Klaverblad

Darlingstraat 1 1102 MX Amsterdam

Schoolfoto van Klaverblad

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar worden in de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden dit de toetsen van 'Leerling in beeld'. Een planning en overzicht van alle toetsen staat op de toetskalender. Wij houden ons aan de afspraken die de besturen in Amsterdam hierover hebben gemaakt. De resultaten hiervan worden verwerkt in ons geautomatiseerde leerlingvolgsysteem, ParnasSys. De resultaten bespreekt de intern begeleider met groepsleerkrachten. Aan de hand van de diverse uitslagen kan bekeken worden of een kind speciale hulp nodig heeft. Het kan ook zijn dat de groep in zijn geheel extra aandacht aan bepaalde leeronderdelen moet besteden. In het rapport van uw kind staan de toets uitslagen van de Citotoetsen van uw kind. De leerkracht zal u in een voortgangsgesprek uitleggen wat de uitslag betekent voor de ontwikkeling voor uw kind. De leerbehoeften van alle kinderen worden in kaart gebracht aan de hand van de Cito-toets resultaten, de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkracht in de groep. Op basis hiervan worden individuele- en groepsplannen geschreven die in de groep worden uitgevoerd. Als er voor uw kind een handelingsplan is gemaakt, wordt u als ouder hiervan op de hoogte gesteld. 

Twee keer per jaar houden we de rapportgesprekken met de ouders. Dit zijn gesprekken waarin we de resultaten en het rapport van de leerling bespreken. In de groepen 7 en 8 bespreken we ook de adviezen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Mocht de tijd voor het rapportgesprek voor u of de leerkracht niet voldoende zijn, dan kan er een vervolgafspraak worden gemaakt. Ook is het altijd mogelijk om op andere momenten met de leerkracht zelf een afspraak te maken om te praten

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Procedure schooladvies  

Leerlingen in groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.  Om tot een schooladvies te komen, volgen wij de kernprocedure zoals die is vastgesteld in Amsterdam vanaf eind groep 7. Via een elektronisch systeem (ELK) vindt uitwisseling plaats tussen basisscholen en middelbare scholen.

Tijdpad schooladvies tot aanmelden middelbare school:

Groep 7 einde schooljaar - Indicatie voorlopig schooladvies

Groep 8 oktober - Indicatie voorlopig advies

Groep 8 tussen 10 januari en 31 januari - Definitief schooladvies

Groep 8 eerste twee weken februari - Doorstroomtoets

Groep 8 uiterlijk 24 maart - Aanpassen definitieve schooladvies bij ophoging

Groep 8 tussen 25 maart en 31 maart - Aanmelden voor middelbare school

Wat voor advies krijgt mijn kind in groep 7?

Kinderen krijgen aan het eind van groep 7 een indicatie van het voorlopig schooladvies. Dat wil zeggen dat de leerkracht in groep 7 bekijkt wat een passend advies voor uw kind zou zijn. Dit advies wordt bepaald in samenspraak met de leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en de directie. Leerlingen met doorstroomperspectief VSO, Praktijkonderwijs, VMBO-B of VMBO-K worden eind groep 7 op de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en/of spelling op maat getoetst om aan te tonen of het advies wel of niet passend is bij het kind.  

Wat voor advies krijgt mijn kind in groep 8?

Eind september, begin oktober maken de leerlingen in groep 8 een Drempelonderzoek. De uitslag van het Drempelonderzoek wordt besproken met de leerkrachten van groep 8, de interne begeleider en de directie en vervolgens krijgt de leerling een nieuw voorlopig advies. Voor leerlingen die extra ondersteuning op het Voortgezet Onderwijs (LWOO) nodig hebben, of leerlingen die, waarschijnlijk, doorstromen naar het Praktijkonderwijs (PRO) wordt aan de ouders toestemming gevraagd voor het afnemen van een Capaciteitenonderzoek (CAP). Dit onderzoek wordt door het ABC (onderwijsbegeleidingsdienst) op school (of op een school in de buurt) afgenomen.  

Wanneer krijgt mijn kind een definitief advies?

In groep 8 wordt tussen 10 en 31 januari het definitieve schooladvies gegeven. Het definitieve advies wordt gezamenlijk bepaald door de leerkrachten van groep 8, de intern begeleiders en de directie. Hierbij worden de schooladviezen die al eerder zijn gegeven (eind groep 7 en begin groep 8), ook meegewogen. Daarnaast kijken de leerkrachten en intern begeleiders naar de toets resultaten vanaf groep 5 t/m midden groep 8, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en motivatie.

Wanneer wordt het schooladvies heroverwogen?

In de eerste twee weken van februari maakt uw kind de doorstroomtoets. Is de uitslag van de doorstroomtoets lager dan het definitieve schooladvies, dan gaat het schooladvies van uw kind niet omlaag. Is de uitslag van de doorstroomtoets hoger dan het definitieve schooladvies, dan geeft de school vaak een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van uw kind is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen (art. 42 lid 2 WPO). 

Wanneer hoeft mijn kind geen doorstroomtoets te maken?

Uw kind hoeft volgens landelijke regelgeving in de volgende gevallen geen doorstroomtoets te maken:

1)      Als uw kind een IQ van 75 of lager heeft.

2)      Als uw kind korter dan 4 jaar in Nederland woont en daardoor de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.

In dit geval hoeft uw kind dus geen doorstroomtoets te maken en wordt daar door de school vrijstelling voor gevraagd. Uw kind krijgt alsnog een goed onderbouwd schooladvies, maar de doorstroomtoets speelt daar geen rol in.

Wat is mijn rol hierin als ouder?

Ouders worden elk schooljaar actief geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kinderen. Bij het indicatiegesprek in groep 7 en bij het adviesgesprek in groep 8 worden ouders uitvoerig geïnformeerd over hoe het advies tot stand is gekomen. De intern begeleiders en/of de directie zijn ook aanwezig bij dit gesprek, omdat zij ook hebben nagedacht over het advies van uw kind. Tijdens de gesprekken bent u in de gelegenheid om uw bevindingen met ons te delen. Maak als ouder concrete afspraken met de leerkracht en spreek verwachtingen uit. Wat vindt u een passend advies voor uw kind en waarom? Waar moet uw kind het komende schooljaar aan werken om dat niveau te behalen? En is dat realistisch? Dit zijn vragen die u tijdens tien-minutengesprekken in groep 7, en ook al in groep 6, kunt stellen.

Wat als u het niet eens bent met het schooladvies?

We nemen ouders vroeg mee in de ontwikkeling van hun kinderen en in de advisering. Hiermee willen we voorkomen dat u wordt overvallen door het schooladvies. Bent u ondanks eerdere voortgangsgesprekken toch overvallen door het schooladvies en heeft u er een andere kijk op, dan denken wij graag met u mee. Wordt het advies toch niet bijgesteld en bent u het hiermee oneens, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie toetst of de school het basisschooladvies zorgvuldig heeft heroverwogen en adviseert alleen om het advies bij te stellen als het overduidelijk onjuist is (Bron: Onderwijsgeschillen). Blijft het basisschooladvies gehandhaafd, terwijl u denkt dat uw kind meer aankan? Dan kunt u voor een school met een brede brugklas kiezen. In een brede school/brugklas worden meerdere niveaus aangeboden, waardoor uw kind de mogelijkheid heeft om op te stromen, zonder van school te hoeven wisselen.

Overstap naar de middelbare school

Wanneer meld ik mijn kind aan op een VO-school?

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk aan voor middelbare scholen met hun definitief advies. Vervolgens vindt de matching en loting plaats volgens de Amsterdamse Kernprocedure. Al vanaf begin groep 8 organiseren we informatiebijeenkomsten om ouders en leerlingen voor te lichten over de overstap naar de middelbare school.

Wat doet de school om kinderen te helpen bij de overstap naar de middelbare school?

In overleg met de ouders en leerlingen kijken we welk aanbod passend is. Vanaf eind groep 7 tot en met de zomervakantie van groep 8 kunnen onze leerlingen deelnemen aan verschillende activiteiten die gericht zijn op de overstap naar het voortgezet onderwijs. We noemen dit het Doorstroomprogramma. Het Projectenbureau PPOZO organiseert voor alle kinderen van Zuidoost een programma dat speciaal op deze overstap is gericht. Dit gebeurt in samenwerking met de middelbare scholen in onze wijk.

Kwaliteitszorg schooladvies

Om ervoor te zorgen dat we de best passende adviezen geven, doen we het volgende:

1) Nadat leerlingen een paar maanden op de middelbare school hebben gezeten, is er nog een moment waarop er contact is tussen de basisschool en de middelbare school om te kijken of alle leerlingen goed zijn gestart. Als dit niet het geval is, dan kijken wij hoe we de overdracht kunnen verbeteren.

2) Onze school krijgt jaarlijks een rapportage waarin anoniem wordt aangegeven wat het onderwijsniveau en schoolsucces van oud-leerlingen is. Hiermee kan de school zien of het schooladvies passend is geweest en of een kansrijk advies succesvol is geweest. Kansrijk adviseren betekent dat de leerkracht kijkt naar de potentie van het kind: een leerkracht geeft bijvoorbeeld een dubbeladvies, omdat de verwachting is dat de leerling zich de komende jaren zal opstromen. Mocht hieruit blijken dat de school nog niet kansrijk genoeg adviseert, dan passen wij onze procedure daarop aan.

3) Elk jaar gaat de school in gesprek met het bestuur over de kwaliteit van onze advisering. In de bijeenkomst wordt gereflecteerd op de bovengenoemde rapportage om te bepalen of de school verbeterpunten kan nastreven.

4) Onze school neemt deel aan een Amsterdams onderzoek naar de kwaliteit van onze advisering om te kijken hoe de adviezen nog beter kunnen worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een kind kan pas tot een goede leerprestatie komen als deze goed in zijn vel zit. De leerkrachten doen er toe. Zij onderwijzen de kinderen niet alleen, maar trekken ook de hele dag met hen op. Daarbij is er veel aandacht voor de onderlinge verhoudingen, het samenwerken in de klas, maar het oplossen van conflicten. Wij maken gebruik van de methode 'De Vreedzame School', maar de relatie tussen kind, ouder en school vormen daarbij altijd de basis. Vanuit de kernwaarden van de school (samen, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en passie), de acht basiswaarden van de democratische rechtsstaat (vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef, het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie) zijn wij met het team en de leerlingen in gesprek gegaan over het vormen van onze eigen grondwet. Wat vinden wij belangrijk? Welke regels moeten er in de school zijn die voor iedereen gelden, dus zowel voor het team, de kinderen, de ouders/verzorgers en andere bezoekers. Het is van belang dat wij iedereen zich aan deze grondwet houdt en wordt aangesproken wanneer dit niet gebeurt.

Onze grondwet:

Op Klaverblad...

- hoort iedereen erbij

- houden wij rekening met elkaar

- zorgen wij voor elkaar en de omgeving

- helpen wij elkaar

- lossen wij conflicten vreedzaam op

- doen wij wat we zeggen

- geven wij elkaar opstekers

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wij zijn een Vreedzame school
  • Zonder relatie geen prestatie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven