School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte

Leksmondplein 27 1108 EL Amsterdam

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde kerndoelen als in het regulier onderwijs. Kerndoelen bepalen het onderwijsaanbod en het niveau van de kennis en vaardigheden die leerlingen moeten opdoen. Professionals op de VHS denken niet in belemmeringen maar in onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarom staat in de beschrijving van het OPP van iedere leerling (voor alle leerlingen op het SBO wettelijk verplicht) de onderwijsbehoefte centraal.

Op de VHS wordt de cyclus van het handelingsgericht werken (HGW) gevolgd. Door middel van goede observaties van de leraar en de interne schoolpsycholoog/orthopedagoog, wordt het (leer)gedrag vertaald naar specifieke onderwijsbehoeften en wordt het didactisch en pedagogisch handelen afgestemd op de individuele behoefte van de leerling, met als doel het hoogst haalbare individuele leerrendement te behalen. De school volgt nauwlettend of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt en past de aanpak, het onderwijs- en beredeneerd leerstofaanbod hierop aan. Hiervoor worden onder andere de methode gebonden toetsen gebruikt en twee maal per jaar (januari en juni) de Citotoets. De analyse van deze toetsgegevens vormen het plan voor de komende tijd. Na een periode volgen evaluatieswaarna met de nieuwe gegevens, een nieuw plan opgesteld wordt. Onze cyclischemanier van onderwijs hebben we vormgegeven in het document ‘het jaar rond’.

Leerlingen worden per vakgebied op basis van instroomniveau, observaties tijdens de eerste 6 weken na de start (door leraar en schoolpsycholoog), ondersteuningsbehoefte en IQ ingeschaald in een leerroute die passend is bij de mogelijkheden van de leerling. De school werkt op basis van 3 leerroutes. Een leerling wordt op basis van de theoretische leerrendementsverwachting ingeschaald wanneer er nog weinig informatie van de leerling bekend is. Met behulp van het OPP worden de protectieve en belemmerende factoren meegenomen in het reëel ontwikkelingsperspectief. Uiteindelijk is dit onderbouwde reële ontwikkelingsperspectief de basis voor het inschalen van de leerling op één van de 3 leerroutes. De leerroutes zijn momenteel nog in ontwikkeling ten behoeve van het vergroten van het opbrengstgericht werken (zie meerjarenbeleidsplan). Vanaf een didactische leeftijd van 20 (groep 5) wordt in het OPP een uitstroomperspectief opgesteld dat aangeeft naar welk schooltype in het voortgezet onderwijs (VO) wij verwachten dat de leerling uitstroomt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven