Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)

Wildrijkstraat 2 1024 CL Amsterdam

  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten hebben een belangrijke plaats in het onderwijsproces.
Binnen de school zijn er afspraken gemaakt over de vaardigheidsscores die behaald dienen te worden. 
Als ondergrens hanteren wij de ondergrens van de inspectie. 
Als schoolnorm hanteren wij het landelijke gemiddelde. 
Voor de verschillende aanpakken: aanpak 1 laagste IV, aanpak II laagste II, aanpak laagste I.   
Deze tussenresultaten worden gerealiseerd door het geven van goed onderwijs op onze school en het evalueren van resultaten van methode toetsen. 
Onze school hanteert de norm dat de groep 80% of hoger moet scoren dit geldt ook voor de individuele leerlingen.
Indien bovenstaande scores niet behaald worden, wordt er ingezet op groepshiaten of individuele hiaten.

Twee keer per jaar bespreken we de trendanalyses in het team en wordt er per groep n.a.v. de dwarsdoorsnedes, verder ingezoomd op de groepsanalyses en leerlinganalyses. 
Aan de hand van deze groepsanalyse en leerlinganalyse maakt de leerkracht een plan van aanpak voor de verschillende vakken voor de komende periode.  
Aan het eind van deze periode wordt de werkwijze geëvalueerd en worden de evaluaties weer meegenomen, samen met de verschillende analyses voor het volgende plan van aanpak. Twee keer per jaar voeren de leerkrachten groepsbesprekingen met de intern begeleidster.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Actief burgerschap en sociale integratie 

Wij voeden onze kinderen op om te functioneren in een democratische samenleving, waaraan kinderen later moeten kunnen en willen deelnemen. Sociale en emotionele vaardigheden zijn belangrijk om te slagen in de maatschappij. Omgekeerd heeft de democratische samenleving behoefte aan actieve, betrokken en deelnemende burgers. Daar wil As-Siddieq Noord een bijdrage aan leveren in de vorm van actiefburgerschap en sociale cohesie.

Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om waar gewenst een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Bij burgerschap gaat het om DOEN. Op onze school streven wij  vooral naar een combinatie van het aanleren van kennis, vaardigheid en houding  en de kinderen de gelegenheid geven om deze nieuw verworven competenties toe te passen in de praktijk van alledag in de klas en in de school. We zien onze school dan ook als oefenplaats voor burgerschap.

De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen, niet als apart vak, maar als vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs. Onze school is een school waarin een vanzelfsprekend gezag is, maar een gezag dat wel samen gaat met een grote eigen verantwoordelijkheid van leerlingen, met model gedrag van leraren, en met leerlingen die een stem krijgen. We willen hieraan een invulling geven door het programma ‘De Vreedzame School’ en in het verlengde hiervan een doorlopend leerplan, van groep 1 tot en met groep 8, voor ‘Democratische burgerschapsvorming in het onderwijs’. Met dit ‘programma’ bereiden we onze leerlingen voor op het burgerschap in de samenleving. Als basis voor dit programma is het begrip ‘democratisch burgerschap’ geoperationaliseerd in vijfpijlers:

1.      Overleg, mening- en besluitvorming;

2.      Omgaan met conflicten;

3.      Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap;

4.      Omgaan met diversiteit en

5.      Democratische geletterdheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Overleg/mening-/besluitvorming
  • Omgaan met conflicten
  • Omgaan met diversiteit

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven