IKC De Buikslotermeer

Breedveld 7 1025 PZ Amsterdam

  • Schoolfoto van IKC De Buikslotermeer
  • Schoolfoto van IKC De Buikslotermeer
  • De speelpleinen zijn uitdagend, groen en schaduwrijk.
  • Schoolfoto van IKC De Buikslotermeer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Cito-eindtoets in schooljaar 2021-2022 is zeer goed gemaakt door onze groep 8. Met een score van 540.8 is de landelijke norm van 534.8 ruimschoots behaald.

We zijn trots op onze eindtoets score!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden op De Buikslotermeer de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. De inhoud van het onderwijs wordt mede op de resultaten van deze toetsen gebaseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt gevormd door een interne commissie, bestaande uit de leerkrachten van groep 8, directie en interne begeleiding. Er wordt gezamenlijk gekeken naar de harde en zachte leerlingengegevens. De harde leerlingengegevens komen uit het leerlingvolgsysteem waarin o.m. alle toetsgegevens staan genoteerd (dit betreft de resultaten van zowel de methode-afhankelijke als de methode-onafhankelijke toetsen). De zachte leerlinggegevens betreffen de werkhouding in de klas en de houding met betrekking tot huiswerk, de interne motivatie, de inzet, het gedrag, etc. 

Het schooladvies is een bewuste en onderbouwde keuze voor het best passend vervolgonderwijs. De Buikslotermeer staat voor realistisch en kansrijk adviseren. Ouders worden goed meegenomen in dit proces, waardoor het schooladvies zelden een verrassing is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het is belangrijk dat de kinderen positief gestimuleerd worden, omdat zelfvertrouwen en het geloof dat je jezelf kunt verbeteren essentieel is voor een goede toekomst. Daar werken we als team op IKC De Buikslotermeer elke dag aan. De kinderen leren niet voor de toets, maar voor het leven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Iedereen is welkom
  • Veiligheid
  • Optimale talent ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven