Hildebrand Van Loonschool

Hondecoeterstraat 6 1071 LR Amsterdam

 • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
 • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
 • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
 • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
 • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool

Het team

Toelichting van de school

Onze school heeft een hecht team van leraren. De groepsleerkrachten richten zich op de totale ontwikkeling van ieder kind in de groep met ondersteuning van onderwijsassistenten en de intern begeleider.
Tevens werken we met veel vakleerkrachten. Leerlingen worden hierdoor op specifieke gebieden extra begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling. Deze vakgebieden worden grotendeels in ‘halve groepen’ gegeven. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderwijs en de individuele aandacht voor de leerlingen nog beter. Voor de leerkrachten betekent het minder werkdruk en meer werkplezier.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof lossen wij, waar het kan, intern op door de inzet van eigen collega's, zodat voor onze leerlingen zoveel mogelijk bekende leerkrachten de groepen vervangen. Tevens hebben wij de beschikking over een invalpool met (oud)leerkrachten van onze school. Deze mensen kunnen indien nodig ingezet worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leiding van onze school is in handen van de directeur Tessa Arentsen. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de school, waaronder het onderwijskundig beleid. Daarnaast valt het functioneren van het team, de zorg voor het gebouw en de aanname van leerlingen ook onder haar verantwoordelijkheid. Samen met de bouwcoördinatoren, en in overleg met het team, zet zij de lijnen uit voor de schoolontwikkeling.

De school is verdeeld in een onder-, midden- en bovenbouw.
Er zijn drie bouwcoördinatoren:
Onderbouw: Alietini Wienke (groep 1 en 2)
Middenbouw: Judith Rink- van Vriesland (groep 3, 4 en 5)
Bovenbouw: Joyce Hidding (groep 6, 7 en 8)

Op de begane grond leren peuters en kleuters (groep 1A, 1B en 2) spelend aan de hand van verschillende thema’s.
De middenbouw (groep 3, 4 en 5) zit op de eerste en tweede verdieping. In deze groepen wordt de overgang gemaakt naar het ‘schoolse’ leren met het accent op leren lezen, taal en rekenen en maken de kinderen kennis met aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek.
In de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) wordt naast de basisvakken veel aandacht besteed aan de ‘zaakvakken’, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer en het zelf informatie zoeken, verwerken en presenteren. In groep 8 richten wij ons daarbij op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Naast groepsleerkrachten, werken er ook vakleerkrachten op de Hildebrand Van Loonschool. Deze vakleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de lessen in hun vakgebied. Wij hebben een vakleerkracht Engels, beeldende vormgeving (BeVo), gym, natuur & techniek, muziek, drama en filosofie.

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen uitdagend onderwijs te bieden. We willen de kinderen een goede basis meegeven met lezen, taal en rekenen. Naast de basisvakken hechten wij veel waarde aan diverse extra vakgebieden, aan het aanleren van belangrijke vaardigheden, zoals digitale, sociaal emotionele en zelfsturende competenties, als ook aan bijzondere activiteiten, excursies en schoolreizen.

Op de Hildebrand Van Loonschool werken 20 à 25 mensen: de leraren, de onderwijsassistenten, de directeur, de intern begeleider, de management assistente en de conciërge. Ieder schooljaar is een aantal stagiaires werkzaam op onze school. 

Voor een volledig overzicht van ons team verwijzen wij u naar onze website.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Hildebrand Van Loonschool worden de volgende speciale vakken aangeboden:

Engels: Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen Engels van een Engelstalige vakleerkracht. We willen dat zij plezier hebben in het leren van Engels, zodat zij goed voorbereid zijn op het Engels in het voortgezet onderwijs. Onze leerlingen hebben een goede aansluiting op het hoge niveau Engels dat diverse, tweetalige, VO-scholen in Amsterdam aanbieden.

Natuur & Techniek: De lessen natuur en techniek worden aangeboden in de groepen 5 t/m 8. Dit doen we in blokken van 3 à 4 weken. We starten deze lessen altijd vanuit verwondering of nieuwsgierigheid. Daarmee is het een goed voorbeeld van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’. We behandelen veel verschillende onderwerpen zoals: stuiteren, papierrecycling, geluid is trilling, energie en electriciteit.

Beeldende vorming (BeVo): BeVo wordt altijd gegeven in halve groepen onder leiding van een vakleerkracht. Bij BeVo maken de leerlingen afwisselend gebruik van hun verbeelding, waarneming en/of fantasie. We werken met veel verschillende materialen, gereedschappen en technieken.

Bewegingsonderwijs: Het bewegingsonderwijs wordt in de gymzaal gegeven door de gymleerkracht aan alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Centraal staat de ontwikkeling van de bewegingsvaardigheid, spelvaardigheid en sociale vaardigheden. Vanaf groep 3 douchen leerlingen na de gymles. Voor de gymlessen zijn een eigen handdoek, ‘gemerkte’ kleding en gymschoenen (geen zwarte zolen) verplicht.

Muzikale vorming: De lessen worden gegeven door een docent van de Amsterdamse Muziekschool in samenwerking met de groepsleerkracht.

Drama: De lessen drama worden verzorgd door docenten van De Amsterdamse Jeugdtheaterschool.

Filosofie: Als onderdeel van ‘burgerschapskunde’ worden er filosofielessen gegeven in groep 5 t/m 8 door een gastdocent. (Deze lessen vallen onder "Godsdienstige- en sociaal emotionele vorming"). In deze lessen leren kinderen hun mening genuanceerd te verwoorden, te luisteren naar de mening van de ander, vragen te stellen en te argumenteren. In groep 7 en 8 staat de vraag centraal hoe mensen met al hun (culturele) verschillen naast en met elkaar kunnen leven. We dagen hen uit om na te denken over wat een ideale samenleving is.

Frans: Het streven is dat wij onze leerlingen van groep 8 (een deel van het jaar) kennis laten maken met de Franse taal. Per schooljaar wordt bekeken hoe dit wordt vormgegeven. Deze lessen worden gegeven buiten de reguliere lestijd om, op basis van vrijwillige deelname.

Schooltuinen: Tijdens de schooltuinlessen in groep 6 en 7 komen de leerlingen van alles te weten over de groeiprocessen en de voedselproductie. Dit leren ze door zelf te zaaien, planten, wieden en oogsten. We willen hen hiermee niet alleen kennis maar ook respect voor natuur en milieu bijbrengen. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als school willen wij elke leerling passend onderwijs aanbieden. Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie en de begeleiding hiervan. Zij adviseert de leerkrachten en organiseert de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.

Om passend onderwijs goed vorm te geven werken wij nauw samen met de besturen van 12 andere onafhankelijke Amsterdamse scholen (de ‘BOVO-scholen’). Samen beschikken wij over een solidariteitsfonds en een adviseur passend onderwijs. De intern begeleiders van alle scholen binnen de federatie vormen een netwerk. Zij werken samen, delen expertise en volgen gezamenlijk scholing. Ook maken wij deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.

Kinderen kunnen pas goed leren als zij zich ook goed voelen op school. Wij doen ons best om de leerlingen daarin optimaal te begeleiden. Wij willen graag dat zij zich goed voelen in de groep, goed voelen bij de leerstof en goed in hun vel zitten. Dit betekent dat er leerlingbegeleiding is voor elke leerling.

Wij spreken op onze school van een geïntegreerde leerlingbegeleiding. De leerlingbegeleiding is verweven binnen de verschillende rollen en activiteiten van onze school. De volgende mensen spelen hierin een rol:

Groepsleerkracht
Bij leerlingbegeleiding staat de sociale en emotionele van de leerling centraal. Daarom is de groepsleerkracht de spil in ons leerlingbegeleidingssysteem. Op deze manier hebben leerlingen en ouders een duidelijk aanspreekpunt.

Intern begeleider
Onze intern begeleider adviseert groepsleerkrachten bij het pedagogisch en didactisch handelen in de groep. Ze is verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de leerlingbegeleiding binnen de school en de begeleiding van de leerkrachten. De intern begeleider coördineert de extra ondersteuning en zorgt voor de afstemming tussen de betrokkenen. Zij is verantwoordelijk voor een doorgaande lijn in de begeleiding van leerlingen die een specifieke aanpak of ondersteuning nodig hebben. Onze intern begeleider werkt nauw samen met de orthopedagogen en kinderpsychologen, leerkrachten en ouders om de extra begeleiding op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling optimaal te laten verlopen. Zij stemt de extra begeleiding en ondersteuning af met onze Ouder Kind Adviseur en waar nodig met onze Adviseur Passend Onderwijs. Ook met andere externe deskundigen, instellingen en collega’s wordt intensief samengewerkt.

Begeleiding van orthopedagoog/kinderpsycholoog
Kinderen kunnen extra begeleiding krijgen op het gebied van rekenen, lezen, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze extra begeleiding wordt grotendeels gegeven door orthopedagogen en kinderpsychologen met wie wij intensief samenwerken. Kinderen kunnen in perioden van 12 weken extra begeleiding krijgen die wordt afgestemd met leerkrachten en ouders, gecoördineerd door de intern begeleider.

Plusleerkracht 
Onze school heeft twee leerkrachten die gespecialiseerd zijn in het onderwijs aan kinderen die leerstof op een hoog niveau kunnen verwerken. Deze plusleerkrachten ondersteunen en adviseren de groepsleerkrachten, zodat deze leerlingen binnen de groep verrijkings- en verdiepingsstof krijgen. Daarnaast werken zij eenmaal per week met kleine groepjes leerlingen.

Vertrouwenspersonen
Soms kan het gebeuren dat kinderen niet met hun probleem/klacht terecht kunnen bij de groepsleerkracht. In deze gevallen kunnen zij altijd terecht bij de vertrouwenspersonen voor kinderen, Esley Hogendoorn en Ageeth Verbruggen. Zij zijn een bekend gezicht op school en voor alle leerlingen goed bereikbaar. 

De vertrouwenspersonen bieden kinderen een luisterend oor en helpen hen bij het vinden van een oplossing voor hun probleem of klacht. De leerlingen kunnen hen ook vragen ter ondersteuning bij een gesprek. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Aan het begin van het schooljaar stellen Esley en Ageeth zich voor aan de kinderen van groep 4 t/m 8. 

Ouder- en Kind Adviseur
Onze school werkt al jaren samen met een ouder- en kindadviseur: Jolien Koopman. Zij ondersteunt ouders en leerkrachten als een kind en/of gezin begeleiding nodig heeft. De meeste jeugdhulp wordt georganiseerd via het ouder- en kindteam. Soms is er meer specialistische of langdurige hulp nodig. De ouder- en kindadviseur kan deze hulp inschakelen of de ouders verwijzen naar de juiste instanties. De ouder- en kindadviseur werkt nauw samen met onze intern begeleider. Op deze wijze wordt er op de Hildebrand Van Loonschool goed samengewerkt door onderwijs en jeugdhulp. Jolien Koopman is te contacteren via e-mail: j.koopman@oktamsterdam.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Adviseur Passend Onderwijs
De Adviseur Passend Onderwijs begeleidt en helpt bij begeleidingstrajecten in nauwe samenwerking met onze intern begeleider. De adviseur maakt regelmatig deel uit van het zorgoverleg over leerlingen van onze school. Ook begeleidt deze de toelating tot het Speciaal (Basis) Onderwijs.

Kindercursus
Voor leerlingen uit de middenbouw wordt de Kindercursus georganiseerd. In overleg met de leerkracht, de intern begeleider en ouders krijgen kinderen hier een uitnodiging voor. De Kindercursus is in totaal 8 x 1 uur. Voordat een leerling begint met de cursus vindt er een gesprek plaats, samen met de ouders en de leerkracht. Hierin wordt gesproken over de doelen die de leerling wil behalen. Na afloop van de cursus evalueren we samen deze doelen.

De Kindercursus wordt gegeven in kleine groepjes door twee orthopedagogen. De orthopedagogen helpen hen om sterker te staan en hun positie in te nemen in een groep. Ook leren ze de leerlingen hoe zij zichzelf kunnen presenteren en iets over zichzelf kunnen vertellen. Doordat zij hun zwakke en sterke punten leren kennen, vergroten de kinderen hun zelfvertrouwen.

Tijdens de cursus krijgen de leerlingen huiswerkopdrachten mee. Deze opdrachten maken ze samen met hun ouders en nemen ze elke week mee naar de cursus. Zowel de kinderen als de ouders en leerkrachten zijn heel enthousiast over de Kindercursus en het effect hiervan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor de kinderen van 2 tot 4 jaar verzorgt Combiwel op elke werkdag gedurende het hele jaar ‘halve dagopvang’ van 08.30 uur tot 13.30 uur in de ‘voorschool’ Impe Dimpe. 

Een peuter wil samen met vriendjes spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op de Peutercombi voorscholen. Het is kinderopvang met veel aandacht voor de ontwikkeling van 2 tot 4 jarigen. De pedagogisch medewerkers zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden met activiteiten en thema’s ‘avontuur op maat’. 'Spelen, ontdekken en leren, wij luisteren naar de natuurlijke behoefte van kinderen!'

De voordelen van de Peutercombi voorscholen op een rij:

 • vijf halve dagen opvang
 • 52 weken per jaar open
 • kinderopvang met voorschool programma
 • plezier maken en spelenderwijs leren
 • opstap voor de basisschool

Terug naar boven