakt en ook weten hoe de school dat doet. Dat gebeurt door respect te tonen, ruimte te geven, conflicten met woorden op te lossen, op te komen voor elkaar en elkaar te steunen. Wij vinden dat je vooral moet investeren in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. In onze visie bestaat het creëren van een veilige sfeer op school uit een preventief deel, een normatief deel en een reactief deel, waarbij in onze visie het accent moet liggen op het preventieve deel. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Een veilige sfeer
 • Preventief werken
 • Respect voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2015 is de Onderwijsinspectie langs geweest op de Dr. E. Boekmanschool. De Onderwijsinspectie geeft aan dat het onderwijs van het onderwijs voldoende is. Onderstaand kunt u het Inspectierapport downloaden. Daarnaast is het inspectierapport van ons bestuur hier terug te vinden. De beoordeling voor dit rapport was een goed. Wij zijn een onderdeel van Onderwijs aan de Amstel. Een bestuur met 22 scholen in Amsterdam.

Terug naar boven