Oecumenische basisschool De Vijf Sterren

Markengouw 245a 1024 EA Amsterdam

  • Het vooraanzicht van IKC De Vijf Sterren.

(foto's gemaakt door John Lewis Marshall)
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basisschool de Vijf Sterren wordt handelingsgericht gewerkt. Dit houdt in dat leerkrachten de vorderingen van leerlingen nauwgezet volgen en hen planmatig bedienen van leerstof aangepast op het niveau van de leerling. In de praktijk houdt dit in dat leerlingen werken in een basis,- plus,- of instructiegroep. Leerlingen die meer aankunnen krijgen verdiepingsstof, waarbij de instructiegroepen meer ondersteuning krijgen bij het verwerken van de leerstof.

De tussenresultaten worden door de leerkrachten, daarbij ondersteund door onze intern begeleiders, geanalyseerd en gebruikt om te bepalen of leerlingen nog in de juiste niveaugroep werken (meer uitdaging of meer ondersteuning), of alle leerstof voldoende is overgekomen (is er uitval op een specifiek domein dat klassikale herhaling behoeft) of zijn de resultaten conform verwachtingen en kan het huidige aanbod gecontinueerd dan wel versneld worden. De tussenresultaten bepalen, mede met de observaties van de leerkracht, welk onderwijsaanbod de komende periode plaats zal vinden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Amsterdamse afspraken: de kernprocedure PO-VO De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs (VO) vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure vindt u hier en op de website www.schoolkeuze020.nl .

Doorstroomtoets

Alle leerlingen van groep 8 maken begin februari de doorstroomtoets. Op onze school hanteren we daarbij de DIA-toets. Nadat de leerlingen de uitslag van de doorstroomtoets hebben ontvangen, volgt uiterlijk eind maart het definitieve schooladvies. Meer informatie over de doorstroomtoets vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Het schooladvies

Het schooladvies is bindend bij de toelating van leerlingen in het VO. Alle leerlingen in groep acht ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. Het definitieve schooladvies volgt uiterlijk 24 maart. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie op sociale opbrengsten richt zich op de drie basisbehoeften die alle kinderen hebben:

  1. Kinderen willen iets kunnen, iets bijdragen. Ze zijn competent en hebben talenten
  2. Kinderen willen relaties met anderen kunnen aangaan, zich onderdeel voelen. Ze zijn in staat om verbinding te maken.
  3. Kinderen willen vrijheid voelen en hebben om zelf initiatieven te nemen, zelf keuzes maken zonder voortdurende hulp of toestemming te hoeven vragen. Zij ervaren en krijgen autonomie en gaan daar (zelf)bewust mee om. 

Concreet betekent dit dat er duidelijke grenzen zijn waarbinnen de leerling zich kan bewegen, maar dat er ook oefenruimte is voor het kind om zelf zijn relaties met anderen vorm te geven. Autonomie en competentie wordt in veel activiteiten bewust besproken met leerlingen. Wat kan je zelf? Waar heb je hulp bij nodig?

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Competentie en talent
  • Relatie en verbinding
  • Autonomie en zelfbeeld

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen in Nederland. Zij heeft hierbij regels opgesteld zodat zij op een eerlijke manier scholen kan vergelijken. Een van de onderdelen waar de inspectie normaal naar kijkt, is de gemiddelde score van de verplichte eindtoets. Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen in het funderend onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Voor meer informatie zie de website van de inspectie. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert.

In 2021 heeft de school een digitaal bezoek van de inspectie gehad en alle documenten en resultaten doorgesproken. De Vijf Sterren heeft wederom een voldoende gescoord en op een aantal onderdelen zelfs goed. Tijdens het bezoek in 2019 gaf de inspectie al aan onder de indruk te zijn van ons pedagogisch klimaat, de kwaliteitscultuur, de systematische manier van werken en het verbeteren van ons onderwijs. 

Terug naar boven