De Rozemarn

Huntum 16 1102 JA Amsterdam

  • Schoolfoto van De Rozemarn
  • Schoolfoto van De Rozemarn
  • Onderzoeken en projectmatig werken.
  • Schoolfoto van De Rozemarn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de reguliere toetsen bij de methode gebruikt de school de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem om tweemaal per jaar de resultaten van de leerlingen te meten. Doel is om vast te stellen welke ontwikkelingen de kinderen op de diverse leergebieden doormaken. Op basis van de resultaten worden er groepshandelingsplannen dan wel individuele handelingsplannen gemaakt waarop vermeld wat de te behalen doelen in een bepaalde tijdsperiode zijn. De leerkrachten en de intern begeleider monitoren dit proces nauwgezet en stellen indien nodig de doelen bij. De uitvoering van de opgestelde plannen ligt bij de leerkracht en de leerling. De leerling wordt zoveel mogelijk betrokken bij dit proces om inzicht te krijgen in welke kennis er wel en nog niet aanwezig is. Indien nodig worden de te behalen doelen in subdoelen vertaald zodat voor leerlingen en ouders duidelijk is langs welke weg de doelen behaald kunnen worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zie Bijlage: Procedure schooladvies overgang PO-VO
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school ziet het als haar taak om kinderen te begeleiden in het worden van een burger die zich bewust is van zijn of haar rol in de maatschappij. De basis hiervoor is het ontwikkelen van de eigen competenties en het hebben van een goed vertrouwen in eigen kunnen. Bewustwording hiervan is een actief proces waar de school een belangrijke rol in kan spelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Actief burgerschap
  • Talent ontwikkeling
  • Zelfvertrouwen en competentie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven