Oecumenische basisschool De Vijf Sterren

Markengouw 245a 1024 EA Amsterdam

 • Het vooraanzicht van IKC De Vijf Sterren.

(foto's gemaakt door John Lewis Marshall)
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de startpagina van Basisschool de Vijf Sterren.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en de ontwikkeling van onze basisschool.

Tot ziens op basisschool de Vijf Sterren!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Integraal Kind Centrum
 • Talentontwikkeling
 • Gedifferentieerd aanbod
 • Oecumenische identiteit
 • Kwaliteit & Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen ontplooien zich optimaal

Wij houden rekening met de persoonlijke behoeftes en ontwikkeling van het kind. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op het niveau van aanbod, de wijze van verwerking, de mate van zelfstandigheid van ondersteuning door de leerkracht. Leerlingen werken op een niveau dat hen succes laat ervaren waardoor hun competentiegevoel, eigenwaarde en zelfvertrouwen groeit. Dit houdt in dat wij bij ons aanbod rekening houden met de belevingswereld van de kinderen. Wij laten de methode los als wij mogelijkheden zien om de gestelde doelen op een wijze te realiseren die meer betekenisvol is en beter beklijft. Wij versnellen bewust als de stof al beheerst wordt of geven juist meer tijd indien nodig en zetten coöperatieve werkvormen of bewegend leren in als wij zien dat dit tot betere resultaten leidt.

Naast de cognitieve ontwikkeling zetten we in op de talenten van kinderen op het gebied van Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn, Communicatie, Techniek en Technologie, Sport, Wetenschap en  Ondernemerschap. Kijkend naar het vervolgonderwijs krijgt ieder kind een advies dat past en waar het trots op mag zijn!  Alle partners van het IKC brengen hun expertise in en de ouders maken dit geheel compleet. We kijken samen naar wat leerlingen nodig hebben om te excelleren.      

Leerlingen hebben invloed en staan in verbinding met anderen

Binnen onze werkwijze wordt een steeds actievere rol verwacht van kinderen. Zij krijgen meer en meer verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Eigenaarschap en autonomie wordt versterkt doordat leerlingen zelf keuzes mogen maken aangaande hun schooltaken, hun stem laten horen tijdens kindgesprekken en input leveren voor het kindplan en hun schoolrapport. Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun leerproces en resultaten wat bijdraagt aan gevoel van zelfvertrouwen, autonomie en zelfkennis.  

Net als bij hun cognitieve ontwikkeling krijgen leerlingen ook meer en meer verantwoordelijkheid voor hun eigen sociaalemotionele ontwikkeling en het aangaan en onderhouden van relaties. Zo stellen zij gezamenlijk klassenregels op, oefenen zij via de leerlingenraad en de Vreedzame Wijk invloed uit op (de omgeving) van hun school. Tijdens deze activiteiten maken we kinderen bewust van hun eigen invloed en mogelijkheden als het gaat maatschappelijke ontwikkelingen in hun buurt en leven. Door bewust ruimte en aandacht voor omgangsvormen binnen de school en wijk centraal te stellen ontstaat er ruimte voor kinderen om zelf relaties met anderen vorm te geven. Vanuit onze oecumenische identiteit versterken wij deze relaties door expliciet aandacht te besteden aan verschillende culturele en innerlijke drijfveren van mensen. Tijdens uitstapjes, burgerschap activiteiten, (religieuze) vieringen en gesprek leren de kinderen hun eigen drijfveren beter kennen, zich inleven in een ander en de meerwaarde van verbonden zijn.

Wat mag u van onze kinderen als zij IKC de Vijf Sterren verlaten?

 • Kinderen die zichzelf kennen en zijn in staat verbinding te maken met anderen en de wereld.
 • Kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor hun eigen leerproces.
 • Kinderen die een brede kijk op zaken hebben en geïnteresseerd zijn in een ander.
 • Kinderen met creatieve ideeën en een sterk ontwikkeld innerlijk.
 • Kinderen met voldoende kennis en vaardigheden om succesvol door te stromen naar het VO·
 • Kinderen die volwaardig deel kunnen en willen nemen aan de maatschappij.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
376
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen. De Vijf Sterren hanteert een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle kinderen eten op school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Vijf Sterren hecht veel waarde aan een veilige school en schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden. Op onze school zijn de afspraken, die voortvloeien uit het convenant ‘Veilig in en om SchoolPrimair Onderwijs Amsterdam-Noord’ (2004) van kracht. Het convenant is ondertekend door de schoolbesturen van AMOS, ASKO en het Openbaar Schoolbestuur, het stadsdeel Amsterdam-Noord, Politie Amsterdam & Amstelland en het Openbaar Ministerie. Dit betekent o.a. dat:

 • onze school een contactpersoon Veiligheid heeft; Ellen Ottenbros
 • er een verbod is op vandalisme, (seksuele)intimidatie, discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineelgedrag; 
 • schelden niet is toegestaan;
 • bij het plegen van een strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte wordt gedaan;
 • in geval van (het vermoeden van) van crimineelgedrag contact met de politie zal worden opgenomen. 

Deze afspraken gelden voor iedereen die zich in en rond onze school bevindt. Naar aanleiding van het digitaal veiligheidsplan zijn actiepunten geformuleerd. Deze zijn opgenomen in onze jaarplannen. 

Terug naar boven