Hildebrand Van Loonschool

Hondecoeterstraat 6 1071 LR Amsterdam

  • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
  • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
  • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
  • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
  • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool

In het kort

Toelichting van de school

De Hildebrand Van Loonschool is een kleine en sfeervolle school. Iedereen is bij ons welkom. Onze leerlingen, leerkrachten en ouders zijn open, betrokken en vertrouwen elkaar. Samen bouwen wij aan onze school. We zijn trots op ons positieve schoolklimaat, de leerlingbegeleiding en het lesgeven in halve groepen. Op onze school wordt doordacht lesgegeven. Bij alles wat we doen dagen we onze leerlingen uit en motiveren we hen voor een leven lang leren.

Positief schoolklimaat
Een positief schoolklimaat zorgt voor een veilige leeromgeving. Met een schoolbreed programma (Kwink) leren de kinderen meer over hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Samen met de ouders helpen wij hen om het beste uit zichzelf te halen.

Leerlingbegeleiding en passend onderwijs
Onze leerkrachten zijn erg betrokken en hebben passie voor hun vak. Samen met het team van o.a. de intern begeleider, luisterjuf en plusleerkracht zorgen zij ervoor dat iedereen zich goed voelt binnen onze school. We geven passend onderwijs aan elke leerling. Onze intern begeleider werkt hiervoor nauw samen met andere onafhankelijke Amsterdamse scholen. Op deze manier bereiken wij voor iedere leerling een passend uitstroomniveau.

Halve groepen
De kwaliteit van ons onderwijs is erg hoog. Dat komt mede doordat we veel werken met halve groepen. Dankzij de inzet van o.a. vakleerkrachten en onderwijsassistenten wordt meer dan 50% van de lestijd in halve (of kleinere) groepen gewerkt. In deze kleine groepen is er extra ruimte voor individuele begeleiding. Elke leerling wordt gezien en krijgt persoonlijke aandacht.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze relatief kleine school is gevestigd in een sfeervol schoolgebouw. De compacte vorm van het gebouw zorgt ervoor dat elke verdieping met maximaal 3 groepen overzichtelijk is voor de kinderen. Per leerjaar hebben wij één groep van ca. 30 leerlingen. Het leerlingenaantal van onze school schommelt tussen de 230-240. We starten met twee kleine groepen 1 van ongeveer 15 leerlingen. In de loop van het schooljaar komen daar de kinderen bij die 4 jaar worden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Hildebrand Van Loonschool heeft een Sociale Veiligheidsplan waarin het omgangsprotocol, sociaal-emotioneel leren, het anti-pest protocol, het reglement ongewenst gedrag, monitoring sociale veiligheid en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn opgenomen. Het document is te downloaden van de website.

Terug naar boven