Hildebrand Van Loonschool

Hondecoeterstraat 6 1071 LR Amsterdam

  • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
  • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
  • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
  • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool
  • Schoolfoto van Hildebrand Van Loonschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In januari geeft de leerkracht de leerlingen een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs en bespreekt dit advies met de ouders. Alle leerlingen van groep 8 maken in de maand april een verplichte eindtoets. 

Zoals te zien is op de volgende pagina zijn de uitkomsten van de gemaakte Cito eindtoetsen van de afgelopen 5 schooljaren positief. Toch is het moeilijk aan de hand van percentages goede uitspraken te doen over de kwaliteit van de basisschool, want het vergelijken van de eigen cijfers met die van andere scholen kan een vertekend beeld opleveren. Scholen met veel leerlingen met een relatief laag beginniveau kunnen heel goed onderwijs geven, maar kunnen minder hoog scoren bij de ‘Eindtoets Basisonderwijs’ van het Cito.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Drie keer per jaar bespreken de groepsleerkrachten met alle ouders de ontwikkeling van de leerlingen in de diverse vormingsgebieden. Voorafgaand aan het gesprek met de ouders bespreekt de groepsleerkracht de resultaten met de leerling (vanaf groep 4).

In de groepen 3 t/m 8 wordt hierbij een rapport opgemaakt. De vorderingen worden aangegeven met: zg (zeer goed), g (goed), rv (ruim voldoende), v (voldoende), m (matig), o (onvoldoende). De rapporten geven aan hoe de leerlingen de lesstof verwerkt hebben en hoe zij de methodetoetsen hebben gemaakt. Daarnaast worden de ouders in de gesprekken in februari en aan het einde van het schooljaar geïnformeerd over de behaalde resultaten bij de methodetoetsen en Cito-toetsen. De ontwikkeling van de leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

De kwaliteit van het onderwijs blijkt onder andere uit de resultaten die de leerlingen behalen. De resultaten kunnen worden gemeten aan toets-uitslagen. De toets die op onze school wordt gebruikt en die een vergelijking mogelijk maakt met andere scholen is de ‘Centrale Eindtoets Basisonderwijs’ van het Cito. Deze toets wordt afgenomen in groep 8.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven