Oecumenische basisschool De Vijf Sterren

Markengouw 245a 1024 EA Amsterdam

 • Het vooraanzicht van IKC De Vijf Sterren.

(foto's gemaakt door John Lewis Marshall)
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren

Het team

Toelichting van de school

Binnen onze school werken diverse teamleden met verschillende taken en verantwoordelijkheden. Op dit moment telt het team een kleine 45 personen, waarvan ca. 30 leerkrachten. De andere teamleden hebben een ondersteunende of leidinggevende functie.

 • Directie is eindverantwoordelijk voor algemene schoolzaken
 • Bouwcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bouwen
 • Interne begeleiders organiseren en coördineren speciale zorg van kinderen die dat nodig hebben
 • Groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep
 • Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten bij de dagelijkse gang van zaken in de groep
 • Vakleerkrachten verzorgen het onderwijs in een bepaald vak (handvaardigheid, gym)
 • Administratie is verantwoordelijk voor administratie, telefoon en de ondersteuning van leerkrachten
 • Contactpersonen ouders zijn aanspreekpunt voor vragen, zorgen of klachten van ouders, verzorgen thema ochtenden.
 • Conciërge is verantwoordelijk voor diverse taken, zoals klein onderhoud aan het gebouw.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof bij langere periodes wordt vervanger door een tijdelijke aangestelde (externe) vervanger.

Verlof bij kortere periodes vangen we in de regel op met eigen personeel (tijdelijke uitbreiding werkdagen en/of wisseling van dagen)

Ter volledigheid moeten wij hier opmerken dat, met het oog op het lerarentekort, er bij geen vervanging ook leerlingen verdeeld kunnen worden en/of naar huis worden gestuurd. Wij proberen dit te voorkomen, maar zullen een beroep op ouders moeten doen als er sprake is van overmacht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat het schoolbestuur en de school voor iedere leerling die op de school zit of zich aanmeldt en voor wie ook plek is, voor passend onderwijs moeten zorgen. Hierbij moeten zij eerst nagaan wat de school zelf kan doen, met of zonder extra ondersteuning. Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is dat de school met ouders overlegt wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke ondersteuning hierbij het beste past. Klik hier voor meer informatie over passend onderwijs en zorgplicht.

Wat houdt Passend onderwijs in? Passend onderwijs wil zeggen dat de school waar uw kind is ingeschreven de hulp en begeleiding moet bieden die uw kind nodig heeft. Als uw kind meer hulp of ondersteuning nodig heeft dan de school van uw kind kan bieden, dan zal de school, samen met u, een andere school voor uw kind moeten zoeken. Het initiatief ligt dus steeds bij de school van uw kind. U hoeft niet zelf op zoek. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school van uw kind staat beschreven welke hulp en ondersteuning de school al in huis heeft. Denk aan rekenspecialisten, deskundigen op het gebied van dyslexie etc. De school kan als dat nodig is ook specifieke ondersteuning in huis halen, bijvoorbeeld advies van-, of begeleiding door een (gedrags)deskundige, een logopedist of een psycholoog. 

Naast deskundigheid en expertise die aanwezig is in de school, of die door de school in huis kan worden gehaald, spelen ook andere factoren een rol. Zo kan binnen een kleine klas vaak meer begeleiding worden geboden dan binnen een klas met veel leerlingen. En niet elke school heeft een lift voor kinderen die slecht ter been zijn of niet kunnen lopen.    

Soms blijkt dat het echt niet lukt om een kind binnen de eigen school passend onderwijs te bieden. In die situaties zal de school het samenwerkingsverband Amsterdam Diemen (SWV) vragen om met de school mee te kijken en te beoordelen of een kind een andere vorm van onderwijs nodig heeft. Bijvoorbeeld speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO). Als het gaat om een kind met een taalontwikkelingsstoornis en het de school niet lukt om passend onderwijs te geven, dan kan het kind ook naar een speciale school. Het is dan niet het SWV maar een organisatie genaamd Kentalis die de beoordeling doet.

Benieuwd welke ondersteuning onze school kan bieden? Dit staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Wilt u dat inzien, klik dan hier.

Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen

Alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben samen en op grond van de wet, een samenwerkingsverband opgericht. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen (SWV). Dit SWV ondersteunt en adviseert de aangesloten scholen bij de uitvoering van passend onderwijs.   Kijk voor meer informatie over passend onderwijs in Amsterdam en Diemen op de website van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen: www.swvamsterdamdiemen.nl. U kunt het Samenwerkingsverband als volgt bereiken: Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen Bijlmerdreef 1289-2, 1103 TV Amsterdam, T: 020 7237100, E: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl  

Samenwerking met de gemeente voor jeugdhulp

Onze school vindt een goede samenwerking met de jeugdhulp heel belangrijk. De school werkt  daartoe samen met de Ouder- en Kindteams van de gemeente. Heeft u vragen of zorgen over uw kind, neem dan contact op met de ouder- en kindadviseur van onze school: Genelva Oosterwolde. U kunt  contact opnemen via 06-46362684 of per e-mail: g.oosterwolde@oktamsterdam.nl. Zij is op dinsdag aanwezig op onze school. 

Medezeggenschap bij passend onderwijs

Er zijn verschillende medezeggenschapsorganen betrokken bij passend onderwijs 

 • Medezeggenschapsraad van de school: de MR van de school is samengesteld uit leerkrachten en ouders en heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel
 • Ondersteuningsplanraad: dit is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken van de schoolbesturen die zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. De raad in Amsterdam Diemen bestaat uit tien personen: vijf ouders en vijf personeelsleden van de scholen. 
 • MR van de schoolbesturen: de besturen waar meerdere scholen onder vallen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de MR’s van de scholen. De GMR heeft formeel geen rol in de medezeggenschap op passend onderwijs. Toch heeft zij een belangrijke rol. Het budget voor extra ondersteuning wordt in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen geheel toebedeeld aan de besturen. De GMR heeft informatierecht en daarmee inzicht in de wijze waarop het schoolbestuur de toewijzing van extra ondersteuning organiseert. De GMR kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaand overzicht is bij benadering. Veel vakgebieden worden integraal aangeboden, binnen een thema en/of project. Onze leerkrachten werken met jaarplanningen vanuit de methodes.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaand schema is bij benadering. Veel vakgebieden worden in samenhang aangeboden. Tevens maken onze leerkrachten bewuste keuzes om bepaalde stof te herhalen, over te slaan en/of aan te passen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Erg belangrijk in ons ondersteuningsprofiel is de visie die de school heeft op Passend Onderwijs. Deze visie is richtinggevend voor hoe passend onderwijs vorm krijgt en wordt gerealiseerd op onze school. Dit geldt ook voor de doelgroep waar wij ons op richten. Wij streven naar ‘bijzonder goed onderwijs met voor elk kind de aanpak die werkt’. Een belangrijke vraag hierbij is: ‘Wat heeft deze leerling nodig?’.

Voor het beantwoorden van die vraag is de samenwerking met ouders van wezenlijk belang. De leerkracht, intern begeleider en de ouder(s) werken samen om die vraag te beantwoorden. Een andere belangrijke vraag is: ‘Kunnen we dit samen of met hulp van anderen realiseren? Waar noodzakelijk zullen we als school ook grenzen moeten stellen en bewaken, deze worden ook beschreven in het profiel. De Vijf Sterren is een wijkgerichte buurtschool.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • Scholing op de gebieden: zelfregulerend werken,  executieve functies en kindgesprekken.
 • Extra leertijd d.m.v. aanbod in de meivakantie en na schooltijd (o.a. Profijtklas)
 • Woordenschat (alle groepen)

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven