Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)

Wildrijkstraat 2 1024 CL Amsterdam

  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort durend verlof wordt het intern opgelost en bij langdurig verlof onderwijzend personeel via uitzendbureau en inzet van min-max contract onderwijs personeel.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de IBS Al Yaqoet hebben we een godsdienstleerkracht (een full-time) die de Islaam lessen van groep 1 t/m 8 verzorgt.

De godsdienstige identiteit is op verschillende manieren zichtbaar binnen de school:

We beginnen en eindigen de dag met een smeekbede;

Wij bidden vanaf groep 5 gezamenlijk een maal per dag;

Wij zijn ervan bewust dat de Islam bepaalde omgangsnormen heeft. Deze passen we toe in de praktijk;

We geven het maximale aantal uren Islamonderwijs aan alle groepen;

We vieren de twee islamitische feesten op school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de schoolgids kunt u lezen over de organisatie van het onderwijs:

- groepsorganisatie

- lesorganisatie

- differentiatie

- onderwijs aanbod

- ouderbetrokkenheid

- vakinhoud (taal, rekenen, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur)

- De Vreedzame School

- Godsdienstonderwijs

etc.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Al Yaqoet werkt met het Ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs Amsterdam en Diemen.
In het kort komt het neer op het volgende:

Basisondersteuning 

Basisondersteuning is de mogelijkheden om aan de (onderwijs) ondersteuningsbehoeften van leerlingen te voldoen zonder dat er sprake is van een specifiek arrangement.
Afspraken over de basisondersteuning zijn een indicatie of de school ‘handelingsbekwaam’ of ‘handelingsverlegen’ genoemd mag worden. Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken als een geheel van preventieve en licht curatieve interventies die:
1. binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school;
2. onder regie en verantwoordelijkheid van de school;
3. waar nodig met inzet van expertise van andere scholen en ketenpartners;
4. zonder specifiek arrangement en/of ontwikkelingsperspectief;
5. planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Pijlers van de basisondersteuning zijn:
· de school is in staat om te signaleren dat een leerling zich niet naar vermogen ontwikkelt;
· de school is in staat dit met behulp van handelingsgericht werken (HGW) te vertalen naar concrete ondersteuningsbehoeften;
· de school is in staat een aantal interventies zelf te verzorgen;
· de school is instaat en wordt in staat gesteld een beroep te doen op externe expertise.

Extra ondersteuning 

Ondersteuningstoewijzing/ arrangeren is het traject dat gevolgd wordt om tot een effectief arrangement te komen voor een leerling met een specifieke onderwijs behoefte.
Hier gaat het om de route naar een arrangement dat de basisondersteuning overstijgt.
Het arrangeren van of naar extra ondersteuning is in de meeste gevallen het realiseren van extra ondersteuning in de school.
Hiervan is sprake als de school ‘handelingsverlegen’ is, maar middels een arrangement, d.w.z. inzet van geld of expertise waarover de school niet binnen de basisondersteuning kan beschikken, toch binnen de school aan de onderwijsbehoefte kan voldoen.
In een enkel geval kan blijken dat ook dit niet afdoende is en er alleen in het speciaal (basis) onderwijs aan de onderwijsbehoefte kan worden voldaan. In dat geval vindt er ondersteuningstoewijzing plaats in de vorm vaneen toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO.                              
De route naar extra ondersteuning stapsgewijs:

1. Binnen de basisondersteuning;
a. Signalering door de leerkracht;
b. In gesprek met de interne begeleider (ouders woorden betrokken);
c. Opschalen/vergroten van ondersteuningsteam (met directeur, adviseur passend onderwijs, ouder-/kinderadviseur);
d. Arrangementen in de basisondersteuning.

2. Extra ondersteuning

Op het moment dat een arrangement de afgesproken basisondersteuning te boven gaat, d.w.z. als de school zonder inzet van extra expertise of middelenhandelingsverlegen is, is sprake van noodzaak tot extra ondersteuning, die in dit geval in de school wordt uitgevoerd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

ONDERWIJS AAN HET JONGE KIND

In de kleutergroepen wordt de basis gelegd voor het verdere leren. Daarom bieden we gestructureerd onderwijs in deze groepen, rekening houdend met de manier waarop kleuters leren. Het VVE-programma Piramide, dat we op onze school gebruiken biedt ons de mogelijkheid om adequate aandacht te besteden aan de stimulering van de verschillende ontwikkelingsgebieden van onze kleuters. Piramide is een projectmatige methode. Dat betekent dat er steeds een thema centraal staat. Door een combinatie van spelen, werken en leren in een positief pedagogisch klimaat worden leerlingen in hun ontwikkeling gestimuleerd op alle ontwikkelingsgebieden, uiteenlopend van taal- en denkontwikkeling tot creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De opdrachten sluiten aan bij het niveau van de leerlingen en bereiden de leerlingen tevens voor op het leren lezen, rekenen en schrijven. In ieder geval wordt op een structurele manier aandacht besteed aan: fonemisch bewustzijn, gecijferd bewustzijn, woordenschat, mondelinge taal, spreken en luisteren, het alfabetisch principe en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij gaan ervan uit dat spelen, ontwikkeling is. Daarom zorgen we voor rijk ingericht speel-leerhoeken en begeleiden de kleuters in hun spelontwikkeling. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd door observaties en toetsen behorende bij Piramide en het observatie-instrument KIJK. Verder vinden we de zelfstandigheid van leerlingen erg belangrijk en bieden daarom onze leerlingen ook veel keuzemogelijkheden (er wordt al met dagtaken/weektaken gewerkt).

TUTORING

Tutoring is bedoeld voor leerlingen die achterstand hebben opgelopen of dreigen te lopen. De tutor ondersteunt deze leerlingen zowel individueel als in kleine groepjes. De tutoring wordt verzorgd door een onderwijsassistente en de groepsleerkracht. Zij verzorgt individuele hulp in de groep aan leerlingen die extra steun nodig hebben. Die hulp kan op twee manieren gegeven worden: preventief en curatief. Voordat de groep met een project of activiteit aan de slag gaat, neemt de tutor de leerlingen die dat extra steuntje nodig hebben apart. Ze raken dan alvast vertrouwd met bepaalde begrippen. Dat geeft leerlingen een veilig gevoel. Ze worden vrijer en zelfverzekerder en zijn beter in staat mee te doen aan het project. Er ontstaat een positieve spiraal en de tutor kan zo achterstand voorkomen. Een andere manier van tutoring is remediërend: aan het eind van een project herhaalt de tutor samen met de leerling bepaalde begrippen uit het project. De leerling kan dan nog wat extra oefenen. De onderwijsassistenten worden ook ingezet in de groepen om de leerlingen te begeleiden, waardoor de groepsleerkracht de leerlingen die extra aandacht nodig hebben kunnen helpen.

VVE

In samenwerking met de welzijnsstichting AKROS organiseert de school 6 VVE thuisbijeenkomsten per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden aan de hand van themaboekjes uitleg gegeven over activiteiten die thuis met de betreffende kinderen gedaan kunnen worden om de ontwikkeling te stimuleren. Hierdoor krijgen ouders handvatten om hun kind(eren) te stimuleren bij zijn of haar ontwikkeling

DE OUDER- EN CONTACTMEDEWERKER

De school beschikt over een ouder- en contactmedewerker. Deze draagt zorg voor de speluitleen (1 keer per week) en organiseert themaochtenden en koffieochtenden voor de ouders. In een aparte brief stellen we ouders op de hoogte van de activiteiten en dagen waarop de ouder- en contactmedewerker aanwezig is.

Terug naar boven