Willibrordschool

Diemerparklaan 11 1087 EM Amsterdam

  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De CITO Eindtoets van de laatste jaren geeft weer dat we goed bezig zijn met ons onderwijs. Toch willen we ook een kanttekening plaatsen bij deze cijfers. Allereerst is het voor buitenstaanders niet mogelijk om conclusies te trekken uit de kale cijfers. Daarvoor heb je veel meer informatie nodig dan alleen deze cijfers. Ten tweede vinden wij de CITO cijfers alleen niet het belangrijkste. Wij proberen kinderen klaar te stomen voor de maatschappij van de toekomst. In onze ogen hebben kinderen dan meer nodig dan alleen maar kennis (die getoetst wordt tijdens de CITO eindtoets). Competenties als samenwerken, presenteren, reflecteren en autonomie achten wij zeker zo belangrijk.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Willibrord volgen we de kinderen d.m.v. observaties, (kind)gesprekken, methode toetsen en CITO toetsen. De CITO toetsen nemen we jaarlijks af in januari en juni. De verkregen gegevens van de kinderen bespreken de leerkrachten 4 keer per jaar tijdens groepsbesprekingen en 3 keer per jaar tijdens leerlingbesprekingen met een intern begeleider uit het zorgteam. 

Vier keer per jaar analyseren het zorgteam en het MT de gegevens schoolbreed. Dan kijken we of ons onderwijs het juiste effect heeft of de resultaten op gewenst niveau zijn en onze onderwijsdoelen gehaald zijn. Impulsen worden zo nodig gegeven of plannen worden gewijzigd of bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen na hun basisschool tijd op de juiste school voor VO belanden. Om tot die keuze te komen volgen wij de kinderen nauwgezet tijdens hun periode op de Willibrord. In overleg met ouders en kinderen bepalen we het vervolgonderwijs. We zijn heel trots op de cijfers die weergeven dat onze kinderen naar verloop van tijd nog steeds op de school zitten van hun advies. Dat geeft weer dat zij het goed doen en dat wij ze goed geadviseerd hebben.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft op 20 januari 2015 een schoolbezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft de volgende onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en Wet- en regelgeving. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op bijna alle onderzochte onderdelen op orde is. Er zijn nauwelijks tekortkomingen. Trots zijn we op onze beoordeling op de kwaliteitszorg. 

Hieronder in het kort de mooie feedback:De inspecteurs vonden de Willibrord een school waar zo goed mogelijk onderwijs  wordt gegeven en gewerkt wordt aan een zo breed mogelijke ontwikkeling. De Willibrord kenmerkt zich door een rijke leeromgeving met een goed aanbod. De kinderen zijn blij en betrokken. Er is een continu proces gaande van evalueren en bijstellen. We weten precies wat er speelt en wat er aan de hand is. We hebben zicht op de problemen en werken hier dan ook aan. We weten wat we willen en wat we willen bereiken. Het zorgteam krijgt een groot compliment. De inspectie sprak over een gemeenschap van ouders-leerkrachten-kinderen, waarin in gezamenlijkheid en van onderaf gewerkt wordt aan het onderwijs. Ze vonden onze school een lerende organisatie met een professionele organisatie. Natuurlijk zijn er ook ontwikkelpunten. Ze vinden dat we nog beter onze groepsplannen en -overzichten kunnen integreren in ons aanbod. Goed analyseren en van daaruit kijken wat een kind nodig heeft en wat je wil bereiken. Dit is herkenbaar.

Terug naar boven