Klaverblad

Darlingstraat 1 1102 MX Amsterdam

Schoolfoto van Klaverblad

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van verlof wordt intern opgelost. Bij langer durende vervanging kan de school een aanvraag doen bij A'dam Onderwijs. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs voor kleuters wordt door de methode Piramide ondersteund en voor rekenen wordt de methode Rekenplein gebruikt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs bij de groepen 4 en 5 bestaan uit één keer 45 minuten gymles op school en één keer zwemles. Schooljaar 2023-2024 is een overgangsjaar waardoor er twee leerjaren deelnemen aan schoolzwemmen. Voorheen was dat groep 5 en na het overgangsjaar, in 2024-2025, zal alleen groep 4 deelnemen aan schoolzwemmen. De reistijd is hier ook in meegenomen.

Het tweede deel van het schooljaar doet groep 6 mee met de schooltuinlessen. Groep 7 heeft deze lessen bij de start van het schooljaar. Dit valt onder wereldoriëntatie.

Levensbeschouwing wordt één keer in de drie weken gegeven vanuit het blad Hemel & Aarde.

Onder het kopje taal vallen de taal en spellingslessen samen.

De hierboven genoemde tijden zijn richtlijnen voor de invulling van onze onderwijstijd. De verschillende methoden die wij gebruiken worden grotendeels voor deze tijden ingezet. Gedurende het schooljaar verandert soms ook de frequentie van het te geven aantal lessen die de methode voorschrijft en daarmee verandert dus ook de tijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen hebben een onderwijsaanbod op hun eigen leerniveau nodig. We hebben te maken met veel verschillende leerniveaus binnen een groep. Er zijn leerlingen die het landelijk gemiddelde niveau behalen, leerlingen die een lager leerniveau hebben en ook leerlingen die juist sneller leren dan hun leeftijdgenoten. In elke groep zijn er dus leerlingen die buiten het groepsplan vallen omdat ze veel sneller of juist veel langzamer leren. Zij hebben eigen instructie en begeleiding nodig. Enkelen werken op een eigen leerlijn, omdat zij het eindniveau van groep 8 waarschijnlijk niet halen. Een deel van de leerlingen heeft het stimuleren van een goede leerhouding en voldoende concentratie nodig. Wij zijn in staat om voor leerlingen met bovengenoemde kenmerken een passend aanbod te bieden. Basisschool Klaverblad stelt de volgende prioriteiten:

- De beschikbare leertijd wordt goed benut.

- Aan het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen stellen we een hoge prioriteit.

- Het geven van een positief zelfbeeld aan de kinderen en hen leren geloven in zichzelf en de ander.

- Een positief en veilig schoolklimaat is een absolute voorwaarde om zich optimaal als mens te kunnen ontwikkelen.

- Het volgen van de leerlingen in hun schoolontwikkeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte en mogelijkheden van het kind.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De grootste ambitie ligt in zowel de pedagogische en didactische ontwikkeling in het team. Wij besteden als organisatie veel tijd en aandacht aan het werken volgens EDI (Expliciete Directe Instructie). Dit is de basis van het geven van goed onderwijs. Wij worden hierin ondersteund door onze EDI coach. Ook het samen voorbereiden van lessen en deze bij elkaar bekijken is een belangrijk onderdeel van onze organisatie om samen ons verder te ontwikkelen in deze vaardigheden.

Door de leerkrachten hierin ondersteuning te bieden zullen we steeds beter in staat zijn om gedurende de les te bepalen welke leerlingen meer aandacht/zorg nodig hebben. Daarnaast staat de HGW cyclus steeds beter in de school en is er tijdens de besprekingen tussen de IB'er en de leerkracht veel aandacht voor de zorg bij leerlingen en hoe de begeleiding vorm te geven.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven