IKC De Buikslotermeer

Breedveld 7 1025 PZ Amsterdam

  • Schoolfoto van IKC De Buikslotermeer
  • Schoolfoto van IKC De Buikslotermeer
  • De speelpleinen zijn uitdagend, groen en schaduwrijk.
  • Schoolfoto van IKC De Buikslotermeer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op De Buikslotermeer werken collega's die gebruik maken van BAPO verlof. Zij zijn één dag per week of één dag per twee weken afwezig. Aan iedere leerkracht met BAPO verlof is een vaste partner gekoppeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle groepen hebben 1 of 2 groepsleerkrachten, vaak met ondersteuning van een onderwijs assistent. 

Voor onderstaande vakken zijn er vakdocenten:

Muziek

Op De Buikslotermeer wordt gewerkt met "Hallo Muziek". De kleuters en de leerlingen van groep 3 en 4 krijgen iedere week drie kwartier muziekles van professionals. Er wordt gezongen, er worden muziekspelletjes gedaan en er wordt gestart met het aanleren van het notenschrift. In groep 5 tot en met 8 maken de kinderen kennis met verschillende muziekinstrumenten. Gedurende een half jaar krijgen ze iedere week les op één van de volgende instrumenten; slagwerk, keyboard, gitaar, djembé, samba en saz. Na een halfjaar wordt er gewisseld en krijgt de groep les op een ander instrument.

Gymnastiek

Onze vakdocente gymnastiek organiseert naast de reguliere gymlessen in groep 1 t/m 8 ook lessen voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben bij hun motorische ontwikkeling en naschoolse sportworkshops van Jump-in. De Buikslotermeer is een Gezonde School op het gebied van sport en voeding.

Film

Daarnaast krijgen de kinderen in wisselende groepen per jaar les van een vakdocente voor film. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aanvulling op het curriculum:

- Burgerschapskunde is geïntegreerd in het lesaanbod van wereldoriëntatie en sociaal-emotioneel leren (methode Kwink).

- Eén keer per week heeft groep 5 schoolzwemmen. De groep gaat onder begeleiding van de leerkracht en ouders met de bus naar het zwembad.

- Groep 6 en 7 hebben jaarlijks een schooltuinen-project. Het programma begint in januari met een binnenles. Afhankelijk van het weer starten de buitenlessen in april of mei.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Buikslotermeer is een openbare school.

Wij staan open voor alle kinderen in Amsterdam Noord en omstreken. In het Schoolondersteuningsprofiel staand de grenzen aan ons onderwijs duidelijk beschreven.

IKC De Buikslotermeer heeft binnen de school een Expertisecentrum gehuisvest, met veel deskundigheid aan boord. Tevens hebben we een DoeLab in de school voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Ze hebben meer moeite met de lesstof en begrijpen met alle extra ondersteuning nog steeds de stof niet goed. Ook gaat het om leerlingen die het plezier in leren kwijt zijn, die onzeker zijn en/of weinig zelfvertrouwen hebben.

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, hebben we een LeerLab in de school gevestigd. De kinderen werken projectmatig en onderzoekend.

Voor kinderen in groep 5 t/m 8 die extra ondersteuning bij taal/lezen en rekenen nodig hebben, is er Huiswerkbegeleiding van bureau SKC. Tijdens de Huiswerkbegeleiding (op dinsdag na schooltijd) leert de mentor de leerlingen op een interactieve manier allerlei leer- en sociale vaardigheden, die belangrijk zijn voor de schoolloopbaan van uw kind. Denk hierbij aan begrijpend lezen, samenvatten, presenteren en samenwerken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan rekenvaardigheid, zelfvertrouwen en het vergroten van leerplezier. De focus van de huiswerkbegeleiding ligt dus vooral op taalvaardigheid en rekenvaardigheid. De school selecteert leerlingen voor de wekelijkse huiswerkbegeleiding na schooltijd. Uw kind wordt in een klein groepje begeleid (max. 6 leerlingen) door een mentor tot het einde van het schooljaar. Zo is er voldoende tijd en ruimte om vragen te beantwoorden en een vertrouwensrelatie op te bouwen. Een mentor is een HBO of WO student die het hele schooljaar uw kind wekelijks begeleidt. De kosten van de begeleiding bedragen € 15,- voor het hele schooljaar.

Voor leerlingen in groep 8 voor wie de overstap naar het Voortgezet Onderwijs erg groot is, is er een begeleidingsprogramma om de leerlingen (en ouders) hier goed op voor te bereiden. Dit heet: De Grote Oversteek.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie het SchoolOndersteuningsPlan (SOP).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven