De Rozemarn

Huntum 16 1102 JA Amsterdam

  • Schoolfoto van De Rozemarn
  • Schoolfoto van De Rozemarn
  • Onderzoeken en projectmatig werken.
  • Schoolfoto van De Rozemarn

In het kort

Toelichting van de school

Op de Rozemarn reizen de leerlingen vol (zelf-)vertrouwen naar de toekomst. Wij staan voor (Wereld-)Burgerschap, Persoonlijke ontwikkeling, Samenwerking en Veiligheid.

De Rozemarn is een openbare basisschool in Amsterdam Zuidoost; een stadsdeel dat zich kenmerkt door superdiversiteit. Deze verscheidenheid zien wij als een meerwaarde. Onze missie is om onze leerlingen vanuit actief (wereld-)burgerschap een positieve kijk te leren hebben op zichzelf, de omgeving en de samenleving. Wij willen onze leerlingen uitdagend onderwijs bieden dat hun nieuwsgierigheid blijft prikkelen, ze uitdaagt om te leren, ze eigenaar maakt, ze bewust maakt, ze stimuleert om doelen te stellen en te behalen. Onderwijs dat een goede kans geeft in het vervolgonderwijs en hun verdere toekomst. We besteden daarom in onze vakken bewust aandacht aan de kennis en vaardigheden die de 21ste eeuwse samenleving vraagt. We zoeken daarbij in ons onderwijs actief naar de verbinding tussen de cognitieve vakken (rekenen en taal) en de vakken die een beroep doen op het creatief vermogen (techniek, ICT en kunst & cultuur). Wij zijn voortdurend in ontwikkeling en gericht op het verbeteren van het onderwijs ten behoeve van de leerlingen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan laagdrempelig contact met ouders, de buurtbewoners, bedrijven in de omgeving, kunstenaars in de wijk en overige belanghebbenden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoeken en ontdekken
  • Sportactieve gezonde school
  • Diversiteit en burgerschap
  • Stimuleren van talenten
  • Prettige sfeer om te leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In haar visie heeft de school zich uitgesproken op een aantal kernwaarden betreffende veiligheid te weten respect voor elkaar, goede en open communicatie en een plezierige teamgeest. In haar pestprotocol heeft zij helder omschreven wat hieronder verstaan wordt en hoe dit binnen de organisatie wordt uitgedragen zowel op het niveau van leerlingen, personeel en ouders. De school gebruikt een preventief programma (KWINK). Dit leert kinderen hoe zij elkaar op een positieve manier kunnen aanspreken op gedrag. Daarnaast is er een internetprotocol waarin duidelijk beschreven wordt wat er wel of niet geoorloofd is t.a.v. het gebruik van digitale middelen.

Wij werken ten aanzien van voorlichting over mediawijsheid en het overschrijden van grenzen nauw samen met de politie. De wijkagent bezoekt de school regelmatig en heeft overleg met de directie over de voortgang op school.


Terug naar boven