De Bonkelaar

Molenwijk 3 1035 EE Amsterdam

  • Schoolfoto van De Bonkelaar
  • Schoolfoto van De Bonkelaar

Het team

Toelichting van de school

Ons personeelsbeleid wordt uitgevoerd conform de kaders die AMOS als goed werkgever heeft uitgewerkt op bovenschools niveau. Onderdelen van het personeelsbeleid zijn:

-     geen discriminatie naar nationaliteit, ras, geslacht, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geaardheid en / of afkomst; dit conform de Algemene Wet Gelijke behandeling;

-     competentieontwikkeling van alle medewerkers, en bevordering daartoe met passende scholing- en carrièremogelijkheden; -     mobiliteitsbeleid;

-     uitwerking van de Wet Evenredige Vertegenwoordiging van Vrouwen in Leidinggevende Posities;

-     diversiteitsbeleid, als opvolger van de kaders van de Wet SAMEN (Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden);

-     werving, selectie en benoeming van personeelsleden;

-     inwerkbeleid;

-     verzuimbeleid;

-     taakbeleid.  

Een groot deel van het team is tussen de 25 en 35 jaar. Doordat zij in de levensfase zitten van het stichten van een gezin, gaan meer teamleden parttime werken. Dit geeft een nieuwe dynamiek.  Het team bestaat voornamelijk uit vrouwen. Er zijn vijf mannelijke leerkrachten aan de school verbonden.

De niet- lesgebonden taken (schooltaken) zijn vanuit het taakbeleid over het hele team verdeeld, uitgaande van een combinatie van de voorkeuren of ambities en kwaliteiten van de medewerkers. Binnen de school wordt gewerkt vanuit integraal personeelsbeleid, waarvan de  doelen zijn:

-     het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis;

-     het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin een ieder tot zijn recht komt, zich geaccepteerd, veilig en gewaardeerd voelt en waar samenwerking bevorderd wordt;

-     het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs;

-     beheersen van werkdruk en verdelen van werklast.  

Binnen het team van De Bonkelaar zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd:

-     directeur

-     locatieleider

-     intern begeleider

-     10 leerkrachten

-     1 gymleerkracht

-     1 onderwijsassistent

-     1 administratief medewerker.  

Uit het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers (Scholen met Succes 2014) blijkt dat de personeelstevredenheid hoog is, ruim boven het landelijk gemiddelde. Het meest tevreden zijn de medewerkers over

-     het vastleggen van afspraken en besluiten;

-     de aanpak van ordeproblemen en de begeleiding van gedragsproblemen;

-     de aandacht voor normen en waarden;

-     het contact met de leerlingen;

-     de omgang met ouders;

-     het werken aan de kwaliteit van de school;

-     de schoolgids;

-     de functioneringsgesprekken;

-     het uiterlijk van het gebouw.

Al deze punten scoren 100% tevredenheid.  

Als verbeterpunten worden gezien:

-     het functioneren van het AMOS bestuur;

-     vervanging bij afwezigheid;

-     hoogte werkdruk, werktijden en ontspanningsmogelijkheden personeel;

-     het aantal personeelsleden;

-     de hygiëne en de sanitaire voorzieningen;

-     het salaris.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Werknemers hebben recht op 428 uur vakantie per jaar inclusief feestdagen (deeltijders naar rato). Vakantie wordt genoten in de schoolvakanties. Afhankelijk van het aantal schoolvakanties voor leerlingen, moeten leraren delen van deze schoolvakanties wel werken. Schoolvakanties voor leerlingen en vakantie voor leraren zijn dus niet aan elkaar gelijk. Vakantie wordt opgebouwd van 1 oktober tot 1 oktober, tenzij de werkgever met instemming van de PGMR anders bepaalt. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vakleerkrachten De Bonkelaar regulier

  1. Muziek
  2. Gym

Vakleerkrachten Amos UnIQ

  1. Schaken
  2. Chinees
  3. Spaans
  4. Logisch redeneren

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Methode Startblokken In de voorschool en in de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode “Startblokken”.

De bouwstenen van startblokken:

1.       Thema's zijn in Startblokken belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met onderwerpen uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij onderwerpen uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker op de hoek, vissen bekijken in het zeeaquarium, de baby in bad doen en de verjaardag post versturen. Gezamenlijke thema's zorgen ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden. Elk kind komt immers wel eens bij de dokter. Minstens even belangrijk is dat gezamenlijke thema's ook veel kansen geven om van de onderlinge verschillen te leren: jij bent bij de dokter geweest omdat je erg verkouden bent, ik omdat ik ben gevallen.

2.       Spelactiviteiten vormen het hart van Startblokken van Basisontwikkeling. Niet alleen omdat jonge kinderen niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en ontwikkelingsprocessen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten! Baby's leren via contactspel de ander en hun omgeving kennen. Peuters en kleuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren wat het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen jonge kinderen zich optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te stellen en te verbeelden, zich aan regels te houden. Van contactspel, via 'doen alsof' naar steeds echter. Spelactiviteiten die in Startblokken van Basisontwikkeling aan bod komen: spel waarin het maken van contact centraal staat; spel met ongevormde materialen, zoals zand, water, speelklei; spel met kosteloze materialen en natuurmaterialen; spel waarin gebouwd en geconstrueerd wordt; spel waarin rollen worden ingevuld en spelscripts tot stand komen; spel met lezen, schrijven en rekenen & wiskunde.

3.       Gesprekken in de groep zorgen ervoor dat de stem van kinderen wordt gehoord. Met elkaar praten is meer dan een vraag en antwoordspel. Het gaat om echte interesse in elkaars verhalen; om hardop denken, plannen maken, ideeën krijgen en natuurlijk na afloop samen bespreken hoe het is gegaan.

4.       De gesprekken zijn verbonden aan het thema in de groep en aan de verschillende activiteiten. Wij noemen dat het 'inhoudelijke verhaal'. Gespreksactiviteiten vinden ook plaats bij gebeurtenissen in de groep, zoals: wij krijgen een nieuwe stofzuiger, juf is jarig, hoe zetten wij deze bos bloemen in een vaas, de moeder van Rachid moet naar het ziekenhuis.

5.       In Startblokken is veel aandacht voor de verhalen van de kinderen. Verhalen die voortkomen uit spel, en verhalen die verbonden zijn aan de eigen ervaringen en aan boeken en teksten die de groep in komen bij het thema dat speelt. De kinderen worden geholpen bij het op verhaal komen en zij worden begeleid in het verwoorden van wat ze echt te vertellen hebben. Verhalen worden ook vastgelegd in tekeningen en in eigen schrijfsels. Ook in het samen lezen van prentenboeken komen de kinderen in contact met verhalen. Ze leren genieten van wat een ander geschreven heeft en leren het belang kennen van gedrukte taal. De verteltafel is belangrijk omdat de kinderen daarbij verhalen spelen, vertellen en lezen in een activiteit die heel toegankelijk is.   

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsteam

AMOS heeft, voor de praktische ondersteuning van de scholen, een eigen team van orthopedagogen en psychologen. Deze werken zowel op school-, groeps- als op individueel niveau aan een goede begeleiding van alle kinderen en de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Het ondersteuningsteam biedt ondersteuning bij het vormgeven van onderwijs “op maat”. Immers, kinderen zitten samen in een groep, maar zijn stuk voor stuk verschillend en hebben ook verschillende onderwijsvragen. Met behulp van het ondersteuningsteam wil AMOS bereiken dat de kwaliteit van het onderwijs aan en de zorg voor alle kinderen op onze scholen nog beter kan worden uitgevoerd.   De werkzaamheden van het team bestaan o.a. uit:

-          het doen van observaties in de klas van kinderen (groepsniveau en individueel) en /of leerkrachten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van video-opnames die met de leerkrachten worden besproken. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn. Wanneer het gaat om opnamen van uw zoon of dochter zal uiteraard via school uw instemming worden gevraagd;

-          het doen van individueel onderzoek bij kinderen om de sterke en zwakke kanten van de leerlingen in kaart te brengen zodat leerkrachten de kinderen beter kunnen begeleiden bij het leren en bij de sociaal-emotionele ontwikkeling;

-          het ondersteunen van leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van (groeps-) handelingsplannen zodat de leerstof en de instructie past bij het ontwikkelingsniveau van uw kind;

-          het begeleiden/coachen van leerkrachten, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van video

– opnamen.  

Wanneer een kind individueel wordt onderzocht, is de school verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Ouders / verzorgers worden gevraagd een formulier in te vullen waarin zij gesignaleerde problemen kunnen toelichten. Het onderzoek start altijd met een gesprek met de ouders / verzorgers van het kind. Na het onderzoek vindt er altijd een gesprek plaats met de ouders / verzorgers waarin de resultaten van het onderzoek worden toegelicht en afspraken worden gemaakt over de gewenste aanpak. Na het onderzoek wordt het plan van aanpak geëvalueerd met ouders, leerkrachten en indien nodig de orthopedagoog. De school is altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE algemene info

Welkom bij voorschool “De Bonkelaar”

Goede start

Voor sommige kinderen is het een grote stap van thuis naar school. De voorschool biedt dan uitkomst. De voorschool is net iets meer dan een peuterspeelzaal. Er zijn twee groepen met maximaal 15 kinderen en er zijn altijd twee leidsters in de groep. Op de Bonkelaar zijn dat Wietske Stegehuis, Ria Post en Willy Tinneveld-van Zeeland. Op de voorschool wordt gewerkt met een voorschoolprogramma. Op de Bonkelaar is dat het programma: Startblokken. Dit programma stimuleert jonge kinderen extra in hun ontwikkeling en er is veel aandacht voor taal. In groep 1 en 2 van de basisschool wordt ook gewerkt met de methode Startblokken zodat er een doorgaande lijn is.

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen naar de voorschool. Ze wennen alvast aan het ritme van een schoolweek. Er is veel aandacht voor taal, o.a. door spelletjes en liedjes. De kinderen kunnen er ook gezellig spelen met leeftijdgenootjes. Dat is ook belangrijk, want spelen is leren!

U kunt de voorschool bereiken op telefoonnummer 020 631 47 37.We kunnen ons voorstellen dat u, gezien de samenwerking, ook alvast even wilt kennismaken met de Bonkelaar.

U kunt binnenlopen om een afspraak te maken of even bellen met 020 631 19 45.

Terug naar boven