Kindcentrum Bekkers

Volendammerweg 160 1024 JR Amsterdam

  • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers

Het team

Toelichting van de school

We maken onderscheid tussen kernvakken en brede ontwikkeling. Kernvakken zijn lezen, taal, rekenen en leesbegrip. Deze vakken worden dagelijks onderwezen door de groepsleerkracht. Wereldburgerschap en kennis van de wereld komen ook dagelijks aan bod in de klas. 

Op de Bekkers staan we voor een stevige én een brede basis. Voor de brede ontwikkeling werken we met vakdocenten. Wekelijks krijgen de kinderen les van een muziekdocent en twee keer per week van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

In het schooljaar 23/24 krijgen leerlingen onderwijs in techniek, digitale geletterdheid, beeldende vorming en schrijven. Vakdocenten geven deze lessen aan iedere groep en zijn aangesloten bij beroepsverenigingen en/of een gespecialiseerde organisatie. De groepsleerkracht is bij de lessen aanwezig, zodat verbinding kan worden gelegd met de kernvakken. Op deze manier bieden we onderwijs van hoge kwaliteit over de volle breedte van het onderwijsaanbod. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht afwezig is voor verlof weten we dat meestal ruim van tevoren. We doen ons best het intern op te lossen. Als er geen leerkracht beschikbaar is binnen het team vragen we een invaller. Het uitgangspunt is om zo veel mogelijk dezelfde invallers in te zetten zodat zij een bekend gezicht binnen de school worden en de school goed leren kennen.

Ziekte is minder voorspelbaar, wij proberen dan uiteraard eerst dezelfde stappen maar als het niet lukt een bekende invaller te vinden zijn wij blij een onbekende invaller in te kunnen zetten. Als ook dat niet lukt verdelen we de groep over de andere klassen. Alleen in uiterste nood vragen we ouders hun kind die dag thuis te houden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 werken we met leerstofjaarklassen. Dat betekent dat alle leerlingen uit de groep hetzelfde onderwijsaanbod krijgen.

Binnen dit uitgangspunt, maken we individuele aanpassingen. We noemen dat passend onderwijs: leerlingen die extra uitdaging nodig hebben krijgen een plusaanbod, er zijn leerlingen die meer praktijklessen krijgen. Deze aanpassingen kunnen worden uitgevoerd door de eigen leerkracht of door een specialist o.a. met behulp van digitale oefensoftware. 

In onze school hebben we een DOE-lab. Hier leer je hetzelfde als in de klas, maar dan door te doen. Bijvoorbeeld door prijzen te vergelijken in de supermarkt, om daarna met de ingrediënten en een recept, een gerecht te koken. Groepjes leerlingen ontvangen ondernemend en passend onderwijs gedurende 1,5 uur per week.

Daarnaast hebben we ook een DENK-lab voor die leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 

De Day-a-week school biedt passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De kinderen volgen dit onderwijs op een school in de buurt gedurende één dag per week. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Bekkersschool heeft een uitstekende zorgstructuur.

  • Onze leerkrachten hebben zicht op de onderwijsbehoefte van iedere leerlingen en geven daar ook vorm aan.
  • Het team evalueert de opbrengsten van het onderwijs planmatig en systematisch.
  • Leerkrachten en IB werken samen aan een passend aanbod volgens een handelingsgerichte structuur.

Ons uitgangspunt is dat leerlingen zoveel mogelijk onderwijs krijgen in de eigen groep, of in ieder geval in een vast groepje. Onze school heeft een zorgondersteuningsteam waarin onderwijskundigen, remedial teachers, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners zitten. Zij verzorgen passend en aanvullend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat kan tijdelijk zijn om bijvoorbeeld een moeilijke bewerking extra in te oefenen. Maar het kan ook structurele extra begeleiding zijn bij bijvoorbeeld (vermoeden van) dyslexie of onvoldoende woordenschat in de Nederlandse taal.

Waar nodig schakelen wij specialisten uit ons netwerk in voor diagnostiek of consultatie.

In onze school is een fysiotherapeut en een logopedist werkzaam. 

In het gebouw is een lift aanwezig. De school heeft brede gangen waardoor het zeer toegangelijk is voor rolstoelen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn een lerende organisatie die veel tijd inruimt voor het bijhouden van de laatste ontwikkelingen. 

Samen met het SWV Amsterdam Diemen onderzoeken we de mogelijkheid van een structureel aanbod voor moeilijk lerende kinderen van onze school. Op deze manier willen wethuis-nabij onderwijs op het eigen leerniveau mogelijk maken. Voorjaar 2024 nemen we hierover een belsuit. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In KC Bekkers werken opvang en onderwijs samen in een kindcentrum voor kinderen van 2 tot 12 jaar.  Peutergroepen en kleutergroepen zijn naast elkaar gevestigd rondom het leerplein. Op het leerplein spelen en leren peuters en kleuters samen. De collega's van de peuter- en kleutergroepenwerken nauw samen in het onderwijsaanbod. Deze doorgaande lijnen maken ons kindcentrum. Er is een warm welkom voor kinderen en ouders. Er zijn ruime openingstijden en veel mogelijkheden voor de kinderen om hun talenten te ontwikkelen.

In de zomer van 2022 is de buiten-speelplaats helemaal omgetoverd in een groen speelplein waarin van alles valt te ontdekken. 

Terug naar boven