De Rozemarn

Huntum 16 1102 JA Amsterdam

  • Schoolfoto van De Rozemarn
  • Schoolfoto van De Rozemarn
  • Onderzoeken en projectmatig werken.
  • Schoolfoto van De Rozemarn

Het team

Toelichting van de school

We hebben een vast team van ongeveer 36 gemotiveerde medewerkers (OP en OOP).We leren veel van en met elkaar. We gebruiken de methodiek van Stichting Leerkracht om onze onderwijskwaliteit te monitoren en te behouden. Daarnaast zijn we een opleidende school met elk jaar weer ruimte voor (Lio-)stagiaires van de HvA, UpvA en de Ipabo.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze organisatie onderscheiden wij twee soorten van verlof:

Verlof dat van tevoren bekend is zoals zwangerschapsverlof, verlof in het kader van scholing of andere vormen van verlof die bekend zijn. Voor dit verlof kan de school intern voor vervanging zorgen.

Verlof in het kader van ziekte. Bij het uitvallen van leerkrachten door ziekte probeert de school vervanging te regelen door gebruik te maken van de centraal geregelde vervangingspool van de Gemeente. Helaas blijkt in de praktijk dat er niet altijd voldoende leerkrachten zijn in deze pool. De school probeert dan naar andere oplossingen te zoeken zoals het beperkt inzetten van leerkrachten zonder groepsgebonden taken, onderwijsassistenten onder begeleiding van een andere leerkracht en het verdelen van groepen. Er kan zich echter een moment voordoen dat de school zich genoodzaakt ziet om een groep naar huis te sturen. Indien ouders niet in staat zijn om opvang te organiseren dan zorgt de school voor opvang van deze leerlingen in andere groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsindeling ziet er voor het schooljaar 2023/2024 als volgt uit:

Onderbouw

Groep en leerkracht

1/2A = juf Deborah /Alexhandra 

1/2B = juf Manuela

1/2C = juf Helen     

1/2D = juf Rosanna 

Ondersteuners: Raymonde/Sunaina/Sharifa/Francis

Middenbouw

Groep en leerkracht

3A = juf Yavanna/Dynah

3B = juf Sarah

4A = juf Latoya/Heran

4B = juf Marie

5A = juf Lisette/Belén 

5B = meester Mick

Ondersteuners: Ilona/Dynah/Lucretia

Bovenbouw

Groep en leerkracht

6A = juf Maj/Astra

6B = juf Olande/Eugene

7A = juf Marianne

8A = juf Naomi / Shelita

8B = meester Ramdew / Rudi

Ondersteuners: Koen/Eugene

Bewegingsonderwijs vakleerkracht: Menno

Schoolcoaches:   Deborah (OB), Lisette (MB), Joan (BB)

Taalcoördinator: Lisette

Rekencoördinator: Astra

Doelab: Olande

Onderzoekslab: Kaija

IB-ers:               Madzy / Veronica (groep 4 t/m 8), Kathelijne (groep 1 t/m 3)

Administratie:    Sulvey, Emelien en Melanie

Conciërge:         Ferry

Directie:            Joan (directeur), Corry (adjunct-directeur)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt thematisch gewerkt. Alle ontwikkelingsgebieden worden met elkaar geïntegreerd rondom een thema. Wij gaan ervan uit dat het leren van jonge kinderen gebeurt door het spel. Spelend leren maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van ons lesprogramma. De kleuters leren spelenderwijs taal, rekenen, onderzoeken en samenwerken. Daarnaast krijgen ze Engelse les en leren ze om te gaan met digitale middelen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overheid stelt de hoeveelheid lesuren vast. Over 8 schooljaren moeten de leerlingen minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen. De eerste 4 schooljaren moeten dit minimaal 3.520 lesuren zijn en over de laatste 4 schooljaren minimaal 3.760 uur. De overgebleven 240 uur mogen de scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Dit betekent dat er per schooljaar minimaal 940 uur les gegeven moet worden. De Rozemarn werkt met het vijf gelijke dagen model, alle kinderen krijgen elke dag 5 uur les. Per week is dat 25 uur. Per schooljaar krijgen de kinderen ongeveer 945 uur les.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In het kader van Passend Onderwijs richt de school zich met name op leerlingen met taal-en rekenproblemen en op de sociaal emotionele ontwikkeling. Via scholing op deze deelgebieden wil de school de kennis hieromtrent binnen de school verstevigen zowel op de inhoudelijke als de uitvoerende kant. Meer handen in de klas door het inzetten van onderwijsassistenten maken dat de leerkracht meer tijd heeft om leerlingen met deze zorgbehoefte op niveau onderwijs te geven.

De samenwerking met de Voorschool zorgt voor een vroegtijdige onderkenning van de zorgbehoefte van de leerlingen op deze gebieden wat de leerkracht in staat stelt om met een gepast aanbod voor deze leerlingen te werken.

Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling werkt de school krachtig samen met ketenpartners, zoals jeugdhulpverlening, het S(B)O,de onderwijsadviseurs van het SWV. De school kan gebruik maken van de faciliteiten van het samenwerkingsverband om groepsarrangementen aan de vragen met financiering vanuit het samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Rozemarn heeft de ambitie om alle leerlingen (met en zonder extra ondersteuningsbehoefte) verder te helpen in hun ontwikkeling alsook ze eigenaar (verantwoordelijk) te maken van het eigen leerproces. De leerlingen leren vaardigheden en krijgen kennis om hun gestelde leerdoelen te behalen. De leerlingen vergroten hun zelfvertrouwen en komen meer in hun kracht te staan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven