De Bonkelaar

Molenwijk 3 1035 EE Amsterdam

  • Schoolfoto van De Bonkelaar
  • Schoolfoto van De Bonkelaar

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Regelmatig worden de kinderen getoetst. Naast de methode gebonden toetsen worden er ook nog methodeonafhankelijke toetsen afgenomen.

Veelal zijn dit toetsen die ontwikkeld zijn door het CITO (centraal instituut voor toetsontwikkeling). De uitslag van een CITO toets zegt iets over het niveau van uw kind t.o.v. het landelijk gemiddelde.

CITO werkt met de niveaus I,  II , III,  IV en V.

I-score: goed tot zeer goed, 25% hoogst scorende leerlingen

II-score: ruim voldoende tot goed, 25% van de kinderen die boven het gemiddelde scoort.

III-score: matig tot ruim voldoende, 25% scorende kinderen die onder het gemiddelde scoort.

IV-score: zwak tot matig, 15% van de kinderen die ruim onder het gemiddelde scoort.

V-score: zwak tot zeer zwak, 10% van de kinderen behaalt deze score.

In de peutergroep wordt het taalniveau van de kinderen 2 x getoetst. In de groepen 1 en 2 wordt taal voor kleuters en rekenen voor kleuters afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 worden de kinderen getoetst op het gebied van technisch en begrijpend lezen, spellen, woordenschat en rekenen. Het is ook belangrijk om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten te houden. In de groepen 1 en 2 worden observatielijsten ingevuld die door de dienst maatschappelijke ontwikkeling (DMO) ontwikkeld zijn in het kader van de kwaliteitsaanpak voor- en vroegschoolse educatie (KVVE).  

De leerkrachten van alle groepen vullen 2 x per schooljaar de vragenlijsten van het programma ZIEN! in. Dit is een programma waarmee de betrokkenheid, het welbevinden en de sociale vaardigheden in kaart kan worden gebracht.

In groep 8 doen de kinderen de CITO-eindtoets. In sommige gevallen doet een kind de auditieve niveautoets CITO. Daarnaast wordt er begin groep 8 de zogenaamde LAT-toets (leerachterstandentoets) afgenomen. Wanneer uw kind op deze toets een lage score behaalt, kan een aanvullend capaciteitenonderzoek worden afgenomen (dit onderzoek wordt afgenomen door de ATLAS-groep). De ouders van deze kinderen krijgen een uitgebreide voorlichting en moeten altijd toestemming geven om hun kind mee te laten doen aan het capaciteitenonderzoek.

Rapportbesprekingen  

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen 2x per jaar een rapport (in februari en juni/juli). In november worden alle ouders uitgenodigd voor een eerste gesprek. Tijdens de rapportbesprekingen wordt er met de ouders over het werk, het gedrag en de vorderingen van de kinderen gepraat. Deze besprekingen duren ongeveer 10 minuten per kind. De rapporten mogen mee naar huis als ze besproken zijn met de ouders. Wij verzoeken u het rapport binnen een week ondertekend terug te brengen naar school. Als u over uw kind of over de school met de leerkracht of directie wilt komen praten, hoeft u natuurlijk niet te wachten tot de rapportbespreking. U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek of direct na schooltijd even langskomen. Aan het rapport is een uitdraai van het leerlingvolgsysteem toegevoegd. Soms wijken de grafieken die u krijgt enigszins af van de grafieken bij het voorgaande rapport. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Als basis van de grafieken worden soms andere toetsen gebruikt (afgelopen schooljaar zijn er voor technisch lezen andere toetsen afgenomen), maar ook de normering wordt soms aangepast. De laatste grafiek geeft altijd het juiste beeld, ook met betrekking tot de resultaten uit het verleden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat al onze kinderen al op jonge leeftijd kennis, houding en vaardigheden worden bijgebracht op het gebied van democratisch burgerschap.

Hoofddoel is om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen

Elk kind moet binnen de eigen mogelijkheden, optimale resultaten behalen. Wij willen een goede basis leggen voor het voortgezet onderwijs, maar ook om later als individu en als mens goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Ons personeel is goed geschoold en gemotiveerd en zet zich volledig in om voor school, groep en individu het beste resultaat te behalen.


Een goede sfeer is voor iedereen in de school van belang om goed te kunnen functioneren. Daarom is het belangrijk dat ouders en leerkrachten en kinderen hun inbreng hebben en dat er geluisterd wordt naar elkaars wensen. In harmonie en openheid kan er zo gebouwd worden aan een goed pedagogisch klimaat waarin het prettig is om te werken en te leren en waarbij iedereen zich betrokken voelt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Democratisch burgerschap
  • Harmonie en openheid
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven