Bekkersschool

Volendammerweg 160 1024 JR Amsterdam

  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken op onze school methode-toetsen en onafhankelijke toetsen om de ontwikkeling van leerlingen te monitoren. Voor kleuters gebruiken we gestandaardiseerde observatielijsten. 

De resultaten van de toetsen analyseren we op leerling-, groep- en schoolniveau. De analyse geeft ons inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. En het geeft handvatten om tegemoet te komen aan onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. 

We hebben op basis van resultaten uit het verleden streefdoelen opgesteld. Met de streefdoelen hebben we een kader waarop we ons kunnen richten. Het zijn onderwijsresultaten die met de juiste inspanning, zijn te realiseren.

Drie keer per jaar stelt iedere leerkracht groepsplannen op. In dit plan legt de leerkracht vast welke stof aan de orde komt en hoe de stof wordt aangeboden. De leerkracht maakt onderscheid tussen leerlingen die extra instructie en ondersteuning nodig hebben en leerlingen die zich de stof zelfstandig eigen kunnen maken. Door het werk dagelijks te beoordelen, krijgt de leerkracht snel inzicht in opvallende resultaten en kan de aanpak aanpassen. De streefdoelen zorgen over dat doelen niet naar beneden worden bijgesteld, maar een beter aansluitende aanpak wordt gekozen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de laatste twee schooljaren wordt het onderwijs verzorgd door dezelfde leerkracht. De leerstof in groep 7 en 8 zijn nauw verbonden. De leerkracht kent de onderwijsbehoeften van de kinderen al en kan zo sneller en beter aansluiten in groep 8. 

Het (voorlopig) schooladvies wordt bepaald in een overleg tussen de leerkracht, de intern begeleider, de leerkrachtondersteuner en de directeur. Dit baseren we op toetsresultaten, motivatie en werkhouding. 

Op de Bekkersschool nemen we de IEP-eindtoets af. Deze toets wordt afgenomen op 30% van de basisscholen. We hebben voor deze toets gekozen omdat de kwaliteit goed is en de toetsafname minder (onderwijs)tijd in beslag neemt. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven