Kindcentrum Bekkers

Volendammerweg 160 1024 JR Amsterdam

  • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken op onze school methode-toetsen en onafhankelijke toetsen om de ontwikkeling van leerlingen te monitoren. Voor kleuters gebruiken we gestandaardiseerde observatielijsten. 

De resultaten van de toetsen analyseren we op leerling-, groep- en schoolniveau. De analyse geeft ons inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. En het geeft handvatten om tegemoet te komen aan onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. 

We hebben op basis van resultaten uit het verleden streefdoelen opgesteld. Met de streefdoelen hebben we een kader waarop we ons kunnen richten. Het zijn onderwijsresultaten die met de juiste inspanning, zijn te realiseren.

Drie keer per jaar stelt iedere leerkracht groepsplannen op. In dit plan legt de leerkracht vast welke stof aan de orde komt en hoe de stof wordt aangeboden. De leerkracht maakt onderscheid tussen leerlingen die extra instructie en ondersteuning nodig hebben en leerlingen die zich de stof zelfstandig eigen kunnen maken. Door het werk dagelijks te beoordelen, krijgt de leerkracht snel inzicht in opvallende resultaten en kan de aanpak aanpassen. De streefdoelen zorgen over dat doelen niet naar beneden worden bijgesteld, maar een beter aansluitende aanpak wordt gekozen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerstof in groep 7 en 8 zijn nauw verbonden. In de laatste twee schooljaren streven we ernaar het onderwijs te laten verzorgen door dezelfde leerkracht. De leerkracht kent de onderwijsbehoeften van de kinderen al en kan zo sneller en beter aansluiten in groep 8. 

Het doorstroomadvies wordt bepaald in een overleg tussen de leerkracht, de intern begeleider, de leerkrachtondersteuner en de directeur. Dit baseren we op toetsresultaten, motivatie en werkhouding. 

Op de Bekkersschool nemen we de IEP-eindtoets af. Deze toets wordt afgenomen op 30% van de basisscholen. We hebben voor deze toets gekozen omdat de kwaliteit goed is en de toetsafname minder (onderwijs)tijd in beslag neemt. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een oefenplaats. Hier leren kinderen zichzelf kennen in een sociale context met leeftijdgenoten. Onderlinge verhoudingen liggen niet vanzelfsprekend vast.

Met De Vreedzame School besteden we aandacht aan basale sociale-emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap. Er zijn wekelijkse lessen. Het gestructureerd werken aan de afspraken in de groep versterkt de sociale cohesie in de groep. Op een speelse manier wordt er gewerkt aan de structuur en de afspraken binnen de groep. 

Wij willen kinderen op onze school zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de cognitieve vakken, zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen. Dat het ook goede mensen worden die op hun beurt een bijdrage aan de samenleving zullen leveren. Met elke generatie vormen we immers opnieuw onze samenleving.

Onze school dient ook een school te zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Stevige basis: zelfvertrouwen
  • Zicht op talent: zelfbewust
  • Eigenaarschap: zelfreflectie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Januari 2023 heeft de onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op onze school. Het oordeel van de inspectie is een voldoende.   

‘Onder leiding van een gedreven directeur verbeter het betrokken team met elkaar de kwaliteit van het onderwijs. Er is sprake van een professionele kwaliteitscultuur, waarin het team vindt dat al hun talenten goed door de schoolleiding worden benut.  

De sfeer in de school en in de groepen is prettig. De leerlingen leren in een klimaat dat ondersteunend is. De leraren leggen over het algemeen duidelijk uit en we zien dat leerlingen betrokken aan de les deelnemen.’  

Op deze bevindingen bouwen we voort.  De inspectie heeft ook herstelopdrachten geformuleerd, daarmee zijn we aan de slag. 

Terug naar boven