Bekkersschool

Volendammerweg 160 1024 JR Amsterdam

  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken op onze school methode-toetsen en onafhankelijke toetsen om de ontwikkeling van leerlingen te monitoren. Voor kleuters gebruiken we gestandaardiseerde observatielijsten. 

De resultaten van de toetsen analyseren we op leerling-, groep- en schoolniveau. De analyse geeft ons inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. En het geeft handvatten om tegemoet te komen aan onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. 

We hebben op basis van resultaten uit het verleden streefdoelen opgesteld. Met de streefdoelen hebben we een kader waarop we ons kunnen richten. Het zijn onderwijsresultaten die met de juiste inspanning, zijn te realiseren.

Drie keer per jaar stelt iedere leerkracht groepsplannen op. In dit plan legt de leerkracht vast welke stof aan de orde komt en hoe de stof wordt aangeboden. De leerkracht maakt onderscheid tussen leerlingen die extra instructie en ondersteuning nodig hebben en leerlingen die zich de stof zelfstandig eigen kunnen maken. Door het werk dagelijks te beoordelen, krijgt de leerkracht snel inzicht in opvallende resultaten en kan de aanpak aanpassen. De streefdoelen zorgen over dat doelen niet naar beneden worden bijgesteld, maar een beter aansluitende aanpak wordt gekozen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de laatste twee schooljaren wordt het onderwijs verzorgd door dezelfde leerkracht. De leerstof in groep 7 en 8 zijn nauw verbonden. De leerkracht kent de onderwijsbehoeften van de kinderen al en kan zo sneller en beter aansluiten in groep 8. 

Het (voorlopig) schooladvies wordt bepaald in een overleg tussen de leerkracht, de intern begeleider, de leerkrachtondersteuner en de directeur. Dit baseren we op toetsresultaten, motivatie en werkhouding. 

Op de Bekkersschool nemen we de IEP-eindtoets af. Deze toets wordt afgenomen op 30% van de basisscholen. We hebben voor deze toets gekozen omdat de kwaliteit goed is en de toetsafname minder (onderwijs)tijd in beslag neemt. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven